تجمع اعتراضي کارگران قند اهواز به همراه خانواده هايشان در مقابل استانداري


روز ۸ بهمن بيش از هشتاد نفر از كارگران قند و تصفيه اهواز براي دومين روز متوالي در مقابل استانداري اهواز تجمع كردند. در اين روز خانواده هاي كارگران نيز حضور داشتند. اين كارگران ۲۵ ماه دستمزد خود را طلب دارند. عليرغم تجمعات متوالي اين كارگران در سال اخیر در مقابل استانداری و درب کارخانه تجمع كرده اند، اما تا كنون به آنان پاسخي داده نشده است. كارگران اعلام كرده اند تا رسيدن به خواستهايشان به تجمعات خود ادامه خواهند داد. كارگران قند و تصفيه شكر اهواز روز قبل از آن نيز در رابطه با خواستهاي خود در مقابل استانداري شهر تجمع داشتند. كارگران بدهی‌های معوقه کارخانه به تامین اجتماعی و عدم ارسال لیست‌های بیمه‌ کارگران در سه ماه گذشته باعث شده كه دفترچه‌های درمانی آنان بي اعتبار شود و اداره تامین اجتماعی استان نیز از تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی کارگران از آبان ماه خوداری می‌کند. بدين ترتيب اين كارگران هستند كه بايد خسارت بدهي هاي شركت را ببينند. ۲۵ ماه دستمزد پرداخت نشده نيز زندگي اين كارگران را زير فشار جدي گذاشته است و به گفته كارگران هم اكنون فرزندان بسياري از آنان از مدارس و دانشگاهها ترك تحصيل كرده اند. از سوي ديگر تعدادی از کارگران متقاضی بازنشستگی این واحد تولیدی که در آستانه بازنشسته شدن هستند نیز به جهت اینکه لیست بیمه‌ای معوق و جاری این کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است در این خصوص دچار مشکل شده‌اند. كارگران اين كارخانه در اعتراض به وضعيت خود تا كنون تجمعات اعتراضي بسياري برپا كرده اند. كارگران ميگويند تا حق خود را نگيرند، به اعتراضشان ادامه خواهند داد.