اعتصاب مجدد کارگران پنج پتروشیمی ماهشهر
با قول مساعد کارفرمایان پایان یافت

هفته قبل اطلاع دادیم که کارگران شرکتهای خوارزمی، امیر کبیر، تندگویان، اروند و فجر ١ در ماهشهر از هفتم اردیبشهت از رفتن به سر کار خودداری کردند و دست به تجمع اعتراضی زدند و اعلام کردند که آنها نیز خواهان این هستند که مانند کارگران پتروشیمی بندر امام در عرض سه ماه قرارداد مستقیم با کارفرما و دولت منعقد کنند و به کار شرکت های پیمانی طرف حساب کارگران پایان داده شود.

طبق خبر تازه ای که به حزب رسیده است، روزهای ١٠ و ١١ اردیبهشت اعتصاب کارگران ادامه يافت. در روزهای گذشته تجمعات کارگران بدلیل گرد و غبار شدید با اشکالاتی مواجه شد اما كارفرمايان كه با اعتصاب كارگران آنهم در چند مجتمع مواجه شده بودند، روز یکشنبه یازده اردیبهشت موافقت شفاهی خود را با خواست کارگران اعلام کردند و کارگران با این قول و قرارها به سر کار بازگشتند.

آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران
١٦ اردیبهشت ١٣٩٠، ٦ مه ٢٠١١

 

هزاران کارگر ٥ پتروشیمی ماهشهر بار دیگر دست به اعتصاب زدند
 

طبق خبری که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت، هزاران کارگر ٥ شرکت پتروشیمی در ماهشهر مجددا دست به اعتصاب زدند. خواست کارگران پایان دادن به شرکت های پیمانی و عقد قرارداد مستقیم و جمعی با کارفرمایان و دولت است.

کارگران شرکتهای خوارزمی، امیر کبیر، تندگویان، اروند و فجر ١ در ماهشهر از هفتم اردیبشهت از رفتن به سر کار خودداری کردند و دست به تجمع اعتراضی زدند و اعلام کردند که آنها نیز خواهان توافقی شبیه به کارگران پتروشیمی بندر امام هستند یعنی دولت و کارفرماها باید تعهد کتبی بدهند که ظرف سه ماه با آنها قرارداد مستقیم خواهند بست و به کار شرکت های پیمانی طرف حساب کارگران پایان داده خواهد شد. کارگران اعدام کردند در صورت عدم دریافت جواب، روز شنبه ١٠ اردیبهشت نیز به اعتصاب ادامه خواهند داد.

حزب کمونیست کارگری، از خواست کارگران پتروشیمی ها قاطعانه حمایت میکند و از کلیه کارگران ماهشهر بویژه کارگران پتروشیمی بندر امام میخواهد که از مبارزه و خواست کارگران این ٥ پتروشیمی حمایت کنند.

حزب کلیه کارگران پتروشیمی های ماهشهر، کارگران لوله سازی ماهشهر که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده اند و سایر کارگران ماهشهر و اعضای خانواده های آنها را به برگزاری تجمعات بزرگ اول مه فرامیخواند. اول مه فرصتی است که اتحاد خود را هرچه بیشتر مستحکم کنیم و با قدرت بر خواست های خود تاکید کنیم.

زنده باد اعتصاب متحدانه کارگران پتروشیمی های ماهشهر

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد اول مه، ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر

حزب کمونیست کارگری ایران

٩ اردیبهشت ١٣٩٠، ٢٩ آوریل ٢٠١١

 

کارگران پتروشیمی های ماهشهر به پیروزی بزرگی دست یافتند


سرانجام پس از ١١ روز اعتصاب و تجمعات اعتراضی در پتروشیمی بندر امام در ماهشهر، کارگران به بخشی از مطالبات خود دست یافتند و از روز چهارشنبه ٣١ فروردین به سر کار خود بازگشتند. طبق توافقی که روز ٣٠ فروردین میان کارگران با ظریف کار مدیر عامل شرکت و نماینده مجلس اسلامی در ماهشهر به عمل آمد، کارگران پیمانی مشمول برخی مزایای کارگران رسمی شدند و خواست اصلی آنها که برچیدن بساط شرکت های پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما بود قرار شد ظرف سه ماه متحقق شود. توافق کتبی شده و به امضای نمایندگان کارگران و مدیر عامل و نماینده جمهوری اسلامی رسیده است. توافقنامه کم و بیش مشابهی روز قبل از آن با کارگران پتروشیمی امیرکبیر منعقد شد.

مواردی که مورد توافق طرفین قرار گرفت از جمله شامل:

پرداخت بدی آب و هوا به کارگران پیمانی به اندازه کارگران رسمی، استفاده از امکانات رفاهی ازجمله استفاده از مجموعه ورزشی، خدمات پروازی هواپیما، رستوران و خدمات فرهنگی و سایر موارد همانند پرسنل رسمی، پرداخت کامل حقوق ایام اعتصاب، پرداخت هزینه سفر نمایندگان از ماهشهر به تهران جهت پیگیری قرارداد مستقیم با کارفرما و موارد دیگری که قرار است طی مذاکره میان نمایندگان کارگران و مدیریت شرکت روشن شود. همچنین طبق این توافقات مسئولین شرکت حق اخراج هیچ کارگری را نخواهند داشت و بعلاوه مدیریت پتروشیمی ظرف سه ماه مراحل مربوط به برچیده شدن شرکت های پیمانکاری را انجام میدهد و ظرف سه ماه کارگران مستقیما با خود پتروشیمی قرارداد خواهند بست.

بدنبال این توافقات، کارگران پتروشیمی روز ٣١ فروردین با احساس پیروزی و موفقیت به سر کار بازگشتند و این موفقیت را مدیون اتحاد، همبستگی و پافشاری بر خواستهای بحق خود میدانند. حزب کمونیست کارگری این پیروزی را به هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر تبریک میگوید و همچنان بر اتحاد هرچه بیشتر کارگران مجموعه پتروشیمی ها تاکید میکند. اتحاد و همبستگی کارگران، تشکیل مجامع عمومی و ارتباط تنگاتنگ نمایندگان کارگران مجموعه پتروشیمی ها با یکدیگر، ضامن اجرای توافقات و بویژه برچیدن کامل بساط پیمانکاران و قرارداد مستقیم و جمعی با کارفرما خواهد بود.

اعتصاب شکوهمند و قدرتمند کارگران پتروشیمی های ماهشهر، که یکی از مهمترین و بزرگترین اعتصابات کارگری در دو دهه گذشته محسوب میشود، راه را بر کل طبقه کارگر برای پایان دادن به بساط پیمانکاران که یک دلیل شرایط برده وار کار است باز کرد. وقت آن است که کارگران مراکز مختلف کارگری، معلمان و پرستاران و کارمندان زحمتکش در سراسر کشور با تمام قوا حول خواست پایان دادن به شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و رسمی با کارفرماها و دولت و حول سایر خواستهای خود از جمله پرداخت فوری حقوق های معوقه، افزایش دستمزد و جمع کردن بساط حراست در مراکز کار متحدانه به میدان آیند و خواست های بحق خود را به دولت و کارفرماها تحمیل کنند.

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران

١ اردیبهشت ١٣٩٠، ٢١ آوریل ٢٠١١

زنده باد کارگران پتروشیمی کرمانشاه
در جريان اعتصاب کارگران پتروشیمی های ماهشهر، به تعدادی از کارگران پتروشيمی كرمانشاه گفته بودند تا پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی های ماهشهر به جای کارگران اعتصابی به ماهشهر منتقل شوند، اما هیچیک از کارگران قبول نکردند و در مقابل اعلام کردند که خواهان برچیدن بساط پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با خود پتروشیمی هستند. زمزمه مبارزه برای لغو قرارداد با پیمانکار در ميان كارگران پتروشیمی کرمانشاه شنیده میشود. بدینطریق تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از کارگران پتروشیمی کرمانشاه به عنوان اعتصاب شکن شکست خورد.

زنده باد کارگران پتروشیمی کرمانشاه

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

حزب کمونیست کارگری ایران

٣١ فروردین ١٣۹۰، ٢٠ آوریل ٢٠١١

پیام تبریک و همبستگی کارگران پتروشیمی تبریز با کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر
 

دوستان و همسنگران کارگر،

پایداری و استقامت تحسین انگیز شما در پیگیری مطالبات برحق مشترکمان که ملهم از درد و سرنوشت مشترکمان میباشد ، و نیز پایان موفقیت آمیز اعتصاب پرصلابت شما، دلهای ما را غرق در افتخار و غرور نمود.

ما کارگران پتروشیمی تبریز که لحظه به لحظه پیگیر حرکت قهرمانانه شما بودیم، همبستگی مبارزاتی خود را با شما برادران کارگر اعلام نموده و انتظار داریم، در تمام مراحل سخت حق طلبانه ما را یاور و پشتیبان خود بدانید.

هرچند صدها کیلومتر مسافت بین ما فاصله می اندازد ولی رنج و مبارزه مشترکمان، همچون اعضای یک خانواده در هر نقطه ای از جهان، قلب های ما را به هم پیوند داده و ما را متحد می سازد.

پیشاپیش اول ماه مه، روز همبستگی رزمجویانه کارگران جهان را به شما و تمام کارگران جهان تبریک می گوئیم.

کارگران پتروشیمی تبریز

۱/۲/۱٣۹۰

یازدهمین روز اعتصاب در پتروشیمی ها: اعتصاب و تجمع هزاران کارگر پتروشیمی ها ادامه دارد
اطلاعیه شماره ٦:

دولت تلاش میکند میان کارگران تفرقه ایجاد کند

کارگران پتروشیمی های ماهشهر امروز نیز به اعتصاب و تجمعات خود ادامه دادند. دیروز به اطلاع رساندیم که ظریف کار مدیر عامل شرکت و یکی از نمایندگان مجلس رژیم اعلام کردند که دستورالعمل اجرائی کردن خواست برچیدن شرکت های پیمانکاری در دست بررسی است و با خواست کارگران برای مذاکره موافقت کردند و قرار بود امروز این نشست شروع شود. طبق گزارشی که امروز به حزب کمونیست کارگری رسیده است، تعدادی از مسئولین شرکت ها امروز با حضور در جمع کارگران پتروشیمی بندر امام اعلام کردند که توانسته اند موافقت وزارت نفت را برای دادن امتیاز هائی جلب نمایند. از جمله اینکه قراردادهای کارگران با شرکتهای پیمانکاری پابرجا باشد ولی بخش زیادی از امتیاز های کارگران استخدامی با پتروشیمی ها را توسط شرکتهای فعلی به کارگران پرداخت نمایند. این عقب نشینی نسبی تلاش کارفرمایان و دولت برای ایجاد تفرقه در میان کارگران است. کارگران اما اعلام کردند که همچنان بر خواست خود مبنی بر پایان دادن به شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمایان تاکید میکنند و تا زمانی که به آنها پاسخ داده نشود به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

طبق این گزارش روز قبل کارگران مجتمع های امیرکبیر، بندر امام، فجر، رازی، اروند، تندگویان، بوعلی سینا و خوزستان در مقابل محل های کار خود تجمع کردند و بر تحقق خواستهایشان پافشاری کردند. در تجمعات دیروز نیز تعدادی از خانواده های کارگران شرکت داشتند. تجمعات اعتراضی کارگران و خانواده های آنها امروز نیز ادامه یافت.

حزب کمونیست کارگری کارگران کلیه پتروشیمی های اعتصابی را به حفظ وحدت و پکپارچگی و هوشیاری درمقابل توطئه های کارفرمایان و دولت برای ایجاد دودستگی میان آنها تاکید میکند.

زنده باد کارگران اعتصابی پتروشیمی ها در ماهشهر

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران

٣٠ فروردین ١٣٩٠، ١٩ آوریل ٢٠١١

اطلاعیه شماره ٥: دهمین روز اعتصاب در پتروشیمی ها: دولت اولین قدم عقب نشینی را برداشت
کارگران نمایندگان خود را برای مذاکره انتخاب کردند

در دهمین روز اعتصاب كارگران پتروشيمی های ماهشهر، دولت اولین قدم عقب نشینی خود را برداشت و تصمیم گرفت با نمایندگان منتخب کارگران پتروشیمی بندر امام که مرکز اصلی اعتصاب محسوب میشود وارد مذاکره شود. در پتروشیمی امیرکبیر نیز نمایندگان کارگران شروع به مذاکره با کارفرما و مدیریت شرکت کردند.

طبق گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، امروز دوشنبه ٢٩ فروردین، كارگران مجتمع بندر امام از ابتدای صبح مقابل دفتر مركزی شركت تجمع کردند. همزمان با تجمع کارگران ظريف كار مدير عامل شركت و نماینده مجلس اسلامي از ماهشهر در جمع كارگران شركت كرده و با وعده و وعيد تلاش كردند كارگران را متقاعد به بازگشت به كار كنند. به كارگران گفتند "شما درست ميگوئيد و به کار شركتهای پيمانكاری بايد خاتمه داده شود. اين مصوبه دولت است و بايد اجرا شود و ما هم در تماس با وزير نفت پيگيری هائی كرده ايم و دستورالعمل آن براي اجرا در دست است". اما كارگران اعلام كردند در صورتی به كار باز ميگردند كه تضمين كتبي داده شود و قرادادهای مستقيم به اجرا درآيد. ظریف کار و نماینده جمهوری اسلامی که با پافشاری و عزم راسخ کارگران مواجه شدند با پیشنهاد کارگران برای مذاکره با نمایندگان کارگران موافقت کردند. قرار شد از هر بخش اين مجتمع ٥ نماينده به مذاكره با مديريت و نماينده جمهوری اسلامی در شهر ماهشهر بنشينند و نتايج تصميمات كتبا به كارگران گزارش شود. بدين ترتيب كارگران ٢٥ نماينده انتخاب كردند که فردا ٣٠ فروردین در نشست شرکت کنند. كارگران اعلام كردند كه همزمان با اين نشست اعتصاب ادامه خواهد یافت و تنها در صورت تحقق خواستهای کارگران، به اعتصاب خاتمه خواهند داد. همچنين كارگران اعلام كردند كه تا اجرائی شدن مصوبه دولت و انعقاد قراردادهای مستقيم، كارگران پيمانكاری بايد از تمامی مزايای پرسنل رسمی شركت برخوردار شوند. بنا بر اين تصميم سطح دستمزد كارگران و ساير مزايای دريافتی آنها هم سطح كارگران رسمی خواهد شد. طبق این گزارش نمانيدگان مجتمع اميركبير نيز امروز با مديريت مذاكره داشتند.

کارگران تا همینجا با اتحاد و همبستگی خود گام اول پیروزی را برداشتند. طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران "از آنجا که پروسه اداری برای شروع کامل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری زمان خواهد برد بنا بر تاکید کارگران و موافقت مدیریت پتروشیمی بندر امام قرار شده است کارگران پیمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی از تمامی مزایای پرسنل رسمی این شرکت که شامل ٢٥ الی ٣٧ آیتم است برخوردار شوند. برخی از این آیتم ها که تا کنون کارگران شرکتهای پیمانکاری از آن محروم بوده اند عبارتند از: پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و امتیازات دیگری از قبیل دوری راه و بعد مسافت".

حزب کمونیست کارگری به کارگران رزمنده پتروشیمی های ماهشهر درود میفرستد و بر اتحاد کارگران کلیه پتروشیمی ها تا موفقیت کامل برای همه آنها تاکید میکند. در طی این مدت علیرغم تهیدها و موانعی که مزدوران حراست مقابل کارگران ایجاد کردند، کارگران اتحاد محکمی را به نمایش گذاشتند. کارفرمایان و دولت تلاش میکنند که با کمترین عقب نشینی از این وضعیت خارج شوند و حتی الامکان عقب نشینی شامل همه مراکز اعتصاب نشود و یا بخشی از خواست های کارگران را نادیده بگیرند. تصمیم شجاعانه کارگران به ادامه اعتصاب تا تحقق کامل خواست آنها، هوشیاری آنها را بخوبی نشان میدهد.

در اطلاعیه های قبل تاکید کردیم که خواست کارگران اعتصابی ماهشهر، خواست کل طبقه کارگر است و فرصت مناسبی است که کارگران مراکز کارگری در سراسر کشور با اعتصاب و به هر شکلی که میتوانند از این حرکت حمایت کنند و حول خواست خود مبنی بر برچیدن بساط پیمانکاران دست به اعتراض بزنند. اکنون تاکید میکنیم که کارگران پتروشیمی های ماهشهر راه را باز کرده اند که پرچم قطع دست پیمانکاران و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای ثابت را در سراسر کشور و در کلیه مراکز کارگری به اهتزاز درآوریم.

زنده باد کارگران اعتصابی پتروشیمی ها در ماهشهر.

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٩ فروردین ١٣٩٠، ١٨ آوریل ٢٠١١

اعتصاب هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر وارد نهمین روز شد, خانواده های کارگران نیز به تجمعات آنها پیوستند
اطلاعیه شماره ٤:

طبق گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، اعتصاب کارگران پتروشیمی های ماهشهر امروز یکشنبه ٢٨ فروردین نیز ادامه یافت و وارد نهمین روز خود شد. کارگران از طرف دولت و کارفرمایان هنوز پاسخی نگرفته اند و مصممانه به اعتصاب خود ادامه میدهند. امروز تعداد قابل توجهی از اعضای خانواده های کارگران اعتصابی نیز به تحصن آنها پیوستند و اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشیمی ها ابعاد گسترده تری یافت.

در روزهای گذشته کارگران هرروز در مقابل پتروشیمی بندر امام دست به راهپیمائی میزدند طبق این گزارش امروز این حرکت گسترش بیشتری یافت و کارگران در مقابل پتروشیمی های بندر امام، تندگویان، امیرکبیر و فجر نیز از ساعات اولیه صبح امروز دست به تحصن زدند. در تحصن کارگران پتروشیمی فجر، امیرکبیر و تندگویان تعدادی از اعضای خانواده های کارگران نیز شرکت داشتند. مقابل پتروشیمی بندر امام حدود ١١٠٠ نفر، مقابل پتروشییمی فجر ٨٠٠ نفر، و مقابل پتروشیمی های امیرکبیر و تندگویان حدود ٥٠٠ نفر در تحصن شرکت داشتند. کارگران پتروشیمی های مارون با ٧٠٠ کارگر و رازی با حدود ١٠٠٠ کارگر نیز در اعتصاب بسر میبرند و در مجموع کارگران حداقل ٩ پتروشیمی در اعتصاب هستند. جمع تعداد کارگران اعتصابی حدود ١٠ هزار نفر تخمین زده میشود. طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پتروشیمی امیرکبیر شعار میدادند: عدالت عدالت، تا پيمانكار سره كاره، هر روز همين رواله.

شرکت خانواده های کارگران اعتصابی در تجمعات نشانه بارزی از پیشروی جنبش اعتصابی در بندر ماهشهر است. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواستهای بحق کارگران حمایت میکند و از کارگران همه مراکز کارگری در سراسر کشور و از همه مردم آزادیخواه میخواهد به هر شکل که میتوانند از اعتصاب کارگران اعتصابی ماهشهر حمایت کنند. حزب از اعضای خانواده کلیه کارگران اعتصابی میخواهد در تجمعات مقابل کارخانه شرکت کنند و از همه جوانان و مردم ماهشهر میخواهد که با ایجاد کمیته های همبستگی با کارگران اعتصابی و با اطلاع رسانی هرچه بیشتر کارگران را یاری دهند و حرکت آنها را قدرتمندتر سازند. کل مردم ماهشهر بیاد در حمایت از کارگران اعتصابی به حرکت درآیند. این فاکتور مهمی در موفقیت اعتصاب مهم و متحد کارگران پتروشیمی ها است.

زنده باد اعتصاب قدرتمند پتروشیمی های ماهشهر

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٨ فروردین ١٣٩٠، ١٧ آوریل ٢٠١١

 

اعتصاب هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر همچنان ادامه دارد
طبق گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، اعتصاب کارگران پتروشیمی های ماهشهر امروز هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت. طبق این گزارش دودکش های پتروشیمی ها همه خاموش است و خسارت سنگینی تا این لحظه به کارفرمایان وارد کرده است. در طول این چند روز عوامل حراست تلاش کرده اند با حضور سنگین خود در منطقه، مانع رابطه میان کارگران اعتصابی در پتروشیمی های مختلف بشوند و کار هماهنگی بین کارگران پتروشیمی های مختلف را دشوار کنند اما علیرغم این تلاش ها اعتصاب پتروشیمی های مختلف همچنان ادامه دارد. طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران نیز مسئولین پتروشیمی بندر امام سعی کردند با وعده و وعید میان کارگران تفرقه ایجاد کنند و اعتصاب را بشکنند اما تلاش های آنان به جائی نرسید.

طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران روزهای پنجشنبه ٢٥ و شنبه ٢٧ فروردین در ساعت ١٢ دست به راهپیمائی در میدان مقابل دفتر مرکزی میزنند و شعار میدهند. از جمله: پیمانکار نمیخواهیم نمیخواهیم، پیمانکار غارتگر بیت المال، وعده ما فردا وعده ما فردا، ظریف کار ظریف کار پیمانکار نمیخواهیم.

این اعتصاب نقطه عطفی در جنبش کارگری ایران است و تاثیرات عمیقی بر مبارزه جوئی کارگران در سراسر کشور باقی خواهد گذاشت. این اعتصاب سرآغاز اعتصابات بزرگ و منطقه ای و سراسری کارگران است. حزب کمونیست کارگری از کارگران کلیه مراکز کارگری، از دانشجویان و معلمان، از جوانان و همه مردم معترض و آزادیخواه میخواهد که به هر شکل که میتوانند از این اعتصابات حمایت کنند. پیروزی این اعتصاب دستاورد بزرگی نه تنها برای کارگران اعتصابی بلکه همچنین برای کلیه کارگران و مردم آزادیخواه است. در عین حال این اعتصاب فرصتی برای کارگران سایر مراکز کارگری است که برای بلند کردن پرچم خواستهای خود از جمله قطع دست پیمانکاران و افزایش دستمزد و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه استفاده کنند. این خواستها، خواستهای کارگران در سراسر کشور است و تنها با اعتصابات بزرگ و قدرتمند میتوان آنها را متحقق کرد. حزب همچنین از جوانان معترض و همه انسان های آزادیخواه میخواهد با پخش گسترده این خبر و ایجاد کمیته های همبستگی بویژه توسط جوانان و جوانان ماهشهر و اعضای خانواده های کارگران اعتصابی از این اعتصاب حمایت کنند. این اعتصاب شایسته حمایت گرم همه مردم است.

زنده باد اعتصاب قدرتمند پتروشیمی های ماهشهر

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٧ فروردین ١٣٩٠، ١٦ آوریل ٢٠١١

اعتصاب ٢٠٠٠ كارگر پتروشيمی بندر امام وارد سومين روز شد
كارگران پتروشيمی های تندگويان، اروند و فجر هم اعتصاب را شروع کردند

طبق گزارش خبرنگار حزب كمونيست كارگر ايران، امروز ٢٢ فروردين اعتصاب كارگران پتروشيمی بندر امام در ماهشهر وارد سومين روز خود شد. خواست های كارگران پايان دادن به كار پيمانكاران و عقد قرارداد مستقيم با كارگران، پرداخت دستمزدهای معوقه و افزایش حداقل دستمزدها است.

بنا بر اين گزارش روز ٢١ فروردين كارگران دو پتروشيمي اروند و تندگويان در منطقه اقتصادی ماهشهر در حمايت از اعتصاب كارگران بندر امام دست به اعتصاب زدند و امروز ٢٢ فروردین كارگران فجر نيز به اين اعتصابات پيوستند و بدین ترتیب اعتصاب، حدود ٤٠٠٠ کارگر ٤ مرکز مهم کارگری را در برگرفته و به یکی از اعتصابات مهم کارگری تبدیل شده است.

٢٠٠٠ كارگر بندر امام در تجمع اعتراضی ٢٨ اسفند خود اولتيماتوم داده بودند كه اگر به خواستشان جواب داده نشود، روز ٢٠ فروردين دست از كار خواهند كشيد و التیماتوم خود را روز بیستم عملی کردند. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز ٢٠ فروردين كارگران متحد و یکپارچه دست از کار کشیدند و از همان ساعات اولیه صبح اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه دفتر مرکزی پتروشیمی کردند. کارگران پلاکارد بزرگی با مضمون محکوم کردن تبعیض و بی عدالتی و طرح خواست خود مبنی بر قرارداد مستقیم در دست داشتند. بدنبال این تجمع، ظریف کار مدیر عامل مجتمع پتروشیمی در میان کارگران حاضر شد و با بلندگوی دستی به مدت سه ساعت و نيم تلاش کرد با بهانه عدم ابلاغیه مصوبه دولت کارگران را آرام کند اما کارگران بارها با خشم و اعتراض استدلالات او را رد کردند و بر اجرای فوری خواستهای خود پافشاری کردند. در این تجمع مسئولینی نیز از اداره کار منطقه برای آرام کردن کارگران در محل حاضر شده بودند. سرانجام ظریف کار اعلام کرد که قرارداد مستقیم با پتروشیمی باید با هماهنگی وزیر نفت انجام گیرد. اما کارگران بر خواست خود پافشاری کردند و یکپارچه اعلام کردند تا حصول نتیجه و دستیابی به خواستهای خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.

در روز دوم اعتصاب، کارگران در تجمع خود شعار میدادند "پیمانکار نمیخوایم، نمیخوایم". در این روز کارگران پیشنهاد طباطبائی، رئیس امور پرسنلی مبنی بر نامه نگاری با مقامات بالاتر را که به منظور وقت کشی ارائه شده بود قاطعانه رد کرده و اعلام کردند كه به اعتصاب و تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

اعتصاب متحد و قدرتمند این چهار پتروشیمی، به طبقه کارگر ایران راه نشان ميدهد. خواست های این اعتصاب خواست میلیونها کارگر در سراسر کشور است. قراردادهای رسمی و مستقیم با کارگران بجای قرارداد از طریق پیمانکاران که به شیوه رایج قرارداد با کارگران تبدیل شده، پرداخت حقوق های معوقه و افزایش دستمزدها سه خواست مهم جنبش کارگری در شرایط کنونی است و جا دارد که مورد حمایت تمام مراکز کارگری در سراسر کشور تبدیل شود.

اعتصابات گسترده در پتروشيمی ماهشهر خيزشی است برای پايان دادن به اين شرايط برده وار كار و باید مورد حمایت کارگران مراکز بزرگ و کوچک کارگری در سراسر کشور قرار گیرد. این فرصتی است برای کارگران ایران خودرو، کارگران ذوب آهن، کارگران نفت در سراسر کشور و سایر بخش های کارگران که در حمايت از اين اعتصاب به ميدان بيايند و خواست های خود را با قدرت اعتصاب قدرتمند خود به کرسی بنشانند. با دست زدن به اعتصاب در مراکز کارگری در عین حال خود را برای برپائی هرچه گسترده تر تظاهرات ها و تجمعات اول مه آماده کنیم.

زنده باد اعتصاب قدرتمند و متحد کارگران پتروشیمی ها
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٢ فروردین ١٣٩٠، ١١ آوریل ٢٠١١

یک خبر مهم در روند اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام
کارگران پیمانکاریهای سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در حمایت از 2000 کارگر اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام در مقابل این مجتمع دست به تجمع زدند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعات اولیه صبح امروز کارگران پیمانکاری سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهربه محل درب اصلی کارخانه پتروشیمی بندرامام آمدند تا به جمع اعتصاب کنندگان در داخل این کارخانه بپیوندند که با ممانعت حراست مجتمع پتروشیمی بندر امام مواجه شدند. این کارگران که پلاکاردهائی در حمایت از خواستهای کارگران پتروشیمی بندر امام و طرح مطالبات خود در دست داشتند پشت نرده های کارخانه تجمع کرده و در حمایت از کارگران اعتصابی داخل مجتمع پتروشیمی بندرامام شعار دادند. بنا بر این گزارش کارگران داخل مجتمع پتروشیمی بندر امام نیز که از این حرکت حمایتی کارگران منطقه ویژه بوجد آمده بودند با شعار" تشکر تشکر" از این حرکت ارزشمند آنان قدردانی کردند.

بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران از صبح امروز مامورین حراست مجتمع پتروشیمی بندر امام را مسلح کرده اند و آقای بیات رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی (ومعاون وزیرنفت) صبح امروز با هواپیما وارد ماهشهر شده است. اما علیرغم این تمهیدات و با حمایت پرشور کارگران پیمانکاریهای سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام اعتصاب این کارگران با صلابت ودر ابعادی گسترده تر ادامه دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکتهای پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که در حمایت از همکاران خود در مجتمع پتروشیمی بندر امام به پا خواسته اند درود میفرستد و نسبت به هرگونه تعرضی از سوی حراست و نیروهای امنیتی و انتظامی به کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام هشدار میدهد و خواهان تحقق فوری خواستهای کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام و کارگران سایر پیمانکاریهای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است.

اعتصاب، تشکل، تجمع حق مسلم ماست

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 22 فروردین ماه 1390

www.etehadeh.com

k.ekhraji@gmail.com

هم، نامه یکی از کارگران مجتمع پتر وشیمی بندر امام به سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

بسمه تعالی

با سلام خدمت مدیریت محترم این سایت و تشکر و سپاس فراوان از پیگیری و انتشار اخبار لحظه به لحظه ی تجمعات اعتراضی کارگران زحمتکش پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام شهرستان ماهشهر و شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان , مانند اروند , بوعلی سینا , تندگویان , خوزستان , امیرکبیر و شیمیایی رازی . به اطلاع مدیریت محترم این سایت می رساند که بنده یکی از کارگران شرکت کننده در همین اعتصاب می باشم که همانطور که در خبر قبلیتان اعلام نمودین , پس از تجمع همکارانمان در تاریخ شنبه 20/1/90 و صحبت آقای ظریف کار , متاسفانه پس از صحبتهای فراوان , هیچگونه نتیجه ای حاصل نشد و آقای ظریف کار اظهار داشتند که هنوز مثلا هیچگونه بخشنامه ای در این خصوص از جانب وزارت نفت به این مجتمع ارسال نشده است و بنده هیچ قول و تضمینی در خصوص اجرای این مصوبه نمی توانم بدهم این امر در حالی است که این مصوبه در سال 1384 به تصویب هیات وزیران رسیده است که سایت خبری ایلنا در انتشار این خبر , به صراحت این مساله را یادآور می شود . نهایتا در پایان این روز هیچگونه نتیجه ای حاصل نشد و ادامه اعتصاب به فردای شنبه , یعنی امروز یکشنبه 21/1/90 موکول شد . امروز هم همانند روزهای قبل , تمامی کارگران این مجتمع عظیم , متشکل از پرسنل روزکار و شیفت که جمعیت موجود به بالای 2000 نفر هم می رسید , از همان ساعات اولیه صبح , در روبروی دفتر مرکزی این مجتمع ( main office ) تجمع و حضور پیدا کردند که باز هم تا پایان روز یعنی ساعت 5 عصر , هیچکدام از مسئولین این مجتمع حاضر به پاسخگویی نشدند و حتی از خود آقای ظریف کار هم خبری نبود و چون دیروز خود شخص آقای ظریف کار به صراحت تمام اعلام کرد که هیچگونه کاری از دست وی در این خصوص بر نمی آید , امروز کلیه کارگران , حضور خود شخص وزیر نفت را در این مجتمع مطرح نمودند که تا زمانی که این درخواست تحقق پیدا نکند , هیچکدام از کارگران این مجتمع به سرکار خود حاضر نخواهد شد و این اعتصاب و تجمع همچنان تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت تا اینکه خود شخص وزیر در این مجتمع حضور یابد و دستور اجرای این مصوبه که در سال 1384 به تصویب هیات محترم دولت رسیده است را صادر نماید . البته لازم به ذکر است که در طول مدت این اعتصاب در امروز یکشنبه 21/1/90 , نفرات حراست و حتی سخنگوی خود شخص مدیر عامل , بارها و بارها , کارگران را تهدید به اخراج از مجتمع و یا برداشتن کارت ساعت آنها جهت جلوگیری از انجام حضور و غیاب نمودند که با پاسخ قاطع و کوبنده ی همه این کارگران مواجه شدند . البته قابل ذکر است که دیروز همزمان با تجمع پتروشیمی بندرامام , شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه , مثل اروند , خوزستان , امیرکبیر و شیمیایی رازی نیز به حمایت و طبعیت از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام , آنها نیز دست به اعتصاب گسترده ای زدند و حتی کارگران پتروشیمی خوزستان و اروند , از مجتمع خود خارج می شوند که به کارگران پتروشیمی بندرامام بپیوندند که حراست این مجتمعها و حراست سازمان منطقه ویژه وارد عمل شده و مانع این پیوستن می شوند که در این میان درگیری شدیدی بین کارگران اروند و خوزستان و حراست بوجود می آید که نهایتا منجر به شکسته شدن شیشه های دفاتر مرکزی این مجتمعها می شود . البته باز قابل ذکر است که با تجمع امروز 21/1/90 , کارگران پتروشیمی بندرامام و تعطیل شدن کلیه کارهای تعمیراتی , بسته بندی , انبارهای کالا و محصول , سایت های عملیاتی از قبیل کارگاههای جوشکاری , تراشکاری , کالیبراسیون , پمپ شاپ , جت ماشین , ساختمانی , رنگ و سندبلاست , مکانیک , ماشینری , برق , ابزاردقیق , PM , CM , کارگاه بالانس , خدماتی و غیره , طی تماسهای مکرری که با همکارانمان در شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه که داشتیم , تمامی شرکتهای یاد شده در بالا , آنها نیز همزمان با بندرامام , اعتصاب خود را ادامه داده و تمامی کارهای یاد شده در بالا , در این شرکتها نیز به حالت تعطیلی کامل در آمده است . در پایان امروز کلیه همکاران و کارگران تا زمان حصول نتیجه ی کامل , یعنی اول حضور خود شخص وزیر نفت و سپس صدور دستور اجرای این مصوبه , فردا نیز به همین منوال اعتصاب و همچنان تعطیلی کارهای این مجتمع و تمامی شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه , ادامه خواهد داشت . در ادامه از مدیر محترم این سایت صمیمانه تقاضا داریم که هرچه سریعتر نسبت به انتشار این خبر مهم در سایتهای خبری دیگر همانند www.Facebook.com و یا www.youtube.com اقدام نمایند تا تمامی همکارانمان در دیگر پتروشیمی های سراسر کشور از این مساله با خبر شوند و جهت برچیده شدن این ظلم و تبعیض و دستیابی به کلیه حق و حقوق قانونی خود و خانواده ی خود به پا خیزند , چراکه فیلترینگ شدید در ایران , مانع از انجام چنین کاری برای خود ما شده است . همچنین بدلیل شرایط امنیتی و حفاظتی , صمیمانه تقاضا داریم و برادرانه خواهشمندیم که هیچگونه اسمی از ارسال کننده ایمیل به شما در انتشار این خبر برده نشود . مرسی . به زحمت فراوان و طی تدابیر شدید امنیتی , موفق به تهیه گوشه های کوچکی از این اعتصاب بصورت فایل تصویری شدیم که آنها را نیز برای انتشار و قرار دادن در کنار متن این خبر برایتان ارسال می کنیم . در پایان باز مجددا از لطف , همکاری و حمایت قاطعانه و بی منت شما برادر گرامی , صمیمانه تشکر کرده و سپاسگذاریم . باشد تا انشاءالله ریشه ی ظلم و ستم و تبعیض از تمامی جهان و خصوصا کشور عزیزمان ایران و صنعت عظیم نفتش و کارگران زحمتکش و فداکارش به طور کامل برچیده شود .

با تشکر فراوان

21/1/1390

ادامه اعتصاب وتجمع قدرتمند کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندرامام

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب و تجمع کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام که از صبح دیروز آغاز شده است امروز نیز با ابعاد گسترده تری ادامه یافت و کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از ساعات اولیه صبح باز زدن کارت ساعت درمحلهای کارخود حاضر نشدند ومانند دیروز در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی این مجتمع اقدام به برپائی تجمع اعتراضی کردند. امروز بخشی از این کارگران تنها غذای رستورانها برای پرسنل این مجتمع را تامین کردند اما از دادن هرگونه سرویس دهی تعمیراتی وخدماتی اجتناب کردند.

بنا بر این گزارش تا ساعت مخابره این خبر (16 عصر) مسئولین مجتمع در تجمع اعتراضی کارگران حاضرنشده اند ورایزنی های پشت پرده ومذاکرات مقامات با هم جهت نحوه مقابله یا پاسخ به این اعتراض گسترده کارگران ادامه دارد.

امروز کارگران شعار "پیمانکار نمیخوایم ، نمیخوایم" سر میدادند. بنا بر این گزارش فرماندارمنطقه نیز به کارگران اعتراضی پیغام داده است تا شعارندهند چون مسئولین پیگیر خواسته هایشان هستند.

در طی نشست امروز، کارگران پیشنهاد طباطبائی(رئیس امرپرسنلی) بمنظورنامه نگاری بامقامات بالاتر را برای حل این مشکل که متضمن وقت کشی بود قاطعانه رد کرده و اعلام نمودند فردا نیز به اعتصاب وتجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه ازاد کارگران ایران- 21 فروردین ماه 1390

www.etehadeh.com

k.ekhraji@gmail.com

اعتصاب و ادامه اعتراض بیش از دو هزار کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام

بدنبال تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام در روز 28 اسفند ماه سال گذشته حول خواست پایان دادن به نقش پیمانکاریهای واسطه ای متعدد و انعقاد قراردادهای مستقیم با پتروشیمی که خبر آن در اول فروردین ماه در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، این کارگران در ادامه اعتراضات خود و بنا بر قراری که در همان تاریخ برای برگزاری تجمع اعتراضی در روز 20 فروردین امسال گذاشته بودند امروز بیستم فروردین ماه 1390 بطور متحدانه و یکپارچه ای دست از کار کشیدند و بیش از دو هزار نفر از این کارگران از همان ساعات اولیه صبح اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه دفتر مرکزی این پتروشیمی کردند.

بدنبال این تجمع اعتراضی بزرگ، ظریف کار مدیر عامل این مجتمع بزرگ پتروشیمی بناچار در میان کارگران حاضر شد و با بلندگوی دستی بمدت 5/3 ساعت به صحبت و جوابگوئی به اعتراضات کارگران پرداخت و تلاش کرد با بهانه عدم ابلاغیه مصوبه دولت کارگران را آرام کند اما کارگران بارها با خشم فراوان استدلالات وی را رد کردند و بر اجرای فوری خواستهای خود پای فشردند. در این تجمع مسئولینی نیز از اداره کار منطقه برای آرام کردن کارگران در محل حاضر شده بودند. در این تجمع کارگران پلاکارد بزرگی را با مضمون محکوم کردن تبعیض و بی عدالتی و طرح خواست خود مبنی بر ایجاد قرارداد مستقیم در دست داشتند.

بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع ظریف کار مدیر عامل این شرکت در نهایت به کارگران اعلام کرد که ایجاد قرار داد مستقیم کارگران با پتروشیمی باید با هماهنگی وزیر نفت انجام گیرد. اما کارگران همچنان بر خواست خود پای فشردند و علیرغم پایان دادن به تجمع و ادامه مذاکرات نمایندگانشان با مسئولین پتروشیمی تا پایان وقت اداری امروز بر سر کارهای خود حاضر نشدند و بطور یکپارچه ای اعلام کردند تا حصول نتیجه روشن و دست یابی به خواستهایشان همچنان بر سر کار حاضر نخواهند شد و به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

لازم به یادآوری است از آنجا که برگزاری تجمع امروز کارگران پتروشیمی بندر امام در تجمع روز 28 اسفند ماه سال گذشته این کارگران اعلام شده بود مسئولین شرکت از چند روز قبل تلاش زیادی را از قبیل تهدید و دادن وعده به کارگران بکار گرفتند تا مانع شکل گیری اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی امروز کارگران این مجتمع پتروشیمی شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت قاطعانه از تداوم اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام برای رسیدن به خواست هایشان، خواهان برچیده شدن کامل شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای موقت در کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی کشور است و از عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد تا این مطالبات بر حق را بطور متحدانه و یکپارچه ای فریاد زنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 فروردین ماه1390

www.etehadeh.com

k.ekhraji@gmail.co

خبر مرتبط با اعتراضات کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندرامام

در آخرین روزکاری پایان سال یعنی در روز شنبه 28/12/89 کارگران پیمانکاری شرکتهای طرف قرارداد با مجتمع پتروشیمی بندرامام از اول صبح در جلوی دفتر مرکزی این پتروشیمی که بزرگترین مجتمع پتروشیمی درمنطقه ماهشهراست، با اطلاع وهماهنگی قبلی یک تجمع اعتراضی بزرگ برگزار کردند. خواست اصلی ومحوری این کارگران لغوقراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران (قراردادمستقیم) توسط مجتمع پتروشیمی بندرامام بود. این تجمع باعث شد رئیس اداره کار منطقه درمیان کارگران حضور یابد و با تائید خواسته آنان و اینکه مدتهاست این موضوع مدنظربوده، به کارگران قول داد که بلافاصله بعدازتعطیلات این موضوع پیگیری شود.

کارگران 20 فروردین ماه سال جدید را فرجه زمانی برای پاسخ و پیگیری خواست خود تعیین کردند و تاکید نمودند در این روز برای پاسخ این خواسته خود مجددا در همین محل تجمع خواهند کرد. زیرپوشش قرارگرفتن این کارگران جدا از تضمین کاری بهتر وامنیت شغلی بیشتروبهبود معیشت، به سه دهه تفرقه و تکه پاره کردن صفوف کارگران در پیمانکاریهای متعدد وخلق الساعه که کارگران را بمثابه جزایرپراکنده آسیب پذیر کرده بود، پایان داده و وضعیت کارگران را درجهت متحد ویکپارچه شدن بهبود خواهد داد. از آنجائیکه برای نخستین بار کارگران شرکتهای متعدد پیمانکاری یک خواسته مشترک را همزمان وباهمدیگر مطرح کرده اند، این تجمع دارای اهمیت زیادی است و یک شرایط تعرضی را نشان میدهد. امروزه همراه با خواسته ی لغوقراردادهای موقت وسفید امضاء ، لغو واسطه های پیمانکاری وایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی نیز بصورت یک خواست سراسری درآمده است. همانطورکه میدانیم قبلا این مطالبه در کارخانه بزرگ ذوب آهن اصفهان اجرا شده است وکارگران ایران خودرو نیز میروند تا آن را بصورت یک خواست محوری خود به اجرا درآورند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول فروردین ماه 90

www.etehadeh.com

k.ekhraji@gmail.co