شنبه٬ ٢ آبان١٣٨٨ -٢٤ اكتبر ٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١١٠

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضی کارگران در ایران

ادامه اعتراضات و راهپيمايي كارگران لوله سازي خوزستان و حمايت مردم

تظاهرات و راهپيمايي كارگران لوله سازي خوزستان و حمايت مردم اهواز از آنها اكنون يك هفته است كه ادامه دارد. بنا به گزارشي كه به حزب كمونيست كارگري رسيده در ادامه اين حركت اعتراضي، امروز ٢ آبان نيز کارگران لوله سازي خوزستان در اعتراض به ده ماه حقوق پرداخت نشده خود، از ساعت ٩ صبح به خيابان آمدند. کارگران از ميدان شهدا به خيابان طالقاني و از طالقاني به نادري و از نادري به سي متري و از آنجا به طالقاني راهپيمايي کردند. نيروي انتظامي کارگران را در حلقه محاصره خود قرار داده بود و تلاش ميكرد مانع پيوستن مردم به صف کارگران شود. اما عملا كار چنداني نتوانست از پيش ببرد. مردم عليرغم تهديد و فيلمبرداي و ممانعت نيروي انتظامي در مناطق مختلف به صف کارگران مي پيوستند و جمعيت به بيش از دو هزار نفر رسيده بود. اين راه پيمايي پرشور ساعت ١٢ ظهر پايان يافت. کارگران پلاکاردهائي درمورد مطالبات خود همراه داشتند و در حين راهپيمايي شعار ميدادند. از جمله شعارهايي که در اين راهپيمايي سر داده ميشد "مرگ بر ديکتاتور"، "مرگ بر سرمايه دار"، "استاندار بي عرضه استعفا استعفا"، "زندگي در ايران حق مسلم ماست" بود. يكي از اقدامات بسيار آموزنده و جالب كارگران برپايي مجمع عمومي كارگران در وسط شهر و اعلام علني تصميماتشان براي ادامه اعتراض بود.
همانگونه كه در اطلاعيه هاي قبلي به اطلاع رسانده ايم کارگران لوله سازي خوزستان از روز ٢٨ مهر اعتراضات خود را شروع کردند و با تظاهرات در مركز شهر و جلب حمايت مردم شهر الگوي جديدي از اعتراض و مبارزه براي همه مراکز کارگري و کل جامعه بدست دادند. قبل از آن اين كارگران در ٢٤ و ٢٥ مهر تجمع و تظاهرات برپا كرده بودند. بعضي از اين كارگران حتي ١٣ ماه است كه دستمزد خود را طلب دارند. اعتراض و راهپيمايي کارگران لوله سازي خوزستان و حمايت مردم شهر از آنها نويد بخش شروع فصل جديدي در جنبش اعتراضي در ايران است. حزب كمونيست كارگري ايران به همه كارگران لوله سازي و مردم اهواز درود ميفرستد و از همه كارگران و مردم در ايران ميخواهد كه از اين حركت كارگران لوله سازي به هر شيوه ممكن حمايت كنند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢ آبان ١٣٨٨- ٢٤ اكتبر ٢٠٠٩

 

٥ نفر از كارگران نيشكر هفت تپه به حبس زندان محكوم شدند

به گزارش٢٠ مهر ٨٨ ايلنا ، رضا رخشان از اعضاي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه از تشکيل دادگاه تجديد نظر جمهوري اسلامي، براي ٥ نفر از کارگران اين کارخانه به اسامي علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان علي پور، جليل احمدي و محمد حيدري پور خبر ميدهد. اين کارگران بخاطر مبارزاتشان در سال ٨٦ در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و ديگر مطالباتشان و بخاطر تلاش براي ايجاد تشکل خود، سنديکاي نيشکر هفت تپه به احکام زندان محکوم شده اند. به گفته رضا رخشان هر کدام از اين کارگران در مجموع به يکسال حبس تعليقي و تعزيري محکوم شده اند. بر اين اساس براي ٥ نفر اول ٦ ماه حبس تعزيري و ٦ ماه حبس تعليقي و براي محمد حيدري پور چهار ماه حبس تعزيري و هشت ماه حبس تعليقي حکم صادر شده است.
بنا به گزارشها روز ١٨ مهر، کارگران اين کارخانه در اعتراض به اين احکام دست به تجمعي اعتراضي زدند که مديريت شرکت به بهانه کمبود نقديگي، پاسخي به اعتراض کارگران نداد. هم اکنون احکام زندان موضوع اعتراض اين کارگران است.
کارگران نيشکر هفت تپه در طول مبارزاتشان ، اعتراضات با شکوهي در حمايت از رهبران و نمايندگان خود و در حمايت از تشکلشان داشته اند. دو سال قبل نيز هنگاميکه نمايندگان آنان را دادگاهي ميکردند با مارش با شکوه خود و با شعار کارگر زنداني آزاد بايد گردد، توانستند دادگاه جمهوري اسلامي را متوقف کنند. اکنون نيز تنها با اعتراضات و تجمعات خود و با جلب حمايت وسيع مردم شهر و منطقه و خانواده هاي کارگران ميتوان جلوي اين تعرض را گرفت. بايد وسيعا به اين احکام اعتراض کرد. بايد خواهان لغو پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران نيشکر هفت تپه و احکام صادر شده براي آنان و آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دستگيرشدگان اخير و زندانيان سياسي از زندان شد. ٥٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه بهمراه خانواده ها و با جلب حمايت وسيع کل جامعه، نيروي وسيعي هستند که ميتوانند نه تنها جمهوري اسلامي را به عقب نشيني و لغو پرونده هاي تشکيل شده براي همکارانشان و احکام زندان براي آنان وادار کنند، بلکه خواهند توانست صف مبارزه براي آزادي تمامي زندانيان سياسي از زندان و باز کردن درب زندانها را قدرتمند تر سازند.
زنداني سياسي آزاد بايد گردد
مرگ بر جمهوري اسلامي
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
٢١ مهر١٣٨٨- ١٣ اکتبر ٢٠٠٩
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com/
freepoliticalprisoners@googlemail.com
 

اعتصاب هشداري كارگران متروي تهران

بنا به خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است صبح روز ٢ آبان کارگران متروي تهران در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق خود به مدت يکساعت و نيم دست به اعتصاب هشداري زدند. اين کارگران اعلام کرده اند که در صورتيکه پاسخي نگيرند به اعتراض و اعتصابات خود ادامه خواهند داد. اين حركت اعتراضي باعث مختل شدن رفت و آمد در تهران شد و بسياري از كاركنان دير به سر كار خود حاضر شدند. مردم از خواست و مبارزه کارگران مترو به شيوه هاي مختلف همراهي و حمايت ميكردند. مسئولين شركت متروي تهران يك ساعت پس از شروع اعتصاب سراسيمه اعلام كردند كه طي چند روز آينده تمام طلبهاي كارگران پرداخت خواهد شد. كارگران با اعلام اينكه در صورت عملي نشدن وعده كارفرما به اعتصاب و مبارزه خود ادامه خواهند داد، به سر كار بازگشتند.
حزب كمونيست كارگري ايران به كارگران مترو درود ميفرستد و از همه كارگران و مردم تهران مي خواهد كه از اعتراض و خواست كارگران مترو وسيعا و به هر شكل ممكن حمايت كنند. نپرداختن دستمزدها يك دزدي آشكار و جنايت نسبت به كارگران و خانواده هاي كارگري است كه شب و روز كار ميكنند و دستمزد زير خط فقرشان نيز توسط كارفرمايان دولتي و خصوصي بالا كشيده ميشود. به اين جنايت بايد با اتحاد و اعتصاب پاسخ داد. بويژه اوضاع ملتهب سياسي در ايران، شرايط بسيار مناسبي است كه كارگران بطور سراسري براي عملي كردن فوري طلبها و خواستهاي خود كه خواستهاي كل مردم بجان آمده است، به اعتراضات و اعتصابات گسترده و سراسري دست بزنند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٣ آبان ١٣٨٨- ٢۵ اكتبر ٢٠٠٩

 

***

سياست سرکوب و زنداني کردن کارگران راه به جايي نخواهد برد
بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره احکام زندان بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه

دادگاه تجديد نظر اهواز احکام صادره توسط دادگاه شعبه 1 انقلاب دزفول را بر عليه 5 نفر از کارگران نيشکر هفت تپه تاييد کرد. بر اساس اين احکام علي ‌نجاتي، فريدون ‌نيکوفر، قربان علي‌پور، جليل ‌احمدي و محمد حيدري مهر ازاعضاي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه به تحمل حبس تعزيري از جهار تا شش ماه و حبس تعليقي از 6 تا هشت ماه محکوم شده اند و در حال حاضر پرونده نامبردگان جهت اجرا به دادگاه اجراي احکام ارجاع شده است. همچنين بر اساس اين احکام اين کارگران بمدت سه سال از هر گونه فعاليتي در دفاع از حقوق انساني خود و همکارانشان منع شده اند و روز سه شنبه 28 مهر ماه حراست کارخانه نيشکر هفت تپه طي اعلاني که آنرا در تابلوي اعلانات نصب کرده بود اين 5 نفر را به کارخانه ممنوع الورود کرد.

صدور اين احکام در دادگاه بدوي و تاييد آن در دادگاه تجديد نظر اهواز بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه در حالي صورت گرفته است که پس از دستگيريهاي گسترده کارگران در مراسم اول مه در پارک لاله تهران تا کنون 5 نفر از آنان به دادگاه احضار شده اند و احکام زندان تعليقي و شلاق بر عليه سه نفر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج صادر شده و مهدي فراحي شانديز از زمان دستگيري در اول ماه مه امسال در پارک لاله تهران همچنان در زندان بسر مي برد.

دستگريهاي گسترده و احضار و محکوميت کارگران آگاه در مناطق مختلف کشور در شرايطي در سال 88 ابعاد هر چه گسترده اي به خود گرفته است که سياست تحميل بردگي و گرسنگي مطلق بر ميليونها خانواده کارگري از طريق تصويب لايحه قطع يارانه ها و اصلاح قانون کار ميرود تا آخرين ميخ را بر تابوت زندگي و معيشت طبقه کارگر ايران بکوبد.

از نظر ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران، سياست سرکوب کارگران آگاه، هر چند که بخشي از سياست دائمي طبقه حاکم براي به تمکين کشاندن طبقه کارگر بوده است اما در شرايط حاضر و با توجه به ابعاد گسترده سرکوب از آغاز سال 88، اين سياست به دنبال تحقق اهداف ضد انساني تري است و قصد دارد با تشديد بيش از پيش سرکوب کارگران آگاه و ايجاد رعب و وحشت گسترده تر در ميان کارگران، تصويب و اجراي قطع يارانه ها و ايجاد تغيير در قانون کار را با کمترين اعتراضي از سوي طبقه کارگر پشت سر بگذارد تا با غارت و چپاول بيش از پيش دسترنج کارگران و تصاحب تمام و کمال ثروتهاي حاصل از منابع زير زميني حيات تازه اي به سرمايه داري در حال احتضار ايران ببخشد.

اما طبقه کارگر ايران با مبارزات شکوهمند خود در شرکت واحد تهران، نيشکر هفت تپه، لاستيک البرز، صنايع نساجي و صدها مرکز بزرگ و کوچک کارگري ديگر در طي سالهاي گذشته که هيچگاه به خاموشي نگرائيده است و هر روزه بر ابعاد آن افزوده شده، نشان داده است در دفاع از زندگي و معيشت خود تسليم سرکوب و ايجاد فضاي رعب و وحشت نخواهد شد و اين بار نيز سياست سرکوب کارگران راه به جايي نخواهد برد.

کارگران

کارگران نيشکر هفت تپه در دفاع از حق حيات و زندگي و معيشت خود محکوم به زندان شده اند، اينان جرمي جز اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهاي زير خط فقرشان و ايستادگي در برابر به حراج گذاشتن نيشکر هفت تپه و نابودي آن مرتکب نشده اند، اينان با جسارت اقدام به ايجاد تشکل مستقل خود براي دفاع از زندگي و معيشت و شرافت انساني خود کرده اند و شايسته بيشترين حمايتها از سوي ما کارگران در جاي جاي کشور هستند.

اتحاديه آزاد کارگران ايران صدور حکم زندان بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه و ارجاع آن جهت اجرا به دادگاه اجراي احکام را قويا محکوم ميکند و خواهان لغو فوري و بي قيد و شرط اين احکام و آزادي عموم فعالين صنفي و عقيدتي و اعتراضات اجتماعي در بند از زندان و پايان دادن به تعقيب قضائي آنهاست و از اعضاي خود و عموم کارگران در سراسر کشور ميخواهد تا متحدانه بر عليه به زندان افکندن کارگران نيشکر هفت تپه به اعتراض بر خيزند و با سازمان دادن حمايتهاي وسيع و همه جانبه از آنان و خانواده هايشان، سد محکمي را در برابر يورش حاميان سرمايه به اين کارگران ايجاد کنند.

زنده باد همبستگي کارگري

زنده باد کارگران نيشکر هفت تپه

اتحاديه آزاد کارگران ايران سي ام مهر ماه 88

***

احکام زندان فعالين سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه را محکوم مي کنيم

در راستاي اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه در سال 1386 که به دليل عدم پرداخت حقوق و رسيدن به پايه اي ترين حقوق صنفي کارگران(ايجاد تشکل مستقل) انجام شد ، تعدادي از کارگران دستگير شدند که بعد از بازجويي هاي مکرر با قرار وثيقه ،تا روز دادگاه از زندان آزاد شدند . دادگاه در مرحله اول رسيدگي کارگران را به يکسال حبس که شش ماه آن را به حالت تعليق در مي آورد محکوم کرد و در زمان معين براي اعلام اعتراض ، کارگران با اميد به رسيدگي عادلانه در دادگاه تجديد نظر شکايت کردند اما متاسفانه دادگاه تجديد نظر عينا" حکم صادره توسط دادگاه بدوي را تاييد کرد

اين احکام در حالي براي فعالين سنديکايي صادر شده که کارگران هفت تپه حقوق خود را با تاخير سه ماهه دريافت مي کنند وبا توجه به سخت وزيان آور بودن کارشان ، طرح طبقه بندي مشاغل در کارخانه اجرا نمي شود و ساعات اضافه کاري اين کارگران هر روز کاهش پيدا مي کند.

جنبش کارگري ايران در ساليان گذشته براي بهبود شرايط موجود بيشترين هزينه را پرداخت کرده است ،کارگراني که حتي قدرت پرداخت اجاره منزل را ندارند و از کمترين اوضاع معيشتي بي بهره اند ، براي رسيدن به حقوق صنفي خود بايد زمان طولاني را در پشت ميله هاي زندان سپري کنند .

تهديد ،بيکاري و زندان به بخشي از مبارزات روزمره جنبش کارگري تبديل شده است ، همانگونه که دستگيري و بيکاري نتوانست فعالين سنديکاي کارگران شرکت واحد را از پا درآورد مطمئن هستيم فعالين سنديکاي هفت تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از بين برود .

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه براي آزادي و حق خواهي اين نمايندگان کارگري از هيچ کوششي دريغ نمي کند .

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام صادره براي فعالين سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه ، خواستار آزادي همه فعالين کارگري از جمله ابراهيم مددي و منصور اسالو ،فرزاد کمانگر ، مهدي فراحي شانديزو لغو احضارهاي فعالين کارگري دستگير شده در روز جهاني کارگر مي باشد

سنديکاي کارگران شرکت واحد

اتوبوسراني تهران وحومه

مهر 1388

***

روز جهاني کودک را با اعتراض به اعدام کودکان گرامي داشتيم

روز شنبه ١٨ مهر بنا به قرار قبلي در فرهنگسراي شهرياران مراسم روز جهاني کودک بود. مراسم از ساعت پنج و نيم عصر شروع شد. موضوع اصلي روز جهاني کودک امسال لغو اعدام کودکان بود. چرا که دارند کودکان را اعدام ميکنند و بهنود شجاعي همان شب ريز اعدام بود. در ابتداي مراسم محمد مصطفايي وکيل و کسي که هميشه در مخالفت با اعدام کودکان صحبت کرده و وکالت پرونده بسياري از همين کودکان زير اعدام را در دست دارد، صحبت کرد و به خطر اعدام بهنود شجاعي اشاره کرد. پس از آن پروين محمدي بعنوان يک مادر کارگر و مشکلات زندگي خانواده هاي کارگري و وضع کودکان سخن گفت. سخنان او با استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. در اين مراسم، بيش ا ز ٣٠٠ نفر جمع شده بودند. شعارهاي عليه اعدام کودک و کار کودکان در بنر نوشته شده بود. در انتهاي برنامه از همه کساني که مدافع حقوق کودک هستند خواسته شد که تا ساعت ٣ صبح مقابل اوين جمع باشند و به اعدام بهنود شجاعي اعتراض کنند و مانع آن شوند. اين مراسم از سوي ان جي اوي جمعيت دفاع از کودکان کار و با همکاري ديگر ان جي او هاي فعال از جمله جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان، برپا شده بود. و محور اصلي سخنراني هر يک از سخنرانان ان جي او هاي مختلف اعتراض به اعدام کودکان و لغو حکم اعدام بهنود شجاعي بود. در بين سخنراني ها موزيک پخش ميشد و نمايش هايي با تم اعتراض به اعدام کودکان اجرا شد. سه نقاش هنرمند نيز تابلوي نقاشي اي در مورد اعدام کودکان کشيدند که بسيار تکان دهنده و گويا بود. مراسم تا هشت و نيم شب ادامه يافت. روز هفدهم نيز همراه ديگر ان جي او ها در پارک شهر برنامه وميزتبليغ داشتنيم.

گزارش يک شاهد عيني از مقابل زندان اوين
ديشب مقابل اوين، صحنه جدال انسانيت با جانيان اسلامي بود. بهنود شجاعي کودکي که در زندان نگاهش داشتند تا به سن قانوني اعدام برسد، را ميبردند تا طناب دار بر گردنش بيندازند. ما در مراسم روز جهاني کودک در فرهنگسراي شهرياران بوديم که به همراه تعدادي به مقابل اوين رفتيم. رفتيم که نگذاريم بهنود را اعدام کنند. رفتيم تا دنيا صداي اعتراض ما را بشنود. و همگان بدانند که يک جنبش قوي انساني براي زير و رو کرد اين بربريت در ايران جلوي صحنه است. بهنود را اعدام کردند، قوانين کثيف قصاصشان را به اجرا گذاشتند. خانواده مقتول را بازيگر اين جهل و خرافات کردند و قرباني کردند. اما يک چيز براي همه ما باقي مانده، آنهم صف قوي انسانيت است. ما امروز متحد تر هستيم. ما مقابل اين جنايات مي ايستيم. ما بساط خرافه و قوانين ارتجاعي اسلامي را بر هم ميزنيم. ما اين حکومت را بزير ميکشيم .
مي بخشيد.خانم دانشفر عزيز، هدفم دادن گزارش بود. اما احساساتي شدم. و نميتوانم همه آنچه در دل دارم بيان کنم. آخر قيافه بهنود را نميشود فراموش کرد. او يک کودک بود. حتي وقتي کشتنش. او يک قرباني بود. جمهوري اسلامي او را کشت. و اين جنايات همانطور که شما نيز در کانال جديد فرياد زديد، برايشان سنگين تمام خواهد شد. ببخشيد باز هم احساساتي شدم. نميتوانم به گزارشم ادامه دهم. اما مهم نيست. اين جنايتي نيست که فراموش شود و در پرونده جنايات اين رژيم ثبت است. بله حدود ٢٠٠ نفري مقابل اوين بوديم. در ميان اين جمع مادراني بودند که خود فرزندانشان را قبلا از دست داده بودند. مادران داغديده. قلب ها مي تپيد . منتظر بودند "اولياي دم" بيايند. بلکه جلوي اين توحش را بگيرند. سرانجام خانواده احسان (خانواده مقتول) رسيدند. همه بطرفشان رفتند. جدالي بود براي نجات جان يک انسان، يک کودک. براي حيات و زندگي. جدالي براي دفاع از انسانيت.که وقتي به نگاه و عزم اين انسانها نگاه ميکرديد، نويد دنيايي بهتر را ميداد. دنياي که در آن ستم نيست. اعدام نيست. نابرابري نيست. فقر نيست. کودک در رفاه و شادي است. نبردي براي خاتمه دادن به يک توحش و بربريت. جدال براي رهايي و انسانيت.
اما جلادان جمهوري اسلامي همه چيز را آماده کرده بودند و خانواده مقتول سرشار از انتقام. و بالاخره بهنود را کشتند. بهنود ديگر در ميان ما نيست. دلارا را هم کشتند. اما انسانيت از هميشه قوي تر مي درخشد.
گزارشگر مهران بهنود

مراسم روز جهاني کودک در سنندج برگزار شد
به مناسبت روز جهاني کودک، جمعي از اعضاي کانون دنياي شاد براي کودکان، روز گذشته، بنا به سنت هر ساله، در پارک کودک سنندج گرد هم امدند، و اين روز را جشن گرفتند. امسال در حالي روز جهاني کودک توسط اعضاي کانون جشن گرفته شد، که با محدوديتهاي شديد، مقامات از برگزاري مراسمي که هر سال در اين روز توسط اين کانون و با همکاري تشکلهاي ديگر برگزار مي شد، ممانعت بعمل اورده بودند. مراسم با حضور جمعي از مردم شهر سنندج و در ميان خانواده ها برگزار گرديد، که با توجه به محدوديتهاي اعمال شده، همچنان مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. شعار محوري مراسم امسال، لغو فوري مجازات اعدام براي کودکان بود.

***

تجمع اعتراضي كارگران لوله سازي خوزستان
بنا به خبري كه خبرگزاري كار جمهوري اسلامي روز ٢٦ مهرماه منتشر كرده است٬ كارگران لوله سازي اهواز در دو روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود به مدت ١٣ ماه٬ در مقابل استانداري خوزستان و دفتر مدير عامل اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند. لازم به يادآوري است كه كارگران شركت لوله سازي اهواز در يكسال گذشته چندين بار در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتشان بارها در مقابل مراكز گوناگون دولتي دست به اعتراض زده اند.
عدم پرداخت دستمزد كارگران يك سرگردنه بگيري محض و يک جنايت آشکار است. حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران شركت لوله سازي اهواز قاطعانه حمايت مي كند و از همه مردم خوزستان مي خواهد كه از آنها بي دريغ حمايت كنند. حزب از همه كارگران اين مركز ميخواهد كه مجمع عمومي خود را مرتبا برگزار کنند و متحد و يكپارچه تا رسيدن به تمامي مطالبات خود، دست از عتراض برندارند. كارگران بارها ثابت كرده اند كه با قدرت متحد و يكپارچه خود مي توانند كارفرمايان و دولت آنها را به عقب نشيني وادار كنند.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٧ مهرماه ١٣٨٨، ١٩ اكتبر ٢٠٠٩

***

تجمع اعتراضي کارگران خباز شهر سقز
روز چهار شنبه ٢٢ مهرصدها نفر از کارگران خباز شهر سقز در اعتراض به عدم افزايش دستمزدهايشان در مقابل اداره کار تجمع اعتراضي برپا کردند. کارگران خبازيهاي سقز تهديد کردند که در صورت عدم افزايش دستمزد ها، کار را متوقف و نانوايي ها را تعطيل خواهند کرد. کارگران اعلام کردند که بارها به شيوه هاي مختلف خواهان افزايش دستمزدهاي خود بوده اند اما سنديکا، کارفرما و نمايندگان سنديکا با همکاري اداره امور اجتماعي، بعد از گذشت هفت ماه هنوز به خواست کارگران مبني بر افزايش دستمزد آنان تن نداده اند. اين در حالي است که کارگران در آخرين جلسه مجمع عمومي خود بر اين مسئله پا فشاري کردند که بايد سنديکا راي و نظر مجمع عمومي، بنا بر اصل ١٤٢ قانون کار، خواست افزايش دستمزد سال ٨٨ را به اداره کار ارائه دهد.
کميته کردستان حزب از تجمع و اعتراضات کارگران خباز شهر سقز قاطعانه حمايت مي کند و از همه کارگران خبازيهاي سقز مي خواهد که همچنان براي رسيدن به خواستهاي خود، مجمع عمومي خود را بطور منظم برگزار کنند و تلاش کنند نمايندگان و مسئولين سنديکا را خود انتخاب کنند. تنها با اتکا به تصميمات مجمع عمومي و اعتراض متحد و يکپارچه است که مي توان حق و مطلبات خود را از حلقوم کارفرمايان و دولت حامي آنان بيرون بکشيم.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري
٢٣ مهر ٨٨ – ١٥ اکتبر ٢٠٠٩

***

هر جا ميري به شکلي اعتراض مي بيني
ساعت ١٢ بعد از ظهر از فلکه ستاد شيراز رد مي شدم ، ديدم که روبه روي استان داري جمعيتي با پلاکارد هاي زرد رنگ ايستاده اند ، اول فکر کردم چون قراره احمدي نژاد بياد ، آمده اند " استقبال" . خوب که توجه کردم ديدم که آره آمده اند " استقبال " آن هم چه استقبالي ، کارگران ايثارگر مخابرات راه دور استان شيراز بودند که با پلاکارد هايي به اين مضمون جمع شده بودند " آقاي رييس جمهور ، مشکلات معيشت ما کارگران هنوز باقي مانده ، ٩ماه است که حقوق نگرفته ايم " ، " به داد ما کارگران مظلوم مخابرات راه دور برسيد " ، " مسئولين استان براي مخابرات راه دور چه کرده اند "
تعدادي نيروي انتظامي با ماشين گشت هم آنجا بودند و از تجمع افراد غير جلوگيري مي کردند ، در اين هنگام کارگران شروع به شعار دادن کردند . اول با صداي آرام و بعد با صداي بلند . شعار هايي با اين مضمون : " حق و حقوق کارگران را بدهيد"، " ما ٩ ماه حقوق نگرفته ايم"، " بهبود صنايع دروغ است دروغ است "
در اين هنگام نيروي انتظامي ، دو نفر جوان را که عکس و فيلم مي گرفتند دستگير کردند و به داخل ماشين پليس انداختند. هنگامي که يکي از کارکنان مخابرات را پليس مي خواست ببرد ، ساير کارگران از دستگيري او جلوگيري کردند و او را از دست پليس رها و به جمع خود بردند.
مردم هم که از اطراف محل رد مي شدند پلاکارد ها را مي خواندند و تعدادي هم مي ايستادند و کنجکاوانه نگاه مي کردند. در ساعت ١٣ و ٨ دقيقه يک ميني بوس پليس که شيشه هاي دودي داشت آمد ودر محل مستقر شد. در اين موقع دو تا جوان که با عجله مي رفتند، گفتند:" چه خبره؟ " گفتم : " کارگران مخابرات ٩ ماه حقوق نگرفته اند و دارند اعتراض مي کنند . " از دور مي شد فهميد که دارند قول و قراري به کارگران مي دهند که محل را ترک کنند . اعتراض تا ساعت ١٣ و ٣٠ دقيقه ادامه داشت ، کم کم کارگران محل را ترک کردند .
خبر نگار کانال جديد: رها صادق- ٢٠ مهر ٨٨

***

٦٥ هزار بازنشسته و كارمند تأمين اجتماعي خواهان افزايش فوري حقوقهايشان هستند
با گذشت ٦ ماه از آغاز سال جاري هنوز حقوق و مستمري بيش از ٦٥ هزار كارمند شاغل و بازنشسته سازمان تامين اجتماعي مطابق وعده قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوقها افزايش نيافته است.
به گزارش ايلنا، سازمان تامين اجتماعي در ابتداي سال ٨٨ تحت عنوان افزايش مستمري كارگران بازنشسته از بانك رفاه كارگران، ٥٠٠ ميليارد تومان وام گرفت، اما هنوز اقدامي براي افزايش حقوق و مستمري كارمندان و بازنشستگان صورت نگرفته است. بعلاوه اينکه بدليل عدم پرداخت قسط اين وامها، عملا هزينه نسخه هاي درماني بازنشستگان نيز پرداخت نميشود.
بازنشستگان تامين اجتماعي يك بخش محروم جامعه هستند. سطح نازل حقوقها، آنهم با وجود افزايش هر روزه قيمتها همچون بخش اعظم جامعه زندگي و معيشت بازنشستگان را زير فشار جدي قرار داده است. سطح حقوق فعلي آنان حتي كفاف اوليه ترين نيازهاي زندگيشان را نميكند. بسياري از بازنشستگان با مشكل مسكن درمان و اوليه ترين نيازهاي خود مواجه هستند. داشتن يك زندگي حق مسلم بازنشستگان است. دولت موظف است آنها را كه بهترين سالهاي زندگي شان صرف تامين نعمات جامعه شده است ، تحت پوشش تامين اجتمالي با استانداردي انساني قرار داهد. و همانطور كه كارگران نيز در مبارزاتشان اعلام داشته اند حداقل مستمري آنها بايد در گام اول يك ميليون تومان باشد. همچنين آنها بايد تحت پوشش درماني رايگان و امكان مناسب پزشكي قرار گيرند.

***

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه مهيامان اصفهان

به گزارش آژانش اين خبر صبح روز چهارشنبه ٢٩ مهر ماه كارگران كارخانه مهيا مان اصفهان كه واقع در شهرك صنعتي مورچه خورت ميباشد در اعتراض به ١٠ ماه حقوق و مزاياي پرداخت نشده خود، در مقابل استانداري اصفهان دست به تحصن و اجتماع زدند و خواهان پاسخگويي به خواستهايشان شدند.

٧٥ كارگر نوشابه ارم از کار خود اخراج شدند

بنابر گزارش ٢٥ مهر ٨٨ سايت اتحاد (اتحاديه آزاد کارگران ايران) کارفرماي نوشابه ارم پس از خودداري ٧٥ نفر از کارگران اين کارخانه از امضاي برگه سفيد و پر نشده تسويه حساب، آنان را از کار خود اخراج کرد و متعاقبا اين کارگران با مراجعه به دفتر احمدي ناد و ساير ارگانهاي مسئول خواهان رسيدگي به وضعيت خود شدند.
بنا بر اين گزارش بدنبال اين اقدامات از سوي کارگران امروز ٢٥ مهر هيئت تشخيص اداره کار غرب تهران طي تشکيل جلسه اي با حضور نماينده کارفرما و نماينده هاي کارگران به شکايات آنان رسيدگي کرد و قرار است تا روز سه شنبه هفته جاري راي خود را در خصوص خواستهاي کارگران اعلام نمايد.
کارگران کارخانه نوشابه ارم در دادخواهي خود از مراجع مختلف محورهاي شکوائيه خود را به شرح زير اعلام کرده اند:
١- اضافه کاري اجباري کارگران و عدم پرداخت آن از سوي کارفرما
٢- گرفتن امضا از کارگران در برگه هاي پر نشده مربوط به قرار داد و تسويه حساب
٣- پرداخت نکردن حق سنوات، حق شيفت و ديگر مزايا
٤- عدم صدور فيش حقوق براي پرداخت دستمزدهاي کارگران تا آنان از نحوه محاسبه دستمزد و مزاياي خود مطلع نشوند
٥- عدم رعايت ساير قوانين مربوط به حقوق کارگران
لازم به يادآوري است در قسمتهاي مختلف کارخانه نوشابه ارم حدود ٦٠٠نفر کارگر مشغول بکار هستند و کارفرما سالهاست اين کارگران را وادار به امضاي برگه سفيد و پر نشده تسويه حساب و قرارداد ميکند و از اين طريق تاکنون از پرداخت سنوات و حق شيفت و اضافه کاريها و ديگر مزاياي کارگران اين کارخانه خودداري کرده است.

گزارشي از وضعيت کارگران کارخانه نوشابه ارم
 

در اين شرکت بابت هر ١٢ ساعت کارکرد روزانه، از هر ٤ ساعت اضافه کاري فقط يک ساعت آن پرداخت ميشود .
در روزهاي تعطيل رسمي و جمعه ها حضور ر کارخانه اجباري بوده و بابت هر ١٢ ساعت اضافه کاري تنها ٤ ساعت آن هم با منت پرداخت ميشود
در طول سال، شرکتي که به صورت ٢ شيفت شب و روز کار ميکند، هيچگونه حق شيفتي پرداخت نميکند.
از کارگران در پايان هر ماه به صورت اجباري برگه سفيد امضا گرفته ميشود تا کارگر هيچگونه شکايتي نتواند بکند
به کارگراني که بعد از چندين سال کار کردن بيرون ميروند هيچگونه سنواتي پرداخت نميشود
حقوق کارگران با چندين ماه تعويق پراخت ميشود

جالب تر نحوه پرداخت حقوق به کارگران است که آنها را مثل حيوان به اين طرف و آن طرف کارخانه کشانده و بعد از چندين هفته دواندن، حقوقي که به کارگران پرداخت ميشود، داراي نواقصي است که بايد بابت آن هم چندين روز وقت گذاشت که در صورت کوتاه آمدن حق کارگر پايمال ميشود
اين راهم بدانيد که هنگام دريافت حقوق براي مثال کارگران شب کار بعد از ١٢ ساعت کار شبانه بايد چندين هفته تا ظهر در نوبت دريافت حقوق بايستند که در نوع خود جالب است
در اين شرکت هيچگونه سرويس بابت اياب و ذهاب کارگر وجود ندارد و پولي هم بابت آن نميگيرند. جالبتر اينکه غذاي کارگران بابت نهار و شام هم حذف گرديده و بايد از منزل غذا بياورند . همه اين مسائل به کنار، نحوه برخورد مديران شرکت با کارگران در نوع خود جالب است که انسان را به ياد عصر برده داري مي اندازد و از همه جالبتر اينکه کارگراني که از وضع موجود به وزارت کار شکايت کردند همگي اخراج شدند
تمامي اين مسائل تنها گزيده اي از اتفاقاتي است که در شرکت نوشابه ارم رخ ميدهد و هيچکس به داد کارگران مظلوم آن نميرسد.
بخشي از گزارش يکي از کارگران کارخانه نوشابه ارم برگرفته از سايت اتحاد(اتحاديه آزاد کارگران ايران - ١٧ مهر ماه ٨٨ )www.ettehadeh.com

***

خواست افزايش دستمزدها، خواست كل مردم است
كارگراني كه براي ٢٠٠ هزار تومان ١٢ ساعت جان مي‌كنند
گزارشي از ايلنا و حاشيه اي بر آن

اين عنوان گزارشي از سايت ايلناست. گزارشي كه در آن به سطح ناچيز دستمزدها و ساعت كار طولاني و آنهم تحت شرايط عدم تامين شغلي در ايران سخن ميگويد. در اين گزارش به فاكت هايي اشاره دارد كه گوشه هايي كوچكي از شرايط برده وار كار در محيط هاي كار را به نمايش ميگذارد. گوشه هائي از اين گزارش را براي اطلاع خوانندگان نشريه "كارگر كمونيست" اينجا درج مي كنيم.
گزارش چنين شروع ميشود: «در همهمه شهر كه گم مي‌شوي اين تنها كارگران هستند كه مي‌توانند تو را با خود به انتهاي درد بكشانند و بوي ناخوشايند زندگي را روي سرت پخش كنند. باور كنيد اين يك واقعيت است؛ كارگر بودن در روزگار امروز اقتصاد ايران سخت شده است و طعم گس زندگي را در گوشه‌ دهان هميشگي مي‌كند. البته راه براي همه باز است. يعني هر كس كه بيكار است مي‌تواند براي درنگي جامه كارگري بر تن كند. در اين شهر هستند مشاغلي كه انتظار بيكاران را مي كشند؛ مشاغلي كه در آنها از قوانين كار، بيمه و حداقل حقوقي كه همواره چالش بين كارگر و كارفرما بوده است، خبري نيست.
اين مشاغل نه مشاغل زيرپله‌اي و غيرقانوني هستند كه دولت خبري از آنها نداشته باشد و نه در جمع مشاغلي دسته‌بندي مي‌شوند كه پاره ‌وقت بوده و نظارتي هم بر روي حقوق و دستمزد آنها اعمال نمي‌شود.
اين مشاغل جزو آن دسته از مشاغلي هستند كه هر روز در نيازمندي‌هاي صبح تهران آگهي مي‌شوند و هر روز جويندگان كار در نيازمندي‌هاي صبح تهران در روياي به دست آوردن كار به آنها نگاه مي‌كنند و شايد هم صدها مسئول و شاغل بر آن نظر انداخته و بدون كنجكاوي از كنار آن بگذرند.
اما جويندگان كار به طور مداوم هشت دكمه تلفن را پي‌درپي فشار مي‌دهند و با شنيدن حقوق و مزايايي كه هيچ نشاني از حداقل حقوق و دستمزد ندارند گوشي را گذاشته و شانس خود را بار ديگر با آگهي ديگري امتحان مي كنند و اگر هم جست و جوي طولاني براي پيدا كردن كار حداقل حقوق و بيمه را از ياد آنها برده باشد و آنها تنها به فكر پيدا كردن شغلي باشند، براي پر كردن فرم و پيوستن به جمع تمامي ديگر جويندگان كاري كه حداقل حقوق را فراموش كرده‌اند، آدرس را دريافت كرده و با نااميدي فرم درخواست كار را پر مي‌كنند تا بتوانند از ساعت ٨ صبح تا ٦ بعد از ظهر در يك كارگاه بسته بندي پوشاك مشغول به كار شده و ماهي ١٨٠ تا ٢٠٠ هزار تومان حقوق بگيرند و يا در كارگاه مشابهي كه كمي منصفانه‌تر به حقوق كارگران نگاه كرده است ١٠ ساعت كار كنند و ٢٢٠ هزار تومان حقوق بگيرند و بعد از يك سال نيز اميدوار باشند كه بيمه شوند.
كارگاه‌هاي بسته‌بندي تنها نشان اين بي‌توجهي به حق و حقوق كارگران نيستند، ‌فروشندگان پوشاك و لوازم آرايشي و بهداشتي و به طور كل تمامي فروشندگان از اين قاعده مستثني نبوده و از جمع بيكاراني كه مهارتي در توليد نداشته و به پشتوانه فن بيان خوبي كه دارند جذب آن مي‌شوند، نيز در اين جرگه قرار مي گيرند.
فروشنده تازه كار براي حدود ١٢ ساعت كار ١٢٠ تا ١٤٠ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند و فروشندگان باتجربه نيز ٢٠٠ تا ٢٥٠ هزار تومان حقوق خواهند گرفت و اگر بتوانند در اين راه مهارت از خود نشان داده و فروش خوبي را در پرونده كاري ماهيانه خود ثبت كنند، پورسانت نير دريافت خواهند كرد، اما از بيمه خبري نيست.
اوضاع در بازار تايپيست‌ها خيلي نگران كننده‌تر است، براي هر صفحه تايپي ١٢٠ تومان پرداخت مي‌شود و يا تايپيست استخدام شده از ساعت ٣٠/٨ صبح تا ٥ بعد از ظهر پشت مانيتور نشسته و تايپ مي‌كند و در نهايت هم ماهي٢٣٠ هزار تومان حقوق دريافت خواهد كرد.
...
(كارگران ساده) حقوق روزمزدي حدود هشت هزار تومان دريافت مي‌كنند كه با احتساب چهار روز تعطيلي ماهيانه، حقوق دريافتي آنها ماهي ٢٠٨ هزار تومان خواهد بود.
همچنين كارگري براي ١٢ ساعت كار چسب زني كفش كه از ٨ صبح تا ٨ شب خواهد بود روزي ١٠ هزار تومان حقوق خواهد گرفت.
در اين بين واژه كارمند نيز كه كمي خوش‌بيني در خصوص حقوق دريافتي را به ذهن مي‌رساند تاثيري بر اين حقوق دريافتي نداشته و كارمندان آشنا به كامپيوتر براي كار كردن در كافي‌نت نيز براي ١٢ ساعت كار يعني از ٩ صبح تا ٩ شب ٢٠٠ هزار تومان حقوق در يافت مي‌كنند.
اين در حاليست كه كارمند دفتري نيز كه هشت ساعت كار را تجربه خواهد كرد حقوقي معادل ٢٠٠ هزار تومان با ١٥ درصد پورسانت خواهد داشت.
همچنين با وجود اينكه در آگهي‌هاي اشتغال، حقوق منشي‌ها حدود ٣٠٠ هزار تومان قيد شده و حتي در برخي از موارد در آگهي‌هاي استخدام منشي اين حقوق‌ها ارقامي از ٣٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان را نشان مي‌دهند، اما در بسياري از موارد منشي ها نيز حقوق مناسبي دريافت نمي‌كنند، آنها در قبال هشت تا نه ساعت كار ٢٠٠ هزار تومان، و حتي با توجه به پاره وقت بودن و يا نوع كار كه پاسخگويي به تلفن، تايپ نامه ها و ... باشد حقوقي كمتر نيز دريافت خواهند كرد.
رقم ٢٠٠ هزار توماني حقوق كارگران كه اين روزها بيش از حداقل حقوق كارگران در بين كارفرماها به عرف تبديل شده و نخستين رقمي كه به جويندگان كار در نيازمندي‌هاي صبح اعلام مي‌شود.
اين در حاليست كه در سال‌هاي اخير با رشد مشاغل بازاريابي در دنياي بازاريابان، حقوق ثابت معناي چنداني ندارد و بيشتر كارفرماهايي كه جويندگان كار را به منظور بازاريابي به استخدام در مي‌آورند از ابتدا در خصوص درصد پورسانت با جوينده كار صحبت مي‌كنند و بسياري از آنها اگر حقوق ثابتي هم براي اين منظور در نظر گرفته باشند، اين امر را يك مزيت مي‌دانند كه در كنار پورسانت پرداختي حقوق ثابتي نيز به فرد پرداخت مي‌كنند.
اما اين پايان راه حقوق و دستمزد نيروي كار بيكار نيست و پايتخت شلوغ ايران نيز تنها پايگاه ناديده گرفتن حقوق و مزاياي كارگران نيست، چرا كه در ساير شهرهاي كشور اوضاع از اين هم بغرنج‌تر است، در ساير شهرها حقوق دريافتي حدود ١٥٠ تا ٢٠٠هزار تومان دريافت مي‌كنند. بيشتر كارفرماهايي كه نمي‌خواهند نيروي كار خود را بيمه كرده و برطبق قانون كار حقوق پرداخت كنند، حدود ١٥٠ هزار تومان حقوق ثابت پرداخت كرده و در كنار آن حق پورسانتي نيز براي نيروي خود در نظر مي‌گيرند.
گزارش فوق از اينكه چگونه بخش اعظم كارگران در ايران از زير پوشش همان قانون بردگي كار جمهوري اسلامي نيز بيرون مانده اند سخن ميگويد. گزارش ايلنا به اين اشاره دارد كه با وجود نيروي كار فراوان دست كارفرما براي يافتن نيروي كار بيكار، با كمترين دستزد و تحميل سخت ترين و ناامن ترين شرايط كار بازاست.»

اما اين گزارش بيش از هر چيز بيانگر اينست كه نه قانون كار جمهوري اسلامي، نه تصميمات شوراي عالي كارش هيچكدام نزد كارگران اعتباري ندارند. با زور اعتراض و مبارزه است كه بايد دولت را وادار كرد كه بر خواست افزايش دستمزدها و حقوقها گردن نهد. دستمزدهاي پرداخت نشده را از حلقوم كارفرمايان و دولت بيرون كشيد. بيمه بيكاري به اندازه يك زندگي انساني را تحميل كرد و با تشكل و اتحاد خود حول اين خواستهاي اساساي و سراسري متحد شد و جنبشي سراسري به راه انداخت. خصوصا اكنون در كوران خيزش انقلابي مردم بهترين شرايط است كه با خواستهايمان بيرون بياييم و اين رريم را به چالش بكشيم.
واقعيت اين است كه اساسا كارگر در ايران هيچ نقشي در تعيين نرخ مزد خود ندارد. اين نمايندگان دولت و كارفرمايان و شوراهاي اسلامي كه نهادهاي دست ساز خود دولت در محيط هاي كارند، هر ساله جمع ميشوند و رايزني ميكنند و مبلغي را تحت عنوان حداقل دستمزد كارگران اعلام ميكنند. بگذريم كه نفس اينكه هر سال دولت ناگزير ميشود، اين موضوع را در دستور كارش بگذارد، خود تحميل مبارزات كارگران بوده است و در سال گذشته دولت خيزي براي كنار گذاشتن كلي اين موضوع برداشت كه با بلند شدن زمزمه هاي اعتراض كارگران، فورا عقب نشست. در هر حال آنچه اكنون بعنوان ميزان حداقل دستمزد كارگران از سوي دولت اعلام شده است، هيچ ربط و هيچ تناسبي با هزينه هاي زندگي و سطح تورم موجود در جامعه ندارد. دولت در آمارهايش از خط فقر ٨٠٠ هزار تومان سخن ميگويد و با بيشرمي تمام دستمزد كارگر را ٢٦٠ هزار تومان تعيين كرده است. آنهم همانطور كه در گزارش ايلنا آمده است، در بخش اعظم جامعه حتي سطح مزدي كه تعيين ميكنند از ميزان حداقل دستمزد نيز پايين تر است. بعلاوه اينكه دستمزد كارگر را براي ماهها گرو نگه ميدارند و به او دستمزدي نميدهند. از همين رو خواست افزايش دستمزدها يكي از خواستهاي اساسي كارگران است.
نكته مهمتر اينكه سطح نازل دستمزدها تنها مساله كارگران نيست. بلكه معضل كل جامعه است. يك خواست فوري معلمان، پرستاران و بخش عمده جامعه افزايش دستمزدها و دريافتي هايشان است. بازنشستگان نيز همواره براي افزايش حقوق و مستمري خود اعتراض كرده اند و هم اكنون ٦٥ هزار بازنشسته تحت پوشش تامين اجتماعي جمهوري اسلامي، خواهان افزايش فوري حق بازنشستگي خود هستند. همچنين در اين ميان ميليونها كارگر بيكار بيحقوقترين بخش كارگران هستند و اساسا از حق بيمه بيكاري محرومند و آن چيزي كه در جمهوري اسلامي تحت عنوان بيمه بيكاري پرداخت ميشود، عمدتا پولي است كه در قبال بيكار شدن كارگر از كارش، آنهم با هزار اما و اگر و درصدي از حداقل مزد به او پرداخت ميشود و ربطي به بيمه بيكاري ندارد.
در يك كلام سطح نازل دستمزدها، افزايش هر روزه قيمتها و فقر و بي تاميني مطلق معضل همه مردم است و امروز كل جامعه را به حالت انفجار در آورده است. از اينرو خواست تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي همه شهروندان، و افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان خواست فوري همه مردم است. بايد حول اين خواست متحد شد. "زندگي انساني حق مسلم ماست" امروز شعار هر اعتراض و مبارزه كارگران، معلمان و بخش هاي مختلف جامعه است.

 ***

اولتيماتوم کارگران خباز سنندج به اعتصاب

به گزارش ٢٩ مهر کميته ي هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري، کارگران خباز سنندج طي طوماري كه به امضاي بيش از ٤٠٠ نانواني در اين شهر رسيده است، خواستار افزايش دستمزد خود شدند. كارگران خبازي سنندج اعلام كرده اند كه اگر فرمانداري و ديگر مسولين استان به خواست کارگران خباز سنندج رسيدگي نکنند، انان دست از کار خواهند کشيد.
بنا به اين گزارش در شهر سنندج ٤٥٠ واحد نانوائي، سنگگ، لواشي و بر بري موجود است که حداقل ٤٥٠٠ کارگر در اين واحد ها مشغول به کار ند. کارگران خباز سنندج بعد از برگزاري مجمع عمومي خود خواستار آن شدند که با توجه به پائين بودن دستمزدها و عدم افزايش دستمزد در سال ٨٨، دستمزد انان افزايش يابد، اما تا کنون مسولين استاني به اين خواست آنان هيچ گونه جوابي نداده اند. کارگران در چندين جلسه خود که با فرماندار و استاندار در سنندج داشته اند، متذکر شدند كه اگر تا پايان روز يکشنبه ٣ ابانماه به مطالبه قانوني انان رسيدگي نشود و دستمزد انان افزايش پيدا نکند، تمامي ٤٥٠ واحد نانوائي در سطح شهر سنندج دست به اعتصاب خواهند زد.

طومار اعتراضي کارگران تراکتور سازي سنندج

به گزارش ٢١ مهر سايت اتحاد(اتحاديه آزاد كارگران ايران) كارگران تراكتور ساﯼي سنندج دراعتراض به بذل و بخشش ها به مديران و روساي شركت طوماري نوشته و در آن خواهان افزايش حقوقهايشان شدند.
متن طومار کارگران تراکتور سازي سنندج به شرح زير است:

مدير عامل محترم شرکت تراکتور سازي کردستان جناب آقاي حنيفي

سلام علکيم
احتراما به استحضار ميرساند با توجه به اينکه يک آيتم از حقوق و مزاياي مديران و رئيسان شرکت بنام "حق جذب" در آخرين روزهاي کاري مدير عامل قبلي به نسبت پست سازماني از حدود صد در صد تا پانصد درصد به يکباره اضافه شده، لذا ما کليه امضا کنندگان ذيل با توجه به وضعيت کاري شرکت و کمبود در آمد و منابع نقدينگي به اين موضوع اعتراض داشته و عاجزانه خواستار بررسي و رسيدگي به آن از طرف جنابعالي مي باشيم. لازم به ذکر است که تعداد زيادي از احکام و پست هاي سازماني موجود در همان روز آخر کاري مدير عامل قبلي و در همان ساعت پاياني شب ايجاد شده اند اما تاريخ اجراي آنها را سه ماه قبل اعلام کرده اند.
با تشکر و سپاس فراوان-کارگران تراکتور سازي سنندج ١٨ مهر ٨٨

به گزارش سايت اتحاد اين طومار به مضاي ٥٩ نفر از کارگران تراکتور سازي سنندج رسيده است

تجمع اعتراضي کارگران چيني البرز
به گزارش ايلنا صبح روز ٢ آبان جمعي ار كارگران كارخانه چيني البرز در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه دستمزدهاي پرداخت نشده خود و بدقولي كارفرما، تجمع كرده و جاده اصلي شهر صنعتي البرز را مسدود كردند. بنا به گزارش پيشتر كارگران اين كارخانه بنا بر حكم دادگاه، موجودي انبار محصولات شركت را توقيف كرده بودند، اما كارفرما به كارگران پيشنهاد داده بود، تا اين اموال را به او واگذار كنند تا از محل فروش آنها، مطالبات كارگران را پرداخت كند. در تجمع اعتراضي ٢ آبان كارگران به خلف وعده كارفرما معترض بودند. كارگران اعلام كرده اند كه تا رسيدن به خواستشان به مبارز خود ادامه خواهند داد.