پيام به

کارگران ذوب مس و مردم خاتون آباد و شهر بابک کرمان

 

حکومت اسلامى اعتراض حق طلبانه شما در خاتون آباد و شهر بابک کرمان را به خاک و خون کشيد. به دستور سران دزد و مفتخور و آدمکش حکومت اسلامى، اعتراض ساده شما به بيکارى و فقر و محروميت با سلاح گرم اوباش حکومت پاسخ گرفت. حزب کمونيست کارگرى به شما و بويژه خانواده ها و دوستان مهدوى، مومنى، جاويدى و رياحى که در اين سرکوب خونين جان باختند، صميمانه تسليت ميگويد و با تمام قوا خود را در مبارزه شما شريک ميداند و از خواستهاى بحق شما پشتيبانى ميکند.

همه قاتلين عزيزان شما را مى شناسند. قاتلين عزيزان شما، همان قاتلين مردم بم اند. مسببين وضعيت پرمشقت شما، همان ها هستند که زندگى فقيرانه و خانه هاى کاه گلى را به مردم بم تحميل کردند و با وقوع زلزله هم کارى براى نجات جان بازماندگان نکردند. قاتلين کارگران در مجلس و دولت و بيت امام نشسته اند و با بخون کشيدن اعتراض حق طلبانه شما کيفرخواست خود را سنگين تر کردند. آمرين و عاملين اين سرکوب خونين بايد معرفى و مجازات شوند.

حزب کمونيست کارگرى کارگران، جوانان، دانشجويان، معلمان و همه مردم معترض و آزاديخواه را به اعتراض قدرتمند و متحدانه در مقابل اين جنايت بزرگ فراميخواند. حزب سازمانهاى کارگرى و احزاب سياسى در سراسر جهان را به همبستگى با کارگران ذوب مس خاتون آباد و محکوميت جمهورى اسلامى فراميخواند. خواست معرفى و محاکمه عاملين و آمرين سرکوب خونين کارگران بايد همه جا، در مدرسه و دانشگاه، در کارخانه و محله و اداره، به خواست همگانى تبديل شود. با راه انداختن موجى از اعتراض و اعتصاب در سراسر کشور، بايد سران حکومت اسلامى را از کارى که کرده اند، پشيمان کرد و يورش به سطح زندگى فقيرانه و زير خط فقر اکثريت زحمتکش جامعه را با اتحاد و يکپارچگى در هم شکست. جمهورى اسلامى در اوج بحران و در محاصره نفرت و اعتراض عميق مردم در سراسر کشور قرار گرفته است. از اين فرصت بايد براى گسترش مبارزه مان، براى محکم تر کردن صفوف مان، براى تحکيم همبستگى مان، براى سازمان يافتن مان و ايجاد آمادگى مان براى به گور سپردن اين رژيم استفاده کنيم.

مراسم يادبود عزيزان جانباخته ميتواند و بايد به محل تجمع هزاران نفر از کارگران و خانواده هاى آنها و همه مردم شريف و زحمتکش منطقه و سراسر کشور تبديل شود و مراسم بزرگداشت آنها هرچه پرشکوهتر برگزار شود.

اصغر کريمى

رئيس هئيت دبيران حزب کمونيست کارگرى ايران

٦ بهمن ماه ١٣٨٢