کارگر کمونيست

 شماره ۳ -  مهر ١٣٨٢، اکتبر ٢٠٠٣
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
دولت دست راستى شارون: جنگ در دو جبهه
کاظم نيکخواه
کارگران اسرائيل بار ديگر يک اعتصاب عمومى عليه برنامه رياضت اقتصادى نتانياهو وزير دارائى اسرائيل را از اول اکتبر آغاز کرده اند. در نتيجه اين اعتصاب بنادر به حالت تعطيل درآمده و بيش از پنجاه کشتى در آبهاى اطراف اسرائيل منتظر بارگيرى و باراندازى سرگردان مانده اند. بسيارى از بخشهاى ديگر نيز به حالت فلج در آمده است. اعتصاب کارگران در اعتراض به زدن از بسيارى از حقوق کارگرى است که در طرح نتانياهو گنجانده شده است و هدف آن انداختن بار بحران اقتصادى اسرائيل به دوش کارگران است. بنا به اين طرح، بنادر قرار است به بخش خصوصى واگذار شود و دستمزد کارگران بنحو قابل ملاحظه اى کاهش يابد و بسيارى از کارگران بيکار شوند.

در واقع بايد گفت که در اسرائيل جنگ در دو جبهه جريان دارد. يکى جنگ با فلسطينيان و ديگرى جنگ داخلى با کارگران. دولت شارون با تعيين چهره فوق راست ليکود "بنيامين نتانياهو" به عنوان وزير دارائى جنگى را عليه کارگران آغاز کرد. طى شش ماه گذشته تاکنون نتانياهو و شارون با زبان زور و قلدرى با کارگران سخن ميگويند. نتانياهو بارها با زبانى خشن کارگران را به سوء استفاده از حق اعتصاب و بيمه هاى اجتماعى متهم کرده است. برنامه اقتصادى اى که نتانياهو بعنوان وزير دارائى در ماههاى اول امسال به کنست مجلس اسرائيل ارائه داد، شامل باز پس گرفتن بسيارى از حقوق پايه اى کارگران از جمله الغاى يک جانبه قرار دادهاى جمعى، بيکارسازيهاى وسيع، کاهش بيمه بيکارى و بازنشستگى و ساير بيمه هاى اجتماعى، و محدود کردن حق اعتصاب است. با ارائه اين برنامه کنفدراسيون کارگرى "هيتسادروت" که در برگيرنده شمار زيادى از اتحاديه هاى کارگرى در اين کشور است، اعلام اعتصاب کرد. اعلام اعتصاب زمانى بود که اين کنفدراسيون در برابر دولت دست راستى دست به عقب نشينى هايى زد و نظارت دولت بر خزانه بازنشستگى، کاهش دستمزدها و حتى برخى بيکار سازى ها را پذيرفت. با اين وجود دولت فوق راست اسرائيل در تلاش است عقب نشينى هاى جدى ترى را به کارگران تحميل کند. اما پاسخ کارگران و اتحاديه به فشارهاى دولت اعلام يک اعتصاب عمومى بود که بزرگترين اعتصاب کارگرى تاريخ اسرائيل نام گرفت و اسرائيل را در اوايل ماه مه امسال فلج ساخت. پنج روز بعد از شروع اعتصاب نتانياهو ناچار به مذاکره شد. و توافقاتى صورت گرفت و برخى مواد طرح نتانياهو باز پس گرفته شد.

اکنون مجددا اعتصاب شروع شده است. دليل اين اعتصاب زير پاگذاشتن مواد توافق ماه مه است. دولت تلاش خود براى بازپس گرفتن حقوق اتحاديه اى و لغو يک جانبه بسيارى از قراردادهاى استخدامى را از سرگرفته است. روز پنجم اکتبر دولت شارون اعلام کرد که ميخواهد براى به جريان انداختن جريان صادرات و واردات که با اعتصاب کارگران بنادر، به فلج کامل کشيده شده، از بنادر اردن و مصر استفاده کند. اما با ادامه اعتصاب دولت مذاکره با کارگران را از سر گرفته است و تاکنون اين مذاکرات به هيچ نتيجه اى نرسيده است.