مجموعه خبري  اعتصابات با شكوه هزاران كارگر پتروشيمي ماهشهر

كارگران پتروشيمي ماهشهر فراخوان به اعتصاب دادند، شهلا دانشفر

کارگران پتروشيمي هاي ماهشهر موقتا اعتصاب را به تعويق انداختند

گزارشی از اعتصاب اخیر كارگران پتروشیمی امیركبیر

بنا به اخبار منتشر شده در سايت اتحاد ( اتحادیه آزاد کارگران ایران) کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر از روز دوشنبه ١٦ آبان در اعتراض به خلف وعده کارفرما دست به اعتصاب زدند. در اين خبر آمده است: "بدنبال اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیرکبیر در اواخر فروردین ماه که به همراه کارگران دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر انجام شد مدیریت این پتروشیمی به کارگران وعده تحقق خواستهایشان را داد اما همچون مدیریت پتروشیمی بندر امام بطور مداوم از کارگران برای تحقق خواست هایشان مهلت گرفت. آخرین وعده مدیریت این پتروشیمی به کارگران برای تحقق خواست آنان حداکثر تا ١٥ آبان بود اما با فرا رسیدن این روز خبری از تحقق وعده ها نشد و به همین دلیل کارگران این پتروشیمی از صبح روز دوشنبه ١٦ آبان دست به اعتصاب زدند. بنا بر همين خبر روز سه شنبه ١٧ آبان کارفرمای پتروشیمی امیر کبیر برای در هم شکستن اعتصاب و جلوگیری از توقف تولید، تعدادی از کارگران بخش تعمیراتی شرکت پیمانکاری بسپاران (زیر مجموعه پتروشیمی بندر امام) را وارد کارخانه کرد که با اعتراض و مقابله کارگران اعتصابی امیر کبیر مواجه و به درگیری با آنان منجر شد و نهایتا کارگران اعتصابی مانع بکارگیری این نیروها شدند. در ادامه اين اعتراضات صبح روز ٢١ آبان مسئولین این پتروشیمی طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان وعده دادند ماهیانه ٥٠ هزار تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت خواهند کرد و این کارگران میتوانند از برخی امکانات رفاهی و تفریحی و بیمارستان و... همچون کارگران رسمی استفاده کنند.

در آخرین مذاکراتی که صبح اين روز بین کارگران اعتصابی و مسئولین پتروشیمی انجام گرفت کارگران اعلام کردند کارانه و استفاده از امکاناتی که شما وعده میدهید هر لحظه قابل قطع شدن هستند به همین دلیل به جای این امتیازات، ما تا تحقق خواست اصلی خود مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، خواهان اعمال رسمی برخی امتیازات از قبیل حق جذب، بدی آب و هوا، سختی کار و... در فیشهای حقوقی خود هستیم و به این شرط بر سرکارهای خود حاضر خواهیم شد. بدنبال طرح این خواستها از سوی کارگران، مسئولین این پتروشیمی ضمن درخواست از آنان برای برای بازگشت بر سرکارهایشان، از کارگران دو روز برای اعلام نظر نهایی خود مهلت گرفتند. کارگران ضمن موافقت با مهلت دو روزه بر سرکارهای خود بازگشتند و اعلام نمودند چنانچه صبح روز دوشنبه ٢٣ آبان مدیریت پتروشیمی با خواستهای آنان بطور کتبی موافقت نکند، بلافاصله اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت. بنا بر همين گزارشات روز دوشنبه ٢٣ آبانماه جلسه مسئولین این پتروشیمی بدون دعوت از نماینده های کارگران برگزار شد و پس از جلسه در مقابل بازخواست این نماینده ها به آنان اعلام شد در این جلسه در رابطه با خواستهای کارگران به نتیجه ای نرسیده اند و با توجه به تعطیلی روز سه شنبه ٢٤ آبانماه، کارگران می باید تا روز چهارشنبه ٢٥ آبان منتظر پاسخ بمانند. اما روز چهارشنبه نيز مسئولین این پتروشیمی پاسخی به کارگران ندادند و نهایتا اعلام کردند به خواست شما می باید راسا خود مدیر عامل رسیدگی کند.

بدین ترتیب مدیریت پتروشیمی تنها مشغول سردواندن کارگران است و از عملی کردن خواستهای کارگران طفره میرود.

طبق گفته كارگران پتروشیمی امیر کبیر، مدیر عامل این پتروشیمی ازمدیران قبلی پتروشیمی بندرامام بوده است که درضدیت وخصومت با کارگران شرکتهای پیمانکاری مشهور است. بنا بر اظهار این کارگران، ایشان در دوره ای با فرصت طلبی به مدیرعاملی پتروشیمی بندر امام رسید و با همین خصلت برای مدتی کوتاه به مقام یکی از معاونین وزیر نفت یعنی رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منصوب شد اما پس از انتخابات ریاست جمهوری از مقام خود عزل گردید وهم اکنون مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیراست که به بخش خصوصی واگذارشده است. کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر مشغول رایزنی برای اتخاذ تصمیم مناسب در مورد وضعیت پیش آمده هستند.

کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر با یک اولتیماتوم دو روزه به اعتصاب خود پایان دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر که از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب بسر میبردند صبح امروز طی توافقی با کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند.
صبح امروز مسئولین این پتروشیمی طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان وعده دادند ماهیانه 50 هزار تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت خواهند کرد و این کارگران میتوانند از برخی امکانات رفاهی و تفریحی و بیمارستان و... همچون کارگران رسمی استفاده کنند. اینگونه وعده ها را در اعتصاب فروردین ماه این کارگران نیز به آنان داده بودند اما نه این وعده ها و نه خواست اصلی کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با آنان محقق نشد. آخرین مهلتی که مدیریت این پتروشیمی برای تحقق خواستهای کارگران داده بود 15 آبانماه جاری بود که باز هم وعده های داده شده محقق نشدند و این کارگران از روز 16 آبانماه دست به اعتصاب زدند.
بر اساس آخرین مذاکراتی که صبح امروز بین کارگران اعتصابی و مسئولین پتروشیمی انجام گرفت کارگران اعلام کردند کارانه و استفاده از امکاناتی که شما وعده میدهید هر لحظه قابل قطع شدن هستند به همین دلیل به جای این امتیازات، ما تا تحقق خواست اصلی خود مبنی برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، خواهان اعمال رسمی برخی امتیازات از قبیل حق جذب، بدی آب و هوا، سختی کار و... در فیشهای حقوقی خود هستیم و به این شرط بر سرکارهای خود حاضر خواهیم شد. بدنبال طرح این خواستها از سوی کارگران، مسئولین این پتروشیمی ضمن درخواست از آنان برای برای بازگشت بر سرکارهایشان، از کارگران دو روز برای اعلام نظر نهایی خود در مورد خواستهایشان مهلت گرفتند. کارگران ضمن موافقت با مهلت دو روزه بر سرکارهای خود بازگشتند و اعلام نمودند چنانچه صبح روز دوشنبه مدیریت پتروشیمی با خواستهای آنان بطور کتبی موافقت بلافاصله اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 21 آبانماه 1390
www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.co

 

به کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی
پیرامون اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر و وعده های معاون وزیر نفت
کارگران پتروشیمی امیر کبیر بار دیگر دست به اعتصاب زده اند، کارفرما در پایان مهلت داده شده یعنی 15 آبانماه به وعده های خود مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری عمل نکرد و کارگران این پتروشیمی از روز 16 آبان بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفتند.
در این میان اعتصاب پر شکوه کارگران پتروشیمی بندر امام پس از 14 روز دوام در روز 17 مهر ماه پایان گرفت و مدیریت پتروشیمی بنا بر وعده داده شده، شروع به توزیع فرم استخدام در میان کارگران کرد. این حرکت از سوی مدیریت پتروشیمی بندر امام در حالی صورت گرفته است که به نظر میاید این عمل یک حرکت از سوی این مدیریت برای وقت خریدن و جلوگیری از اعتصاب دیگری از سوی کارگران این مجتمع پتروشیمی باشد. چرا که اگر به خاطر بیاوریم مدیر عامل پتروشیمی بندر امام بارها در میان کارگران اعلام کرده بود مسئله بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارگران، مسئله ای مربوط به وزارت نفت است و ما در این باره راسا نمیتوانیم کاری انجام بدهیم. اگر این حرف ایشان حقیقت است (که حقیت نیز هست) آنوقت باید توجه خود را به اظهارات رسمی معاون وزیر نفت معطوف کنیم و حقیقت بر چیده شده شرکتهای پیمانکاری را از زبان ایشان بشنویم.
معاون وزیر نفت طی مصاحبه ای که در خبرگزاری ایلنا درج شده است از دستور العملی برای برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری صحبت کرده است که اجرای آن چیزی جز حفظ شرکتهای پیمانکاری در شرکت نفت و شرکتهای تابعه آن نیست. بر اساس این دستورالعمل، کارگران دارای مدرک فوق دیپلم به بالا با برگزاری آزمون با قرارداد موقت بطور مستقیم در شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه منجمله پتروشیمی ها در صورتی جذب خواهند شد که جای پست سازمانی در آنها خالی باشد. بر اساس این طرح کارگران پیمانکاری با مدرک دیپلم نیز با تاسیس شرکت تعاونی ساماندهی خواهند شد.
بر اساس این طرح بطور یقین فقط قسمت بسیار کوچکی از کارگران قادر خواهند شد با قرار داد مستقیم در پتروشیمی ها ادامه کار دهند. چرا که اکثریت عظیم کارگران پیمانکاری مدرک فوق دیپلم به بالا را ندارند و تازه در بین همین اقلیت دارای این مدارک، همه قادر به قبولی در آزمون استخدامی نخواهند شد و از سوی دیگر چنین آزمون و جذب نیرویی زمانی اجرایی میشود که پستهای سازمانی مشخصی در شرکت نفت و شرکتهای تابعه منجمله پتروشیمی ها خالی باشند، بزک نمیر بهار میاد...... ، بدین ترتیب باید گفت بر اساس طرح معاون وزیر نفت چه بسا تعداد انگشت شماری نیز از کارگران پیمانکاری قادر به استخدام مستقیم در شرکت نفت و شرکتهای تابعه نشوند.
و اما در مورد تعاونی ها: در این طرح قرار است فقط کارگران پیمانکاری دارای مدرک دیپلم ساماندهی شوند. ایجاد تعاونی و به کارگیری آنها در پتروشیمی ها و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت چیزی جز جایگزین کردن تعاونی ها به جای شرکتهای پیمانکاری نیست و تا آنجا که به حق و حقوق کارگران پیمانکاری مربوط میشود از نظر ما این تعاونی ها خطرناکتر و بدتر از شرکتهای پیمانکاری برای کارگران خواهند بود. چرا که این بار با نام کارگر، هیئت مدیره هایی تحت عنوان تعاونی ها شکل خواهند گرفت و اینبار این هیئت مدیره های تعاونی ها به جای مدیران پیمانکار، طرف حساب پتروشیمی و کارگران خواهند شد و همان کاری را خواهند کرد که امروز پیمانکاریها انجام میدهند با این تفاوت که این بار با نام کارگر و از میان کارگران و در قالب هیئت مدیره ای، شرکتهای برده داری پیمانکاری بر سرنوشت ما کارگران حاکم خواهند گردید.
از طرف دیگر واقعیت محرز دیگری نیز که در این بین وجود دارد این است که اکثریت کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها، کارگران تجربی ماهری هستند که اغلب مدرک دیپلم نیز ندارند.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، طرح معاون وزیر نفت نه تنها هیچ گلی بر سر ما کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها نخواهد زد بلکه: ا- این طرح چیزی جز دهن کجی به خواست ما کارگران برای بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری نیست و در شکل بدتری وسیله ای برای ابقای اینگونه شرکتها است 2- این طرح بیش و قبل از هر چیزی، طرحی است جهت مقابله با مبارزات متحدانه ما، از طریق شقه شقه کردن ما به کارگران دارای مدرک فوق دیپلم به بالا، مدرک دیپلم و زیر دیپلم. این طرح دستورالعملی است برای دسته بندی ما کارگران پیمانکاری در پتروشیمی ها جهت جلوگیری از اتحاد ما. این طرح، طرحی است برای ایجاد چند دستگی در صفوف متحد تاکنونی ما تا بدین ترتیب با دسته دسته کردن ما بتوانند در مقابل خواست متحدانه ما مبنی بر چیده شده شرکتهای پیمانکاری ایستادگی کنند.
کارگران و همکاران در شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ها
خواست ما کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها در طول 8 ماه گذشته، بر چیده شدن تمام و کمال شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم بوده است. باید بر این خواست تا تحقق کامل آن پای فشرد و اجازه نداد مبارزه و خواست ما مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری به طرحی در دست مسئولین، برای هم حفظ شرکتهای پیمانکاری و هم دسته دسته کردن و بر هم زدن اتحاد ما کارگران منجر شود.
زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران - اتحادیه آزاد کارگران ایران – 18 آبانماه 1390

به نقل از خبرگزاری کار ایران "ایلنا"
معاون وزیر نفت تشریح کرد
شرایط تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری از طریق آزمون
ایلنا: معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت از جذب نیروهای پیمانکاری پس از برگزاری آزمون عمومی براساس داشتن تخصص و رشته مورد نیاز در صنعت نفت خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید علیرضا می‌رمحمدصادقی گفت: در ابتدا آزمون عمومی که شامل دروس عمومی زبان فارسی، انگلیسی، هوش و کامپیو‌تر است، از داوطلبان گرفته خواهد شد.
وی افزود: در صورت پذیرفته‌شدن داوطلبان در این مرحله، مصاحبه تخصصی نیز براساس رشته مورد نیاز صنعت برای متقاضیان برگزار می‌شود. داوطلبانی که در مصاحبه تخصصی پذیرفته شوند، به صورت قراردادمدت معین جذب بدنه صنعت نفت خواهند شد.
براساس این گزارش، معاون توسعه منابع انسانی وزیر نفت به‌تازگی با اشاره به برگزاری آزمون برای ساماندهی کارکنان پیمانکاری فوق دیپلم به بالای صنعت نفت، از برگزاری نخستین آزمون برای کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داده و یادآوری کرده است که کارکنان پیمانکاری با مدرک دیپلم با تاسیس یک شرکت تعاونی ساماندهی خواهند شد.
وی پیش‌تر با تاکید بر اینکه وزارت نفت برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروهای پیمانکاری خود برنامه‌های زیادی دارد، گفته بود: یکی از این برنامه‌ها این است که در جذب‌های آینده صنعت نفت به افرادی که سابقه زیادی در فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت دارند، امتیازاتی داده خواهد شد.
به گفته معاون وزیر نفت، افراد با سابقه در فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت در صورتی که در آزمون‌های استخدامی وزارت نفت شرکت کنند به ازای هر سال سابقه امتیازی خواهند داشت، از این رو هر چه سابقه این افراد بیشتر باشد امتیاز بیشتر و روند جذب‌شدن برایشان آسان‌تر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه جذب نیروی انسانی در قالب قرارداد مدت معین برای نیروهای پیمانکاری، تنها در برابر پست‌ها و سمت‌های سازمانی خالی خواهد بود است، یادآوری کرده بود: هر جایی از صنعت نفت که سمت سازمانی خالی باشد، کارکنان پیمانکاری آن بخش می‌توانند در این آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون به صورت قرار داد مدت معیین جذب شوند.
به گفته وی افرادی که در آزمون‌های جذب به صورت رسمی و قرارداد مدت معین قبول نمی‌شوند، در شرکت‌های تعاونی سامان‌دهی خواهند شد و می‌توانند در فعالیت‌هایی که در صنعت نفت قابل واگذاری هستند، به صورت قرارداد مستقیم با شرکت‌های تعاونی به کار خود ادامه دهند.
پايان پيام

1390/8/16 - 12:35
کد خبر : 218868

 

کارگران پتروشيمي امير کبير بار ديگر دست به اعتصاب زدند

كارگران پتروشيمي اميركبير در ماهشهر از دوشنبه ١٦ آبان در اعتراض به عدم اجراي تعهدات كارفرما و دولت مبني بر كوتاه كردن دست پيمانكاران از محيط كار خود در اعتصاب بسر ميبرند. تعداد كارگران اين شركت ٣٠٠ نفر است و كار آن به شركت پيماني فرميكو واگذار شده است. اين شركت ٧٠ درصد از پتروشيمي كرمانشاه را نيز در اختيار دارد. قبل از اين اعتصابات كارفرماي شركت فرميكو در نظر داشت كه ٤٠ نفر از كارگران بخش اوره و آمونياك پتروشيمي كرمانشاه را به اين پتروشيمي منتقل كند كه بعد از شروع دور جديد اعتراضات كارگران پتروشيمي اميركبير انجام آنرا متوقف ساخت. بنا به خبر سايت اتحاد كارگران پتروشيمي اميركبير در ١٥ آبان نيز در اعتراض به نحوه كسر ماليات بر مشاغل خود تجمعي اعتراضي بر پا داشتند.
بنا بر همين خبر بدنبال اعتصاب کارگران پيمانکاري پتروشيمي اميرکبير در اواخر فروردين ماه جاري که به همراه کارگران ديگر پتروشيمي هاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر انجام شد، مديريت اين پتروشيمي به کارگران وعده تحقق خواست هايشان را داد. اما همچون مديريت پتروشيمي بندر امام بطور مداوم از کارگران براي تحقق خواست هايشان مهلت گرفت. آخرين وعده مديريت اين پتروشيمي به کارگران براي تحقق خواست آنان حداکثر تا ١٥ آبانماه بود. اما كارگران با ديدن اينكه پاسخي به خواستهايشان داده نميشود اعتصاب خود را از روز ١٦ آبان از سر گرفتند. در حركتي اعتراضي كارگران اين مجتمع در ١٧ آبانماه کارفرماي پتروشيمي امير کبير براي در هم شکستن اعتصاب و جلوگيري از توقف توليد، تعدادي از کارگران بخش تعميراتي شرکت پيمانکاري بسپاران(زير مجموعه پتروشيمي بندر امام) را وارد کارخانه کرد که با اعتراض و مقابله کارگران اعتصابي امير کبير مواجه و به درگيري با آنان منجر شد و نهايتا کارگران اعتصابي مانع بکارگيري اين نيروها شدند.
بنا بر آخرين خبر رسيده به كانال جديد امروز ١٩ آبان كارگران پتروشيمي اميركبير همچنان در اعتصاب بسر بردند.

 

گزارشی از روند اقدامات اولیه برای تحقق خواستهای کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام

کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام پس از دو هفته به اعتصاب خود پایان دادند

کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندرامام درچهاردهمین روزاعتصاب، برخواستهای خود پای فشردند

 

اطلاعيه هاي حزب كمونيست كارگري ايران :

بساط حراست باید از مراکز کار برچیده شود
کارگران پتروشیمی ماهشهر همچنان به اعتصاب ادامه میدهند

علیرغم تهدیدها و فشارهای مختلف به کارگران پتروشیمی بندر امام، اعتصاب متحدانه آنها که از روز سوم مهر شروع شده است، همچنان ادامه دارد. کارگران علاوه بر اعتصاب هرروز مقابل دفتر مرکزی این شرکت دست به تجمع و راهپیمائی میزنند و شعار میدهند. خواست کارگران برچیدن بساط پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و پایان دادن به تهدید و احضار و فشار به فعالین کارگری است.

قبلا حراست کارخانه سه نفر از کارگران منصور عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی را بازداشت کرده و به اداره اطلاعات برده بود که با فشار کارگران همان شب آنها را آزاد کردند و روز گذشته نیز طبق گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده است، اداره اطلاعات کارت آنها را مصادره کرده و روز ١٢ مهرماه نیز کارت یکی دیگر از کارگران توسط حراست گرفته شده و این چند نفر امکان وارد شدن به کارخانه را ندارند. حراست شاخک های وزارت کثیف و جنایتکار وزارت اطلاعات و ارگان مستقیم سرکوب کارگران، شناسائی و دستگیری و تهدید آنها است و باید بساطش از کارخانه ها، دانشگاهها و کلیه مراکز کار برچیده شود.

این اعتصاب باید تقویت شود تا خواست خود را که خواست میلیونها کارگر در سراسر کشور است متحقق کند. دست زدن به اعتصاب توسط کارگران سایر پتروشیمی های ماهشهر که در اعتصاب فروردین ماه دوش به دوش کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتصاب شرکت داشتند و شرکت خانواده های کارگران اعتصابی در تجمعات کارگران دو عامل مهم در گسترش اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشیمی بندر امام است. حزب کمونیست کارگری، کارگران مراکز مختلف کارگری، دانشجویان و همه مردم آزادیخواه بویژه کارگران و مردم ماهشهر را به حمایت فعال از این اعتصاب فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٣ مهرماه ١٣٩٠، ٥ اکتبر ٢٠١١

شهلا دانشفر: از كارگران پتروشيمي ماهشهر بطور سراسری حمایت کنیم

پتروشیمی های ماهشهر، اطلاعیه شماره ٤: اعتصاب ٦٥٠٠ کارگر پتروشیمی ادامه دارد

اعتصاب هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر ادامه دارد

اطلاعيه شماره ٢: كمپين براي آزادى كارگران زندانى: سه نفر از كارگران پتروشيمى ماهشهر بازداشت شدند

A United Strike by Thousands of Workers of Mahshahr Petrochemical Complex

اعتصاب متحدانه هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر 

اطلاعيه شماره ٢: كمپين براي آزادى كارگران زندانى: سه نفر از كارگران پتروشيمى ماهشهر بازداشت شدند

اطلاعيه شماره ٣: كمپين براي آزادي كارگران زنداني: كارگران بازداشتي پتروشيمي ماهشهر آزاد شدند

شهلا دانشفر: آغاز دور دوم اعتصاب هزاران کارگر پتروشیمی

با محمد آسنگران در نگاه روز: اعتصاب قدرتمند پتروشیمی

اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر، محمد رضا پويا

همبستگی کارگران فرانسه با کارگران ایران

 

کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام پس از دو هفته به اعتصاب خود پایان دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام امروز 17 مهر ماه پس از 14 روز اعتصاب تصمیم به بازگشت بر سرکارهای خود گرفتند. در این میان کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی ساعتی پس از پایان اعتصاب از سوی کارگران سایر شرکتهای پیمانکاری برای بازگشت بکار با همدیگر به توافق رسیدند.

بنا بر این گزارش حدود 150 نفر از کارگران اعتصابی روز جمعه 15 مهر ماه با حضور در جمع مسئولین شهر ماهشهر در نماز جمعه این شهر، خواهان رسیدگی به خواست های خود شدند که بدنبال آن روز گذشته معاون فرماندار ماهشهر در میان کارگران حاضر شد و اعلام کرد: "خواست شما یک مسئله بسیار کلان است و نیازمند یک تصمیم گیری در سطح کلان است، ما نمیتوانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئله خیلی فراتر از مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشیمی ها در ایران و تمامی بخشهای وزارت نفت است" وی در ادامه خبر از دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی ها و طرح مسئله خواست کارگران در این دیدار داد و از کارگران خواست تا آن زمان بر سرکارهای خود بازگردند که با مخالفت کارگران روبرو شد. با این حال کارگران نهایتا امروز تصمیم به بازگشت بکار گرفتند.

بنا بر اظهار کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام، امروز 17 مهر ماه فرماندار ماهشهر در تهران با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی ها دیدار داشته است و به کارگران وعده داده شد نتایج حاصل از این جلسه و تصمیمات اتخاذ شده، بین بیستم تا سی ام مهر ماه به کارگران ابلاغ خواهد شد.

همچنین امروز کارگران اعتصابی هنگام بازگشت بکار خواهان عودت کارت و حضور یکی از کارگران و دو تن از نماینده هایشان بر سر کارهایشان شدند. بر اساس گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این سه نفر امروز وارد کارخانه شده و بر سر کارهایشان بازگردانده شدند. کارگران اعتصابی همچنین خواهان بازگشت بکار یکی دیگر از نماینده های خود به نام سید جعفر عزیزی که در سال 89 از کار اخراج شده بود، شدند که بنا بر اظهار کارگران با بازگشت بکار وی موافقت اولیه صورت گرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 17 مهر ماه 1390

آخرین خبر از کارگران اعتصابی در بندر امام – خبر تکمیلی
بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی،روز شنبه 16 مهرماه، شهریار سیروس (معروف به حاج سیروس) مسوول دفتر فرماندار به جای فرماندار در محل تحصن و اعتصاب کارگران پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام حاضر شده است تا کارگران را ترغیب به ترک اعتصاب کند.

سیروس شهریار که از فرماندهان سابق سپاه – از جمله در امیدیه - بوده است در تمام مدت و در هنگام سخنرانی در جمع کارگران متحصن-هم با تهدید و هم با ترغیب- تلاش کرد آنان را به کار برگرداند و مکررا اعلام میکرد من البته قول نمیدهم که این موضوع حل شود زیرا امر مملکتی است و باید مجلس تصویب کند و ما تلاش می­کنیم از طریق نمایندگان مجلس خواست حذف شرکت­های پیمانکاری را طرح کنیم.و تا دو ماه آینده به شما خبرخواهیم داد اما هیچ قولی نمیدهیم.او همچنین گفته است شما کارگران متدین و زحمتکش هستید نگذارید از طرف عوامل مخرب از شما سو استفاده شود و نگاه بد به شما داشته باشند و ....همچنین در جمع کارگران اعلام شده است که با سران و شیوخ قبائل صحبت شده وآنان نیز خواسته اند اعتصاب پایان یابد آنان قول می­دهند از طریق نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیری کنند.

در نهایت مسول دفتر فرماندار بدون اینکه هیچ ضمانتی برای اجرای خواسته­ی کارگران بدهد محل را ترک کرد و تنها اعلام شد سعی میشود که خواسته­ی 40 ساعت اضافه کاری را البته در حد 30 ساعت عملی کند.البته در این مورد قول صد در صد نمیدهد.

در پایان کارگران که در حدود 300 نفر بودند و به خصوص پس از اینکه متوجه شدند وعده­های حاج سیروس وعده­ی سر خرمن است کم کم محل تحصن را ترک کردند .کارگران بعد از صرف نهار و احتمالن با مد نظر داشتن قول پیگیری دو ماهه در عصر به تجمع ادامه ندادند.

16 مهر 1390

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

بیانیه حمایتی جمعی از کارگران شرکت پرهون طرح از اعتصاب کارگران
پتروشیمیهای ماهشهر و بندر امام
بر اساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، جمعی از کارگران شرکت پرهون طرح در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با پخش و نصب بیانیه در محوطه نیروگاه از اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر و بندر امام حمایت کردند. متن بیانیه :

از اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر حمایت کنیم
همکاران !
بیش از دو هفته است که 6500 کارگر در پتروشیمیهای بندر امام و ماهشهر بر سر حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه ای و اخراج آنان از مراکز صنعتی و کارگری در اعتصاب هستند. وجود شرکتهای دلال و واسطه ای در قالب شرکتهای تأمین نیروی انسانی یا شرکتهای اجرائی دست دوم، سوم و چندم در پروژه های در حال ساخت یا مراکز تولیدی، نقشی جز اینکه انگل وار بر هر آنچه که بعد از استثمار توسط شرکتهای اصلی برای کارگران می ماند مک بزنند و سهمی از دستمزدها را برای خود بگیرند،ندارند. این شرکتهای دلال و واسطه ای اکثرا توسط عوامل و مدیران و سهامداران شرکتهای بزرگی مانند نفت، پتروشیمی،نیرو، معادن، فولاد، خودروسازیها و غیره تأسیس شده اند تا از این طریق ضمن زدن بخشهای بیشتری از سهم کارگران از حاصل کارشان، برای جلوگیری از ایجاد اتحاد و همبستگی آنها را شقه، شقه و از هم جدا سازند.
این شرکتها باید از مراکز صنعتی و کارگری برچیده شوند. حق ماست که قرارداد مستقیم با شرکتهای اصلی داشته باشیم و هر آنچه که شرکتهای واسطه ای از دستمزد ما را می چینند، به خود ما برسد. امروز کارگران پتروشیمیهای ماهشهر جلودار این حرکت شده اند. خواست این کارگران خواست همه ما کارگران در سراسر ایران است، بنابراین مبارزه برای تحقق این خواست نیز باید در سطح سراسری به پیش برود. با حمایت و پیوستن به اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر، مبارزه برای بیرون راندن شرکتهای واسطه ای را به جنبشی سراسری تبدیل کنیم.
زنده باد کارگران اعتصابی پتروشیمیهای ماهشهر
پیش به سوی ایجاد جنبش سراسری برای حذف شرکتهای واسطه ای
جمعی از کارگران شرکت پرهون طرح
23/7/1390

 

کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندرامام درچهاردهمین روزاعتصاب، برخواستهای خود پای فشردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه 16 مهر ماه 1390 و در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام، در حالی که آنان مطابق معمول روزهای گذشته در میدان مشرف به دفتر مرکزی دست به تجمع زده بودند، معاون فرماندار ماهشهر در میان کارگران حاضر شد و با اعلام اینکه پس از اعتصاب فروردین ماه برخی امتیازات به شما داده است از کارگران خواست بر سر کارهای خود باز گردند. اما کارگران اعلام کردند امتیازات داده شده بسیار جزئی بوده است و بر خواست خود مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری تاکید کردند. معاون فرماندار ماهشهر در ادامه به کارگران اعلام کرد: "خواست شما یک مسئله بسیار کلان است و نیازمند یک تصمیم گیری در سطح کلان است، ما نمیتوانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئله خیلی فراتر از مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشیمی ها در ایران و تمامی بخشهای وزارت نفت است" وی در ادامه خبر از دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت (مسئول کل صنایع پتروشیمی در ایران) تا آخر مهر ماه داد و با ابراز امیدواری برای حل مسئله کارگران در دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت، از آنان خواست بر سر کارهای خود بازگردند. اما کارگران اعلام کردند تا آنموقع و رسیدن جواب مناسب از این دیدار، آنان همچنان خواهند نشست و منتظر پاسخ خواهند شد. همچنین امروز کارگران خواهان عودت دادن کارتهای یکی از کارگران و دو تن از نماینده هایشان شدند.

علیرغم وعده هایی که در پایان اعتصاب فروردین ماه سال جاری کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام به آنان داده شده بود به دو خواست این کارگران عمل شد. 1- دادن دستمزد کارگران بطور منظم در روز پنجم هر ماه (از فروردین ماه به این سو به این وعده عمل شده است- قبل از اعتصاب فروردین ماه سال جاری، دستمزدهای این کارگران به عنوان یک روال با یک ماه تاخیر پرداخت میشد) 2- استفاده کارگران پیمانکاری از درمانگاه پتروشیمی ( قبل از اعتصاب فروردین ماه، این کارگران حق استفاده از درمانگاه را همچون کارگران رسمی نداشتند و حتی در صورت آسیب دیدگی، هزینه درمانگاه را مشابه درمانگاههای دیگر در سطح شهر، باید به درمانگاه پتروشیمی می پرداختند. همچنین به این کارگران وعده تعلق مبلغ ماهیانه ای معادل 40 ساعت اضافه کاری داده شده بود که فقط یکماه به این وعده عمل شد.

لازم به یادآوری است کارگران غیر پیمانکار ی (رسمی) در مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر علاوه بر حداقل دستمزد به تناسب مهارت و سابقه ، از 37 آیتم حقوقی نیز برخوردارند که مجموع دریافتی آنان را در یکماه از یک میلیون و پانصد هزار تومان(کارگران ساده) تا دو میلیون تومان و به بالا می رساند. این در حالی است که کل میزان دریافتی کارگران شرکتهای پیمانکاری در ازا کار مشابه با کارگران رسمی (به تناسب مهارت و سابقه) از 450 هزارتومان (کارگر ساده) تا حداکثر یک میلیون و دویست هزار تومان(ماهرترین کارگر) است. اکثریت کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندر امام ، کارگران ماهر و نیمه ماهری هستند که مجموع کل دریافتی ماهیانه آنان بین 600 الی 800 هزار تومان است این در حالی است که میزان دریافتی کارگران رسمی در این سطح(ماهر و نیمه ماهر)، بین یک میلیون و هفتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 مهر ماه 1390

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

ده روز از اعتصاب این کارگران گذشت ، تداوم اعتصاب متحدانه کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پتروشیمی بندر امام امروز 12 مهر ماه 1390 دهمین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند.

بنا بر این گزارش دیروز و امروز نیز همچون دیگر روزهای اعتصاب، هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام با برپائی تجمع و راهپیمایی و سر دادن شعار در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت به اعتصاب خود ادامه داده و بر تحقق خواست هایشان مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم پای فشردند.

اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در حالی دهمین روز خود را پشت سر گذاشت که بنا بر اظهار کارگران این مجتمع پتروشیمی، قراین موجود جاکی از عدم توجه بیش از پیش مدیریت پتروشیمی و سایر نهادهای مسئول در بندر ماهشهر به اعتصاب و خواست کارگران است.

تاکنون اطلاعات سپاه کارتهای سه از نفر کارگران به نامهای منصور عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی را که پس از بازداشت توسط حراست به آنجا منتقل شده و سپس آزاد شده بودند عودت نداده است و به همین دلیل آنان قادر به ورود به مجتمع پتروشیمی بندر امام نیستند. این در حالی است که امروز حراست مجتمع، کارت یکی دیگر از کارگران را مصادره کرد تا وی نیز قادر به ورود به محوطه شرکت نشود اما با اعتراض متحدانه و شدید کارگران، ماموران حراست ناچار شدند کارت وی را پس دهند. اعمال این فشارها بر کارگران در حالی است که بنا بر اظهار کارگران ماموران حراست بر خلاف روزهای اول اعتصاب که هیچگونه تحرکی از خود نشان نمیدادند طی سه چهار روز گذشته در تجمعات کارگران حاضر شده و حرکات آنان را زیر نظر گرفته اند.

اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام امروز در حالی دهمین روز خود را پشت سر گذاشت که مهلت 15 روزه مسئولین سایر پتروشیمی ها که در روزهای اول اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام با قبول این مهلت بر سر کارهایشان باز گشته بودند در حال پایان یافتن است و چه بسا که در صورت خلف وعده از سوی مسئولین، در این پتروشیمی ها نیز کارگران اعتصابات خود را از سر بگیرند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 12 مهر ماه 1390

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

 

کارگران بازداشتی آزاد شده اند
علیرغم تلاش برای اعمال فشار بر کارگران اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام، آنان امروز متحدانه به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم بازداشت سه نفر از کارگران پتروشیمی امام در روز گذشته و اعمال فشار بیشتر بر کارگران از طریق تلاش برای جلوگیری از زدن کارتهای ساعت و محدود کردن سرویسهای رفت و آمد، کارگران این مجتمع بطور قاطعانه و متحدانه ای به اعتصاب و تجمع خود در میدان مشرف به دفتر مرکزی پتروشیمی ادامه دادند و امروز هشتمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.

کارگران امروز بارها در میدان مشرف به دفتر مرکزی دست به راهپیمایی زدند در این راهپیمایی ها کارگران شعار میدادند: نه حیله نه تهدید دیگر اثر ندارد - ظریف کار ظریف کار نتیجه نتیجه- تهدید سرپرستان دیگر اثر ندارد – حیاتی حیاتی برای ما چه کردی(اشاره به وعده های وی) ظریف کار ظریف کار ای حامی پیمانکار – و....،

بنا بر این گزارش بدنبال بازداشت آقای منصور عباسی کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و یکی از نماینده های کارگران - آقای محمد باقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس و یکی از نماینده های کارگران و آقای جاسم بدرانی یکی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی و خواست کارگران برای آزادی آنان، آخر وقت دیشب هر سه نفر این کارگران آزاد شدند. به این کارگران اعلام شده بود امروز اول صبح باید بار دیگر به اداره اطلاعات مراجعه کنند اما مسئولین این اداره طی تماسی با این کارگران به آنان اعلام کردند در فرصت دیگری آنان را برای مراجعه خبر خواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم مهر ماه 1390

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

تصحیح خبر بازداشت کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام
اعمال فشار بر کارگران پتروشیمی و بازداشت سه نفر از آنان

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز سه نفر از کارگران پتروشیمی بندر امام توسط مامورین حراست احضار و سپس به اداره اطلاعات منتقل شده اند. این کارگران عبارتند از: 1- آقای منصور عباسی کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و یکی از نماینده های کارگران 2- آقای محمد باقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس و یکی از نماینده های کارگران 3- آقای جاسم بدرانی یکی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی

اتحادیه آزاد کارگران ایران – نهم مهر ماه 1390

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

امروز دو نفر از نماینده های کارگران بازداشت شدند
کارگران پتروشیمی بندر امام در هفتمین روز اعتصاب، به تجمع و راهپیمایی اعتراضی خود ادامه دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز شنبه نهم مهر ماه 90 ، کار گران پتروشیمی بندر امام در هفتمین روز اعتصاب خود مطابق معمول روزهای گذشته در میدان مشرف به دفتر مرکزی این پتروشیمی دست به تجمع اعتراضی زدند و در ساعات مختلفی در این میدان اقدام به راهپیمایی و دادن شعارهای اعتراضی نمودند. کارگران امروز علاوه بر شعارهای روزهای قبل از قبیل قرارداد مستقیم حق مسلم ماست - مزایا مزایا حق مسلم ماست و...، شعار میدادند: تهدید مسئولین دیگر اثر ندارد – تا نتیجه نگیریم این کار ادامه دارد و...

بنا بر این گزارش ساعت 30/14 امروز مامورین جراست دو نفر از نماینده های کارگران به نامهای آقایان منصور عباسی و باقری را به دفتر حراست احضار کردند که به محض این اقدام از سوی مامورین حراست کارگران اقدام به تجمع در مقابل درب اصلی حراست کرده و با شعار: حراست حراست، بچه ها آزاد باید گردند ، به دفاع از همکاران خود پرداختند و اعلام نمودند تا آزادی نماینده هایشان از آنجا نخواهند رفت اما در ساعت 30/15 دقیقه متوجه انتقال نماینده های خود به اداره اطلاعات شدند.

از سوی دیگر امروز ظریف کار مدیر عامل پتروشیمی در این مجتمع حاضر شد و ضمن برگزاری جلسه ای با مدیران پیمانکاریهای بزرگ اعلام نمود: اگر کارگران فردا کارت ساعت زدند باید بر سر کارهای خود حاضر شوند و در غیر اینصورت از کارت زدن کارگران جلوگیری بعمل بیاید. همچنین بنا بر تصمیم دیگری مدیریت پتروشیمی تلاش کرده است از فردا از حاضر شدن سرویسهای رفت و آمد کارگران بر سر کار جلوگیری نماید تا بدین ترتیب کارگران قادر به رسیدن به محل کار خود نشوند.

بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگرالن ایران رسیده در فرمانداری ماهشهر برای چگونگی برخورد با اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام کمیته بحران تشکیل شده است.

کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام اعلام کرده اند از فردا برای آزادی نماینده هایشان اعتراض خود را تشدید خواهند کرد و با قاطعیت تمام تا رسیدن به خواست بر حق خود مبنی بر عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و حذف شرکتهای پیمانکاری به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد و در مقابل هیچگونه تهدید و فشاری تسلیم نخواهند شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام حمایت قاطعانه از اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام برای حذف شرکتهای پیمانکاری، اعمال فشار بر این کارگران و بازداشت دو تن از نماینده های آنان را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط نماینده های کارگران و تحقق خواستهای آنان است و بدینوسیله کارگران، نهادها و تشکلهای کارگری را به حمایت گسترده از 6500 کارگر اعتصابی پتروشیمی بندر امام فرا میخواند.

زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – نهم مهر ماه 1390

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

کارگران پتروشیمیهای ماهشهر به اعتصاب خود ادامه می دهند

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران پتروشیمیهای ماهشهر (بندرامام و امیر کبیر) در ادامه اعتصاب روزهای قبل،امروز شنبه 9 مهر نیز در حال اعتصاب هستند . طبق این گزارش، قرار است فردا احمدی نژاد به منطقه اقتصادی ماهشهر برود تا از نزدیک موضوع را بررسی کند. در مقابل، کارگران تصمیم گرفته اند فردا یکشنبه در حضور احمدی نژاد به تحصن و اعتصاب خود را ادامه داده و از او بخواهند هر چه سریعتر خواست اصلی کارگران یعنی حذف شرکتهای دلال و واسطه ای و استخدام مستقیم را محقق کند. ضمنا بنابر همین خبر کارگران برای رسیدن به اهداف خود اقدام به تشکیل کمیته اعتصاب نموده اند.

9/7/1390

با تمام توان از اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر پشتیبانی کنیم

کارگران حق طلب و مبارز پتروشیمیهای ماهشهر برای دومین بار از ابتدای سال جاری، اعتصاب قدرتمند خود را از روز سوم مهر آغاز کرده اند. خواست کارگران، حذف شرکتهای پیمانکاری (واسطه ای) است که نقشی جزء چاپیدن بخشی از حقوق کارگران قراردادی ندارند. این دلالهای مراکز صنعتی که کارگران پتروشیمیهای ماهشهر به حق جلوداران مبارزه برای کوتاه کردن دستشان از حق و حقوق بیش از 90 درصد از کارگران ایران هستند، باید از مراکز صنعتی و کارگری بیرون رانده شوند. کارگران باید به استخدام رسمی در مراکز کارگری در بیایند و تمام حقوقشان به خود و خانواده هایشان برسد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از مبارزات کارگران پتروشیمیهای ماهشهر برای کوتاه کردن دست پیمانکاران از حقوق خود پشتیبانی می کند و از همه تشکلها و کارگران بخشهای دیگر می خواهد به این مبارزه بپیوندند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 4/7/1390

در حمايت از اعتصاب كارگران پتروشيمي ماهشهر
بحران اقتصادي چند ساليست كه كشورهاي جهان را فرا گرفته است كه با ورشكستگي كارخانه هاي بزرگ ماشين سازي، بانكها، بازارهاي مالي و بورس ... آغاز شد.
به موجب اين بحران، سطح رفاه مردم و طبقه كارگر به طور اخص در اين كشورها ركود قابل ملاحظه اي پيدا كرد. به دليل افزايش ميزان فقر و بيكاري و... حتي برخي از كشورهاي اروپايي تا مرز ورشكستگي نيز پيش رفته اند كه موجبات اعتراض هاي گسترده مردم و طبقه كارگر در اين كشورها را در پي داشته است. اين در حالي است كه سونامي بحران اقتصادي كه ناشي از جهاني شدن اقتصاد مي باشد، كشورهاي موسوم به جهان سومي را هر چند دير نسبت به كشورهاي پيشرفته، اما آنها را نيز در نورديده است. كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و سالهاست كه كارگان در ايران به بهانه هاي جنگ، تحريم و ... سطح معيشتي پاييني را متحمل شده اند. در اين سالها و با اجرايي كردن طرح تحول اقتصادي (حذف يارانه ها) وضعيت كارگران نه تنها بهتر نشده، بلكه اسف بارتر نيز شده است. اما كارگران در برابر اين بي حقوقي ها ساكت ننشسته اند و در اين سالها براي بدست آوردن حقوق حقه خود كه همانا ايجاد تشكل هاي مستقل خود، لغو قردادهاي موقت و سفيد امضا، افزايش دستمزد و ... مي باشد، مبارزاتي را در گوشه و كنار ايران به پيش برده اند.
همچنين در تداوم اين مبازرات، كارگان مبارز در مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر و ديگر پتروشيمي هاي منطقه ويژه ي اقتصادي نيز در ادامه اعتصابات فروردين ماه سال ٩٠، دست به اقدام شجاعانه اي زده و در روز سوم مهر ماه حدود ٦٥٠٠ نفر از كارگران پيمان كاري با اعتصاب خود خواهان حذف پيمان كاران واسطه و عقد قرادادهاي مستقيم و دسته جمعي كارگران با كار فرماي اصلي و ... شده اند. دست يابي كارگران اعتصابي به اين مطالبات گام بزرگي در جهت كسب ديگر خواست هاي طبقه كارگر در ايران مي باشد. بدينگونه ما جمعي از كارگان خباز در شهر سنندج، دست در دست ديگر هم طبقه هايمان در تبريز و ديگر مراكز صنعتي در ايران پشتيباني تمام عيار خود را از اين اعتصابات و خواست ها و مطالبات بر حق كارگران در ماهشهر اعلام مي داريم و تا پيروزي قاطعانه اين كارگران به هر طريقي كه در توان داريم از آنها حمايت خواهيم كرد.
جمعي از كارگران خباز سنندج و حومه
١٠/٧/٩٠

اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز چهارشنبه ششم مهرماه کارگران پتروشیمیهای ماهشهر همچنان در اعتصاب بوده اند. خواست کارگران علاوه بر حذف شرکتهای واسطه ای، افزایش دستمزد، ارائه تسهیلات مناسب از قبیل سرویس ایاب و ذهاب و بهبود کیفیت غذا است. تاکنون از طرف کارفرمایان هیچ پاسخی به خواستهای کارگران داده نشده است و کارگران نیز مصمم هستند تا رسیدن به مطالباتشان به اعتصاب ادامه دهند. بنا به گزارش رسیده، حقوق کارگران ساده بین 300 تا 400 هزار تومان و تکنسینها و کارشناسان غیر مدیریتی (کسانی که در رده های مدیریتی نیستند) حدود یک میلیون تومان حقوق می گیرند. تعداد زیادی از کارگران ساکن شهرهای اطراف هستند که باید به هزینه خود به محل کار بیایند و برگردند. در نتیجه بخشی از حقوق ناچیز 300 الی 400 هزار تومانی خود را باید صرف هزینه رفت و آمد کنند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 6/7/1390

اعتصاب متحدانه 6500 کارگرپیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام چهارمین روزخودرا پشت سر گذاشت

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ششم مهر ماه ، 6500 کارگر پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.

بنا بر این گزارش امروز نیز همچون روزهای گذشته از ساعات اولیه صبح کارگران اعتصابی در میدان مشرف به دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام دست به تجمع و در ساعاتی دست به راهپیمایی زدند که تا ساعت 16 عصر ادامه داشت و علاوه بر شعارهای روزهای گذشته شعارهای دیگری نیز همچون: فرماندار خجالت خجالت – وعده های توخالی دیگر اثر ندارد – ظریفکار خجالت خجالت – وعده ما شنبه همینجا همینجا، سر دادند.

لازم به ذکر است امروز شعار "فرماندار فرماندار خجالت خجالت" به این دلیل داده شد که در پایان اعتصاب فروردین ماه کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام، فرماندار ماهشهر آقای منوچهر حیاتی در تجمع کارگران که در کنار ایشان آقای ظریفکار مدیرعامل پتروشیمی بندرامام نیز ایستاده بود به کارگران تجمع کننده اعلام کرد: پس از این توافقی که ما بین مسئولین پتروشیمی بندرامام، من، نماینده ماهشهر، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام و شورای تامین ماهشهر و نمایندگان کارگران صورت گرفت، من شخصا اجرای این توافق را تضمین می کنم و به همه شما کارگران قول می دهم اگر تا مورخه 1/5/90 مصوبات دولت اجرا نشود، من خودم شخصا با شما کارگران به اعتراض می نشینم و آنقدر مرد هستم که پای حرفم بایستم و ..... اما بنا بر اظهار کارگران، تا کنون نه از فرماندار ماهشهر ( منوچهر حیاتی ) و نه نماینده ماهشهر در مجلس( خلیل حیات مقدم ) و نه شورای تامین ماهشهر در طول مدت پس از توافقات فروردین ماه و نه حتی این چهار روز اعتصاب کارگران خبری شده است و نه انگار که این آقایان اصلا به میان کارگران آمده و حرفی زده اند..

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علیرغم تلاش مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام برای جلوگیری از قطع تولید در این مجتمع و بکارگیری اجباری پرسنل رسمی، پس از گذشت چهار روز از اعتصاب 6500 کارگر پیمانکاری، تولید در این پتروشیمی رو به کاهش گذاشته است و تمامی تعمیرات اساسی که قرار بود انجام شود همچنان بر زمین مانده ، تریلی ها به سختی بارگیری میشوند و بویژه واحدهای تعمیرات، نگهداری، ابزار دقیق و برق و... که تماما انجام کار در آنها بر عهده کارگران شرکتهای پیمانکاری بوده است با مشکلات شدیدی مواجه شده اند.

6500 کارگر اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام اعلام کرده اند چنانچه به خواست هایشان رسیدگی نشود تا خاموشی کامل دستگاهای تولید به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. همچنین آنان امروز اعلام کردند از روز شنبه 9 مهر ماه همچون روزهای گذشته تجمع و راهپیمایی خود را در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت ادامه خواهند داد.

.اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم مهر ماه 1390

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

امروز ششم مهر ماه اعتصاب متحدانه هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام چهارمین روز خود را پشت سر میگذارد. این اعتصاب در پی اعتصاب 11 روزه این کارگران و کارگران سایر شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در فروردین ماه سال جاری و خلف وعده های مکرر مسئولین این پتروشیمی برای تحقق خواست کارگران بر پا شده است.

هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خواهان پایان دادن به استثمار مضاعف و غارت و چپاول دسترنج شان توسط شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند.

این کارگران بدلیل عدم عقد قرارداد مستقیم با پتروشیمی و وجود شرکتهای پیمانکاری واسطه ای، از پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا، دوری راه ، بعد مسافت و غیره که کارگران قرارداد مستقیم از آن برخوردار هستند محرومند و حاصل این محرومیت بطور مستقیم و بصورت میلیاردها ثروت به جیب شرکتهای پیمانکاری سرازیر میشود.

دوستان و همکاران در مجتمع بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

همانطوریکه خود شما بطور بر حقی بر آن انگشت گذاشته اید، اجرای مصوبه ای که شش سال از تصویب آن میگذرد دیگر چون و چرا و وعده وعید ندارد. این مصوبه تاکنون در برخی از مراکز کار و تولید از جمله ذوب آهن و اخیرا در پستهای نگهبانی وزارت نیرو در تهران که شامل 800 نیروی کار تحت پوشش شرکت پیمانکاری بود به اجرا در آمده است و این شرکتها برچیده شده اند.

دوستان! باید تا تحقق فوری، بی چون و چرا و بی وعده وعید برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری در صفی متحد ایستادگی کرد. کاری که شما در مجتمع پتروشیمی بندر امام به پرشکوه ترین وجهی در حال به سرانجام رساندن آن هستید. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران بر این ایستادگی متحدانه و عزم و اراده قاطعانه شما برای بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری صمیمانه درود می فرستیم، دستهای شما را می فشاریم و مبارزات حق خواهانه شما را سرمشقی برای عموم کارگران در سراسر ایران قرار خواهیم داد.

ما اعتصاب شما را یک بخش بسیار مهم از حق خواهی کارگران در سراسر کشور میدانیم. بی تردید پیروزی شما در این اعتصاب، یک پیروزی و دستاورد بزرگ برای طبقه کارگر ایران خواهد بود. خواست برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و لغو قراردادهای موقت و عقد قرارداد مستقیم و دائمی و امنیت شغلی یکی از بدیهی ترین و ابتدائی ترین خواستهای ما کارگران در سراسر ایران است . ما تا پیروزی قاطعانه و بی چون و چرای شما دوستان و یاران در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در کنار شما خواهیم بود. ما عموم کارگران در سراسر کشور، تشکلها و نهادهای کارگری را به حمایت از اعتصاب شما فرا میخوانیم و چشم براه پیروزی و موفقیت شما هستیم.

زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم مهر ماه 1390

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

 

اعتصاب متحدانه کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام وارد سومین روز خود شد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجم مهر ماه 90، اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وارد سومین روز خود شد. دیروز چهارم مهر ماه کارگران پتروشیمی بندر امام ( مرکز اصلی اعتصاب) در میدان مقابل دفتر این شرکت دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

کارگران در این تجمع و راهپیمایی شعار میدادند: تا نتیجه نگیریم ما از اینجا نمیریم – ظریف کار ظریف کار وعده وعید کافیه – مزایا مزایا حق مسلم ماست – نترسید نترسید ما همه با هم هستیم – خوردن حق کارگر خیانت است به کشور – تبعیض برای کارگر تا کی ادامه دارد – پیمانکار پیمانکار حیا کن مجتمع رو رها کن.

بنا بر این گزارش اعتصاب وتجمع کارگران امروز هم بطور متحدانه ای ادامه داشت. در سومین روز اعتصاب هیچیک از مسئولین پتروشیمی در میان کارگران حاضر نشده اند. کارگران نیز هیچیک از مسئولین پتروشیمی و قول و قرار و وعده های آنان را قبول ندارند و خواهان مذاکره با مسئولین رده بالای وزارت نفت هستند.

این اعتصاب در حالی امروز سومین روز خود را پشت سر گذاشت که با شروع اعتصاب کارگران پیمانکاری، مدیریت پتروشیمی از همان ابتدا کارهای آنان را بر دوش پرسنل رسمی انداخته است، این پرسنل نیز از آنجا که انجام این کارها را جزو وظایف خود نمیدانند با مسئولین خود درگیر شده اند تا جایی که در واحد بسته بندی یکی از چهار واحد بسته بندی، کارگران رسمی، کار کارگران پیمانکاری را انجام نداده اند به همین دلیل کارمندان رسمی در پشت دستگاهها قرار گرفته و اقدام به بسته بندی کرده اند و باعث خرابی در بسته بندیها و خراب شدن محصول برخی دستگاهها شده اند که این امر امروز منجر به درگیری شدید یکی از کارمندان با مسئول خود شد. قابل ذکر است در حال حاضر خط B واحد PVC از مدار سرویس خارج شده و خط A نیز در حال خارج شدن از مدار تولید قرار گرفته است. همچنین امروز مدیریت پتروشیمی تعدادی کارگر داربست بند را از بیرون وارد کارخانه کرده بود تا به جای کارگران پیمانکاری اعتصابی مشغول کار شوند اما این کارگران به محض اطلاع از اعتصاب کارگران پیمانکاری، لباسهای کار خود را در آورده و با پوشیدن لباسهای شخصی شان حاضر به ادامه کار نشدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – پنجم مهر ماه 1390

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

خبر اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر در میان کارگران پالایشگاه شازند اراک پخش شد

بر اساس خبر ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز سه شنبه 5/7/90 خبر اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر بر دیوارهای داخل پالایشگاه شازند نصب شده است. طبق این گزارش، خبر اعتصاب کارگران ماهشهر موجب شادی در بین کارگران زیادی در پالایشگاه شازند شده و همچنین مورد حمایت واقع گردیده است.

خواست کارگران پتروشیمیهای ماهشهر، خواست همه کارگران ایران است. اقدام کارگران پالایشگاه شازند برای خبر رسانی و جلب حمایتهای گسترده قابل ارج است. باید در همه مراکز کارگری چنین حرکتهائی با اتحاد و انسجام بیشتر و قویتر براه بیافتد و مبارزات کارگران پتروشیمیهای ماهشهر را به مبارزه ای سراسری تبدیل کرد. موفقیت کارگران ماهشهر در گرو حمایت و پشتیبانی توده های کارگران سراسر ایران است.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 5/7/1390

خبر تکمیلی اعتصاب و تجمع شش هزار نفره کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز 3/7/90 راس ساعت 8 صبح و همراه با حضور کارگران روزکار و طبق روال اعتصابهای گذشته، کارگران شیفت شبکار از شب قبل در مجتمع مانده و با همراهی نفرات شیفت صبحکار و روزکار، پس از ثبت کارت ساعت خود، از مقابل اتاق ساعت به طرف ساختمان مرکزی ( Main Ofice ) مجتمع پتروشیمی بندرامام حرکت کرده و در میدان روبروی این ساختمان با تجمع بی سابقه شش هزار نفره اعتصاب را آغاز کردند. بنا بر این گزارش در حالیکه امروز و به نحو بی سابقه ای بیش از شش هزار نفر از کارگران بطور یکپارچه و متحدانه ای در مقابل دفتر مرکزی این مجتمع پتروشمی دست به تجمع زده بودند کلیه واحدهای مجمتع پتروشیمی بندر امام خالی از کارگران بود و تمامی کارهای تعمیراتی و سرویسهای جانبی نیز به طور کامل تعطیل بود. اعتصاب متحدانه کارگران این مجتمع در حالی از صبح امروز آغاز شده است که قرار بود از دهم مهر ماه واحد pvc این مجتمع از سرویس خارج و تعمیرات اساسی آن شروع گردد که با شروع این اعتصاب این امر بلاتکلیف مانده است. کارگران این مجتمع اعلام کرده اند اعتصاب تا Shot down کامل و از سرویس خارج شدن کامل دیگر واحدهای مجتمع ادامه خواهد داشت .

بنا بر اظهار کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در طول اعتصاب و تجمع و راهپیمایی امروز ماموران حراست کارخانه کاملا خود را از کارگران کنار کشیده بودند و در حالی که کارگران اقدام به دادن شعار و راهپیمایی میکردند هیچگونه مداخله ای نکردند.

امروز علاوه بر کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام ، کارگران سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از جمله اروند، امیرکبیر و تندگویان نیز از ساعات اولیه صبح امروز سوم مهر ماه اعتصاب خود را همزمان با کارگران پتروشیمی بندرامام شروع کردند و قرار است فردا چهارم مهر ماه کارگران اعتصابی تمامی این پتروشیمی ها از مجتمع های خود خارج و به طرف پتروشیمی بندرامام حرکت کرده و به کارگران اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندرامام بپیوندند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- سوم مهر ماه 90

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

***

آغاز مجدد اعتصاب بزرگ کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در پایان مهلت توافق شده برای حذف شرکتهای پیمانکاری در این مجتمع و خلف وعده کارفرما در این مورد، از صبح امروز یکشنبه سوم مهر ماه دست به اعتصاب گسترده ای زده و اقدام به تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی کردند.

بنا بر این گزارش پس از اعتصاب بزرگ این کارگران در اواخر فروردین ماه سال جاری و پس از شش ماه کشمکش میان کارگران و کارفرما و وعده های مدیریت پتروشیمی مبنی بر تحقق خواست کارگران، قرار بود روز چهارشنبه سی شهریور ماه جلسه ای میان نماینده های کارگران و کارفرما برای تحقق خواست کارگران در موعد توافق شده یعنی پایان شهریور ماه برگزار شود اما نمایندگان مدیریت اعلام کردند برای تمدید مجدد مهلت تعیین شده برای 15 روز دیگر جهت مذاکره آمده اند. نماینده های کارگران که از این وقت کشی و تمدید مهلت های مکرر برای تحقق خواست کارگران به خشم آمده بودند با خواست کارگران از رفتن به جلسه مذاکره خودداری کردند و به این ترتیب نماینده های مدیریت از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر و با امید برای به تمکین واداشتن کارگران در محل ماندند و در نهایت بدون حصول نتیجه ای و با اولتیماتومی که کارگران به آنان دادند آنجا را ترک کردند.

کارگران در این اولتیماتوم اعلام کرده بودند که چنانچه پس از پایان 3 روز تعیطلات و تا صبح روز یکشنبه سوم مهر ماه خواست آنان محقق نشود بطور همبسته ای همراه با کارگران سایر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر دست از کار خواهند کشید.

بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران و تا لحظه مخابره این خبر (ساعت 12 ظهر) اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران پتروشیمی بندر امام همچنان ادامه دارد.

اخبار تکمیلی این اعتصاب و اعتصاب کارگران دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر متعاقبا منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم مهر ماه 1390

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com

- شرکت های پیمان کاری، راه دزدی آشکارتر از سفره کارگران! گفتگو با پروین محمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام!

- اعتراض و اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندرماهشهر
با خواست برچیدن شرکت های پيمان کاری و پايان دادن به قراردادهای موقت و سفيد امضا گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری