شنبه٬ ١٨مهر١٣٨٨ -١٠ اکتبر ٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١٠٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخباري اﯼ اعتراضات كارگري در ايران

كارگران كارخانه واگن پارس اراك دست به اعتصاب زدند
بنا به خبري كه روز ١۵ مهرماه در سايت ايلنا، خبرگزاري كار جمهوري اسلامي درج شده بود، كارگران كارخانه واگن پارس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سنوات معوقه و به دنبال نهمين تجمع در طول ٦ ماه گذشته دست به اعتصاب زدند. كارگران اين كارخانه در محوطه ورودي كارخانه و همچنين در مقابل سالن غذاخوري دست به تجمع زدند و عليه مقامات کارخانه شعار دادند. اين در حالي بود که گروهي از قزاقستان مشغول بازديد از اين شرکت بودند و مقامات کارخانه تلاش زيادي کردند تا جلو اعتراض کارگران را بگيرند. اعتراض كارگران به عدم پرداخت ٧۵ روز حقوق، بي توجهي به پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ بازنشستگي به تأمين اجتماعي بود. كارگران اعلام كرده اند كه تا رسيدن به مطالبات خود دست از اعتراض خود نخواهند كشيد و اعلام کرده اند چنانچه به خواست هايشان رسيدگي نشود در مقابل درب شركت دست به تجمع ميزنند و جاده را مسدود مي كنند.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران كارخانه واگن پارس اراك قاطعانه حمايت مي كند و از همه مردم اراك مي خواهد كه از آنها بي دريغ حمايت كنند. حزب از همه كارگران اين كارخانه ميخواهد كه مجمع عمومي خود را مرتبا برگزار کنند و متحد و يكپارچه تا رسيدن به تمامي مطالبات خود، دست از عتراض برندارند. كارگران بارها ثابت كرده اند كه با قدرت متحد و يكپارچه خود مي توانند كارفرمايان و دولت مفتخوران را به عقب نشيني وادار كنند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٧ مهرماه ٨٨، ٩ اكتبر ٢٠٠٩

اعتصاب کارگران كارخانه كشت و صنعت هفت تپه

بنا به اخبار رسيده، كارگران كارخانه كشت و صنعت هفت تپه، از صبح روز شنبه ١١ مهرماه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دو ماه گدشته خود و مطالبه منظم شدن دستمزدها، با تجمع در مقابل درب دفتر مديريت كارخانه، دست به اعتراض زدند و خواستار پاسخگوئي به مشكلات خود شدند. كارگران بدون دريافت پاسخي از مديريت، با تهديد حراست كارخانه روبرو شدند.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران كارخانه كشت و صنعت هفت تپه قاطعانه حمايت مي كند و از همه مردم آزاده شوش و هفت تپه نيز مي خواهد كه از آنها حمايت كنند. حزب از همه كارگران اين كارخانه ميخواهد كه مجمع عمومي خود را مرتبا برگزار کنند و متحد و يكپارچه تا رسيدن به تمامي مطالبات خود به اعتراض ادامه بدهند. كارگران شركتهاي كشت و صنعت و نيشكر هفت تپه در چند سال اخير تجارب ارزنده اي براي جنبش اعتراضي كارگري برجاي گذاشته اند. حزب از كارگران كارخانه كشت و صنعت هفت تپه مي خواهد كه بار ديگر در برابر زورگوئي سرمايه داران و دولتشان قاطعانه بايستند و درس ديگري با قدرت متحد خود به مديران و ارگانهاي دولتي بدهند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
حزب کمونيست کارگري ايران
١١مهرماه ١٣٨٨، ٣ اكتبر ٢٠٠٩

اعتصاب کارگران پارچه بافي کرپ ناز

بنا به اخبار منتشر شده، كارگران شركت خودروسازي زاگرس بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماههاي خرداد و تير و همچنين عيدي امسال، روز شنبه ٤ مهرماه براي سومين روز متوالي دست به تجمع زدند. كارگران بازگشت به سر كار خود را منوط به پرداخت كامل حقوق و مزاياي خود اعلام كرده اند. اين خبر مي افزايد كه مسئولان اين شركت تاكنون پاسخي به اعتراض كارگران نداده اند.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران خودروسازي زاگرس قاطعانه حمايت مي كند و از همه مردم بروجرد مي خواهد كه از آنها بي دريغ حمايت كنند. حزب از همه كارگران اين كارخانه ميخواهد كه مجمع عمومي خود را مرتبا برگزار کنند و متحد و يكپارچه تا رسيدن به تمامي مطالبات خود به اعتراض ادامه بدهند. بهترين زباني كه سرمايه داران و دولتشان مي فهمند، همان زبان اعتراض و اعتصاب متحدانه است.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
حزب کمونيست کارگري ايران
٦مهرماه٨٨، ٢٨سپتامبر ٢٠٠٩

کارگران ايران خودرو ، رو در روي مديريت

استخدام هاي قراردادي، عدم ايمني محيط کار، سطح نازل دستمزدها، فشار بالا و ساعات طولاني کار، و نقش سرکوبگرانه حراست در اين کارخانه از جمله مسايل مورد اعتراض کارگران ايران خودرو بويزه در چند ساله اخير بوده است. بنا به خبر وب لاگ خودرو کار و دو اطلاعيه از سوي جمعي از کارگران ايران خودرو، کارگران اين کارخانه در مجمع عمومي اي که با حضور مديريت شرکت داشتند صداي اعتراض خود را بلند کرده و خواستهايشان را اعلام کردند. بطوريکه زير فشار اين حرکت اعتراضي، مديريت قول رسيدگي به خواستهاي کارگران را داد. و بنا بر آخرين خبر که در اطلاعيه ١٤ مهر اين کارگران گزارش شده است، مديريت ناگزير شد، به بخشي از خواستهاي کارگران تن دهد. در بخشي از اطلاعيه اول کارگران ايران خودرو چنين آمده است:
"کارگران ايرانخودرو با يادگيري شيوه هاي مبارزاتي سالها است ديوار سکوت را شکسته و متحدانه براي رسيدن به خواستهاي خود مبارزه مي کنند آنها بزرگترين اعتصاب را درسال٨٥ براي رسيدنه به رکورد توليد در ١٧ اسفند رهبري کردند وتوانستند تمام دارودسته منطقي رابه زباله دان تاريخ بفرستند .
ودر ١٠تير ٨٧با يک اعتصاب شکوهمند تمام لرزه بر اندام دولت سرمايه داران انداختند وتوانستند علاوه رسيدن به بسياري از خواستهاي خود اکثر شرکتهاي پيمانکاري نابود وهمراه با خود منطقي به بايگاني تاريخ بسپارند
بعد از رفتن منطقي و آمدن نجم الدين کارگران همچنان خواهان رسيدن به خواستهاي خود بودند نجم الدين سعي مي کرد با بهانه هاي مختلف از زير اين خواستها فرار کند اما کارگرا ن همانطوريکه سالها همه بي ملايمتيهارا ديدند و آموختند چگونه مبارزه کنند واز چه شيوه هاي در اين مبارزه ها استفاده کنند روز عيد فطر را فرصت مناسب براي اين کار يافتند وبعد از پايان نماز عيد رودرروي نجم الدين ايستادند وخواستهاي خودرا مطرح کرده و خواهان انجام آن از سوي وي شدند.
در حاليکه نيروهاي حراستي همراه با آخوند پيش نماز دور نجم الدين را محاصره کرده بودند کارگران با وجود فيلم برداري از اين چهرها حلقه محاصره را شکستند و هر چه به نظر خودشان مي رسيدند با مدير عامل مطرح کردند.

مجمع اعلام نشده کارگران ايرانخودرو

کارگران ايرانخودرو گويا در يک مجمع از قبل اعلام شده شرکت کرده بودند.که رسما اعلام نشده بود .يک طرف مجمع مدير عامل شرکت ايرانخودرو همراه با هيت مديره و نيروهاي حراستي و يک طرف آن نمايندگان کارگران شرکت ايرانخودرو که براي در خواست خواستهاي خود رودروي مديريت ايستاده بودند که همه انها نماينده هر کارگري بودند که نه حرف خود بلکه حرف دوستان کارگر سالن خودرا مطرح مي کردند وچهرها همه مصمم براي رسيدن به خواستهاي خود که ١٠ تير براي آن اعتصاب کرده بودندکه بعضي از انها بر اورد شدبود ولي بعضي خواستهاي انها هنوز روزي ميز مديرعامل جديد مانده است کارگران بايد حرف مي زند ند که زدند ما با خيلي از حرف دوستان کارگر موافق نيستيم چون اين نوع حرکتها را کارگري و جمع گرايانه نمي بينيم ولي نمي شود جلو حرف زندن هر کسي را گرفت وقتي که خواستها از سوي يک تشکل مطرح نمي گردد کارگران انچه به نظر خودشان مي رسيد مي گفتند شايد خيلي از حرفها حرف دل مديريت هم بود ما هم موافق فاصله اختلاف دريافتي بين کارگران مستقيم سالن توليد با غير توليدي نيستيم اما اعتقاد داريم اگر حرف از افزايش دسمزدها است اين خواست عمومي است نه فقط خواست کارگران مستقيم توليد؟؟؟
هر کس به بنوبه خود خواستهاي خودرا مطرح کردند.
جمع بندي عمده ترين خواست کارگران ايران خودرو که رودر رو با مديرعامل شرکت مطرح شد بدين شزح بود

١- نداشتن تشکل

کارگران همچنان اعتقاد داشتند راه ارتباطي که مي تواند خواستهاي کارگران را با مديريت وجامعه مطرح کند تشکل است.بدون تشکل کارگران نمي توانند خواستهاي خودرا به طور سيستماتيک مطرح و پيگيري کنند.کارگران از مدير عامل پرسش کردند چرا اجازه ايچاد تشکل داده نمي شود.
مديرعامل فقط قول داد که در آينده حتما در اين مورد قدمهاي برداشته خواهد شد

٢- غيرعادلانه بودن حق کارگاه

خواسته ديگر کارگران اين بود که مبلغ پرداختي براي حق کارگاه غير عادلانه و غير کارشناسي است کارگران اعتقاد دارند فرق چنداني بين کسي که در کف سالنها وتحت شديدترين فشار کاري و محيط کاري کار مي کنند وکسي که در محيطهاي اداري و يا حتي شيفتي هم نيستند وجود ندارد.کارگران خواهان بازنگري در ان قانون شدند

٣- غيرعادلانه بودن حق آکورد

خواست ديگر کارگران باز بر همين منطق که فاصله آکورد پرداختي کارگران مستقيم توليد با نيروهاي ستادي کم است و اين مسله باعث اختلاف بين کارکنان است.

٤-نامشخص بودند پاداش رکورد توليد

يکي از خواستهاي کارگران اين بود که مدتي است که مديريت مسله پرداخت حق رکورد توليد را گنگ گذاشته است در حالي که از ما مي خواهد توليد را افزايش بدهيم ولي خود مديريت به تهد خود عمل نمي کند و اين مسله بعضا باعث تنش مي شود کارگران اعتقاد داشتند مديريت در پايان سال از موقعيت خود سواستفاده کرده و سر کارگران کلاه مي گذارد.

٥-نامناسب بودن فاصله حواله خودرو

کارگران اعتراض داشتند مديريت منطقي در حق کارگران اجحاف کرده و فاصله حواله خودرو را زياد کرده است واين به نظر اکثريت کارگران غير قانوني است

٦- حل نشدن مشکل کارآيي

کارگران مي گفتند که قرار بود که مشکل سهميه کارايي حل شود ولي گويا هنوز اين مشکل همچنان باقي است کارگرا ن داشتن سهميه و امتياز کارايي معترض بودند

٧-نداشتن محيط ايمني

کارگران بر ناامن بودن محيط هاي کاري و شيفتهاي شبانه معترض هستند و کارگران مي گفتند که هنوز فاصله زيادي بين يک محيط کار با ايمن وجود دارد وخواستار توجه جدي به اين مقوله شدند
٨-نامناسب بودن سرويسهاي شرکت
حمعي از کارگران ايرانخودرو
http://khodrokar.blogfa.com/


كارگران منطقه ١٠ شركت واحد نسبت به تغيير ساعات کار شان و تبعيض در پرداخت ها معترضند

به گزارش ايلنا ٥٢٧ کارگر منطقه ١٠ شرکت واحد به تغيير ساعات کار و اضافه کاري خود اعتراض دارند. بنا به اين گزارش رضاشهابي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد ميگويد: " درحالي كه معاونت بهره‌برداي در شركت واحد وظيفه دارد تا بر اساس ترافيك مسافر اتوبوسهاي حمل مسافر را ميان خطوط مختلف توزيع و بر فعاليت كاركنان به وي‍ژه رانندگان نظارت كند، در منطقه ١٠ شركت واحد بدون هيچ دليلي ساعات كار رانندگان تغيير كرده و محل كار آنها جابجا مي‌شود و حتي برخي رانندگان با اتهام‌هايي بي اساسي چون فروش گازوييل و توقف اتوبوس در خارج از توقفگاه مورد بازخواست قرارمي‌گيرند" .
رضا شهابي همچنين ميگويد: "مديرعامل شركت واحد براي كمك به تمامي رانندگان بودجه‌اي را تعيين كرده است كه براساس آن به تمامي رانندگان بابت نگهدراي ماشين در قالب ٣٠ ساعت اضافه كاري پاداش تعلق مي‌گيرد كه اين پاداش براي رانندگاني كه در ايام تعطيل در سركا حاضر شده‌اند و يا دچار تصادف نشده‌اند تا سقف ٦٠ساعت قابل افزايش است". او به سخنان خود ادامه ميدهد و ميگويد: " در حالي كه اين بودجه بايد بطور عادلانه ميان رانندگان توزيع شود در منطقه ١٠ شركت واحد اين بودجه بر مبني نامشخص و غير عادلانه ميان رانندگان توزيع مي‌شود و اين مسئله باعث شده تا ٥٢٧ راننده و كارگر اين شاغل در منطقه نسبت به وضع موجود به شدت ناراضي شوند. کارگران منطقه ده خواهان رسيدگي به خواستهايشان هستند.

٢ هزار نفر از كاركنان تايد واتر در آستانه اخراج

به گزارش ايلنا، جمعي از کارکنان شرکت تايدواتر در نامه اي به طاهري مطلق مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي وکردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي نگراني خود را به خطر اخراج دو هزار کارگر در اين شرکت اعلام ميکنند. در اين نامه گر چه در چهارچوب اختلافات باندها و دارو دسته هاي ذي نفع در اين شرکت و از قول کارگران نوشته شده است، به مواردي چون استخدام افراد صرفا با توصيه مدير عامل مهر اقتصاد و با حقوقهاي چند ميليوني، از جمله به افزايش حقوق ماهيانه دفترمرکزي از ٥٠ ميليون در ماه به ١٤٠ ميليون تومان در ماه، اخراج مديران ارشد و پرسنل جوان شرکت و جايگزيني آنها با نيروهاي بازنشسته برخي ارگانهاي نظامي و نيز اعتصابات گسترده پرسنل در بندر "شهيد رجايي" اشاره شده و در آن از به اجرا گذاشته شدن دستور تعديل نيرو در اين شرکت و تسويه حساب تعدادي از پرسنل قديمي شرکت در مرحله اول که اخراج دو هزار کارگر را در بر ميگيرد، خبر داده و نسبت به روزهاي بحراني در صنعت دريايي و حمل و نقل هشدار ميدهد.
اين نامه بيش از هر چيز حاکي از فضاي اعتراض در شرکت تايدواتر است. اين نامه بيانگر اينست که اين شرکت ، نمونه ديگريست از فساد و دزدي در ميان صاحبان کارخانجات و وابستگي آنها به بخش هايي از حکومت که عملا دستشان در زير فشار قرار دادن و سرکوب و تحميل شرايط برده وار به کارگران در کارخانجات باز گذاشته شده است. اين خبر از خطر اخراج ٢٠٠٠ کارگر در اين شرکت حکايت دارد. ٢٠٠٠ کارگر که با خانواده هايشان جمعيتي چند هزار نفره هستند که هست و نيستشان را بيکاري و اخراج از کار تهديد ميکند.
بايد در مقابل اين اخراج ها ايستاد. بايد به همراه خانواده ها و با حمايت مردم تهاجم هر روزه کارفرمايان و دولت را به زندگي و معيشت خود سد کرد. اعلام کرد که ما در مقابل اين بيکارسازيها و اخراج ها مي ايستيم و اين تهاجمات را عقب راند.

سياست فاشيستي جمهوري اسلامي در قبال مهاجران افغان
کودکان افغان در ايران مجاز به تحصيل نيستند

به گزارش آزانس ايران خبر، کودکان افغان مهاجر در ايران مجاز به تحصيل در مدارس نيستند. آنان براي ثبت نام در مدارس حتي اگر پدران و مادرانشان مجوز اقامت داشته باشند، باز هم بايد به اداره ”اتباع خارجي“ وزارت كشور رجوع کنند تا در صورت توافق آن ها کارت جواز ثبت نام برايشان صادر شود. هر کودک افغان حتي اگر از اين هفت خوان عبور کند، بايد براي ثبت نام در مدارس موسوم به دولتي بازهم ٨٠ هزار تومان پول پرداخت كند. از چند روز قبل از شروع سال تحصيلي جديد تا کنون چندين هزار پدر و مادر در مقابل اداره اتباع خارجي چادر زده و شب ها در درون اين چادرها به صبح ميرسانند و روزها را در صف هاي طويل ميگذرانند تا نوبت ملاقاتي بگيرند و راهي براي فرستادن فرزندانشان به مدرسه پيدا کنند. اما بخشي از کارگران افغان هستند که حتي اجازه کار نيز ندارند و جمهوري اسلامي با پليس و مامورينش بدنبالشان است. و دستگيرشان ميکند و به بازداشتگاههاي ويزه اش راهي ميکند و فرزندانشان را نيز ار مدارس بيرون ميکند. فاجعه اي انساني که سالهاست در جريان است. بايد در مقابل اين سياست فاشيستي ايستاد و اعتراض کرد.

فعالين کارگري در سنندج دادگاهي شدند!

به گزارش "کمتيه هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري" ، روز سه شنبه ٧ مهر هادي تنومند - حسن رسول نژاد و احمد اسکي بغدادي از اعضاي اين کميته در دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي در سنندج داد گاهي شدند.
اين افراد در ٢٨ فروردين ٨٨ همراه با ديگر دوستان خود در منزل غالب حسيني در سنندج دستگير و بازداشت شدند و بعد از مراجعه به شهر خود در بوکان به اداراه اطلاعت احضار و مورد باز جوئي قرار گرفتند. سپس در ٣ تيرماه از شهر بوکان به اداره اطلاعت سنندج انتقال داده شدند و ٨ روز در اداره اطلاعات سنندج مورد بازجوئي قرار گرفته و بعد از بازجوئي به قرنطينه زندان مرکزي سنندج انتقال داده شدند.پس از آن بعد از ١٦ روز بازداشت با قرار وثيقه از رندان آزاد شدند و اکنون دوباره در ٧ مهر دوباره دادگاهي شدند. که خوشبختانه دادگاه ناگزير به مختومه اعلام کردن پرونده آنان و صدور حکم برائتشان گرديد.

اخراج کارگران درکارخانه آي سي آي پارس

بنا به گزارشهاي منتشر شده، طي يک ماه گذشته ٢٠ نفر از کارگران کارخانه آي سي آي پارس از کار اخراج شده اند. کارفرماي اين شرکت نه تنها قرارداد کارگران که قراردادشان پايان يافته بود را تمديد نکرد، بلکه تعدادي از کارگراني را که هنوز در استخدام شرکت بودند را از کار بيکار کرد. کارگران نسبت به اين اخراجها دست به تجمعات اعتراضي متوالي زدند. اما مديريت شرکت در برابر اين اعتراضات توجيه هميشگي اينکه بازار خراب است و ايران خودرو و پارس خودرو نيز محصولات ما را خريداري نکرده اند و غيره در برابر خواست بازگشت به کار کارگران شانه بالا انداخته حتي صحبت از اين کردند که اگر بازار همچنان کساد باشد.، تعداد ديگري نيز اخراج خواهند شد. اين کارخانه بيش از ١٥٠ کارگر قراردادي دارد که عليرغم کار سخت و دشوار و ساعات طولاني کار برمبناي حداقل دستمزدها يعني ٢٦٣ هزار تومان در ماه دريافت ميکنند. اين کارخانه در اتوبان کرج- قزوين واقع است.

کارگران شرکت مسيل باختر و دستمزدهاي معوقه

بيش از ٥٠٠ کارگر شرکت راه و ساختمان مسيل باختر با معضل دستمزدهاي معوقه روبرويند. بدنبال اعتراضات پي در پي کارگران، کارفرما تنها دستمزد تيرماه آنان را پرداخت کرد و هم اکنون اين کارگران دستمزدهاي مرداد و شهريور خود را طلب دارند.اين کارگران بصورت قراردادي و بعضا با قرارهاي سفيد امضا در اين شرکت کار ميکنند. کار اين شرکت اجراي انواع طرحهاي راه و ساختماني است و دفتر مرکزي آن در خيابان اسکندري تهران واقع شده است. بخشي از کارگران آن در پروژه مترو کمال شهر کرج و بخشي ديگر آن در پروزه سد دهلران به کار اشتغال دارند. دوري از خانواده، شرايط بد بهداشتي و غذا، از ديگر عواملي است که فشار را بر کارگران اين شرکت شدت داده است. کارگران شرکت مسيل باختر خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود هستند.

اخراج ٧٥ کارگر کارخانه نوشابه ارم بخاطر اعتراض براي حق اضافه کاري

بنا بر گزارش سايت اتحاد،٧٥ نفر از کارگران کارخانه نوشابه ارم از کار اخراج شدند. اخراج اين کارگران بدنبال شکايت آنان از کارفرما به اداره کار در رابطه با عدم پرداخت اضافه کاريشان صورت گرفته است. بنا بر اظهار اين کارگران، آنها ١٢ ساعت در روز کار ميکردند اما کارفرما در ازاي ٤ ساعت اضافه کاري به آنان فقط يک ساعت اضافه کاري پرداخت ميکرد. به همين دليل اين کارگران به اداره کار شکايت کردند. اما اداره کار نه تنها به شکايت کارگران رسيدگي نکرد، بلکه کارفرما بخاطر اين شکايت همه ٧٥ کارگر شاکي را از کار اخراج کرد. کارگران به اين اخراج ها معترضند.

يونس ارژنگ از دستگيرشدگان اول مه ٨٨ تبرئه شد

گزارش رسيده روز ١١ مهر يونس ارژنگ از فعالين دستگير شده اول مه ٨٨ در پارک لاله در تهران که با قرار کفالت از زندان آزاد شده بود، در شعبه ١٠٨٨ دادگاه جمهوري اسلامي، واقع در بلوار مطهري(تخت طاووس) تبرئه شد. لغو پرونده يونس ارژنگ يک پيشروي براي کارگران و کل جامعه و قدمي ديگر در تثبيت اول ماه مه بعنوان روز همبستگي جهاني کارگران در ايران است. زنده باد اتحاد کارگران

اعضای دستگير شده کانون صنفی معلمان آزاد شدند

روز ١٣ مهر روز جهاني معلمان تعدادي از اعضاي کانون صنفي معلمان به مناسبت اين روز در منزل علي اکبر باغاني دبير کانون صنفي معلمان، جمع بودند. در اين روز مامورين امنيتي جمهوري اسلامي به منزل باغاني رفته او و آقايان عليرضا جوادي، محمود بهشتي لنگرودي، محمود دهقان آزاد، اسماعيل عبدي، مهديه بهلولي، خاتون بادپر، مجتبي قريشيان، عباس معارفي، محمد نوري و جوادپور و نيک نژاد از اعضاي اين کانون را دستگير ميکند که خوشبختانه پس از يک روز بازداشت، دستگير شدگان از زندان آزاد گرديدند.

کاوه محمدي کارگر ساختماني در سنندج بر اثر سقوط جان باخت

به گزارش سايت اتحاد، روز ١٥ مهر ماه کاوه محمدي کارگر ساختماني در محله شهرک مبارک آباد سنندج بر اثر سقوط از طبقه ششم ساختمان در حال احداث جان باخت. اين حاثه جانگداز زماني روي داد که کاوه از طبقه ششم ساختمان در حال کشيدن تيرچه بوسيله طناب بود که بر اثر پاره شدن طناب و بهم خوردن تعادلش از طبقه ششم سقوط کرد و در دم جان باخت.
کار ساختماني در ايران بدليل عدم بکار گيري وسائل ايمني در آن از سوي کارفرمايان يکي از عوامل اصلي مرگ و مير کارگران در حين کار است و عليرغم آمار بالاي فوت ناشي از سوانح کاري در رشته کار ساحتماني هيچ گونه اقدامي از سوي نهادهاي مسئول در زمينه بالابردن ايمني کار در ساختمان و نظارت بر آن انجام نميگيرد و هر روزه در جاي جاي کشور، کار در ساختمان در حال قرباني گرفتن از کارگران است.
کارگران ساختماني در ايران از شمول قوانين کار خارج هستند و ميليونها کارگر در اين رشته بدون حق برخورداري از بيمه و ساير حقوق اجتماعي مشغول بکارند. جان باختن کاوه محمدي را به خانواده اش، و به همه کارگران و همه انسانهاي آزاديخواه تسليت ميگوييم . کاوه محمدي يکي ديگر از قربانيان شرايط برده وار کار در ايران است.

مشکلات مالي کارفرمايان و دولت در عسلويه و بيکارسازي ٦٠٠٠ کارگر

به گزارش سايت فردا سردار رستم قاسمي فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء طي گفتگويي با مهر ضمن اشاره به مشکلات مالي فازهاى ١٥ و ١٦ ميدان مشترک پارس جنوبي و کشاکش هاي درون خودشان با دولت، از بيکارسازي ٦٠٠٠ کارگر در عسلويه خبر ميدهد. او ميگويد روزانه حدود ١٠ هزار کارگر در کارگاه هاى فازهاى ١٥ و ١٦ فعاليت مى کردند اما هم اکنون تعداد شاغلين اين دو فاز به چهار هزار نفر کاهش يافته است.

اخراج ٧٠ تن از کارگران سد سيلوه

براساس گزارش ٥ مهر سايت اتحاد٧٠ نفر از کارگران سد سيلوه پيرانشهر از کار اخراج شدند. کارفرماي پروژه سد سيلوه به بهانه کمبود بودجه مالي دست به تسويه کارگران خود زده است، در حالي که اين سد در حال احداث مي باشد. کارفرماي اين پروژه شرکت جهاد نصر وابسته به سپاه پاسداران مي باشد و از آذر ماه ٨٦ ساخت اين سد را شروع نموده است. در اين پروژه بيش از ٣٧٠ کارگر مشغول کار بودند که اکنون و با اخراج هاي اخير تعداد کارگران به ٣٠٠ تن کاهش پيدا نموده است.


٤ نفر از کارگران شرکت آوانگان اراک بازداشت شدند

روز ٥ مهر کارگران شرکت آوانگان اراک در اعتراض به ٦ ماه حقوق و مزاياي معوقه خود و عدم پرداخت سنوات بازنشسته ها در مقابل درب اين کارخانه تجمع کردند . اين کارگران روز پنجشنبه ٢ مهر نيز در همين رابطه در مقابل اداره کار استان تجمع داشتند. در جريان اين اعتراضات چهار نفر از کارگران بازداشت شده اند , علاوه برآن هم اکنون برق کارخانه به دليل پرداخت نکردن صورت حساب قطع شده و جريان گاز طبيعي هم بدليل بدهي دو ميليارد ريالي به شرکت گاز در شرف قطع است . به گزارش خبرنامه ندا يکي از کارگران معترض اين کارخانه ميگويد: ما بارها در جلوي درب کارخانه اداره کار استان استانداري مرکزي و فرمانداري تجمع کرده ايم و چند بار خيابان مقابل شرکت را مسدود کرده ايم . اما مسئله ودرخواست ما حل و فصل نميشود .
شرکت آونگان اراک به عنوان بزرگترين سازنده برج هاي انتقال نيرو و مخابراتي در سطح کشور است، اما کارگران آن همواره با دستمزدهاي معوقه روبرويند. اين شرکت ٥ سال است که به بخش خصوصي واگذار شده است و از همان زمان به بهانه خصوصي سازيها، مرتبا کارگران اين کارخانه با دستمزدهاي معوقه درگير بوده اند. مدير عامل کارخانه بسياري از تجهيزات آونگان را فروخته و يا براي نصب به مکان ديگري انتقال داده است
کارگران اعلام کرده اند که تا رسيدن به خواستهايشان و آزادي همکاران خود از بازداشت به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
کارگران بازداشت شده شرکت آوانگان بايد فورا از زندان آزاد شوند.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
زنداني سياسي آزادي بايد گردد
٥ مهر ٨٨- ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٩
00447779898968

***

١٦ مهر روز جهاني كار گرامي باد
كار كودكان ممنون

١٦ مهر روز حهاني كودك بود. امسال نيز ما شاهد بلند شدن صداي اعتراض انسانهاي آزاديخواه در دفاع از حقوق كودكان در ايران بوديم. جنبشي که به روشني خصلت انساني انقلابي که امروز در کورانش هستيم را تصوير ميکند. جنبشي كه با تشكلهايش٬ با جشن آدم برفي هايش، وبا آكسيونهاي اعتراضي اش تا كنون توانسته است توجه بخش مهمي از جامعه را به اين پديده تكان دهنده جلب كند و منعكس كننده صداي اعتراض بخش چپ و راديكال جامعه در مقابل بيحقوق كودكان و استثمار وحشيانه سرمايه داري از نيروي كار آنان و بي تاميني جامعه باشد. برپايي فستيوال آدم برفي ها در سنندج با شعار كودكان مقدمند٬ برپايي جشن جهاني كودك در تهران با شعار استثمار كودكان ممنوع از نمونه هاي برجسته اين اعتراضات است كه در سالهاي گذشته ما شاهدش بوديم. يك تاكيد امروز اين جنبش در روز گراميداشت روز كودك امسال ممنوعت اعدام و اعدام كودكان بود.
به مناسبت روز جهاني كودك گزارشي در سايت ايلنا به چاپ رسيده است كه گوشه اي كوچك از ابعاد بيحقوقي كودكان را نشان ميدهد. دراين گزارش به نقل از فاطمه قاسم‌زاده عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان ايران خبر از وجود ٣ ميليون كودك سه ميليون كودك بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل كرده خبر داده ميشود. كودكاني كه به دليل فشارهاي اقتصادي موجود و خانواده خود، راهي كار و خيابان ميشوند. كودكاني كه هرگز كودكي نكرده اند و در معرض انواع خطر و تعرض قرار دارند و قادر به دفاع و حمايت از خود در برابر انواع سواستفاده ها نيستند. ضمن اينكه در همين گزارش تاكيد ميشود كه در ايران هيچ آمار دقيقي در اين ارتباط وجود ندارد. قاسم زاده در اين گزارش در اشاره به فشارهاي جسمي حاصل از كار بر روي كودكان ميگويد:" گزارش‌هايي آمده مبني بر اينكه كودكان روزانه ده تا دوازده ساعت زير نور كم قالي‌بافي مي‌كنند و محيط كار مرطوب و نامناسبي دارد و به نوعي بسياري از كارگاه‌هاي فعلي ايران از شمول قانون كار خارج هستند و نظارتي بر آنها وجود ندارد".
٣ ميليون كودك كار و خيابان گوشه ديگري از جنايت رجامعه و دولت در قبال كودكان فاقد خانواده و امكانات خانوادگي و نگهداري آنها در نهادهاي متمدن٬ مدرن و پيشرو مجهز مسئولند. بايد كودك داراي زندگي اي شاد٬ ايمن و خلاق باشد و اين حق اوليه اوست. بايد كودك از خدمات و تامين اجتماعي رايگان برخوردار باشد. از آموزش و بهداشت و حق مسكن رايگان برخوردار باشد.
بايد كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير ١٦ سال اكيدا ممنوع شود. بايد خانواده هايي كه زير خط فقر هستند زير پوشش تامين اجتماعي و زندگي اي انساني قرار گيرند.بايد دست مذهب از زندگي کودک کوتاه گردد. اينها همه حقوق بي چون و چراي كودكان است و بايد امروز رئوس قطعنامه هاي جنبش اعتراضي موجود براي دفاع از حقوق كودكان را تشكيل دهد و براي كسب اين حقوق مبارزه كرد. در حاکميت جمهوري اسلامي نه تنها کودکان از پايه اي ترين حقوق اجتماعي محرومند با قوانين ارتجاعي اسلامي جشم و روحشان زير تعرض دايمي قرار دارد، بلکه کودکان را حتي اعدام ميکنند. يک خواست فوري همين امروز جنبش دفاع از حقوق کودک لغو اعدام و لغو اعدام کودکان است.
اکنون مردم به خيابانها آمده اند، تا از شر رژيم اسلامي خود را خلاص کنند و به اينهمه فقر و نابساماني و بيحقوقي و تبعيض و نابرابري پايان دهند. مردم جامعه اي ميخواهند که در آن کودک زندگي شاد و انساني داشته باشد. مردم جامعه اي آزاد، انساني و برابر ميخواهند. انقلاي انساني براي حکومتي انساني.

مراسم روز جهاني کودک در تهران و سنندج برگزار شد

روز ١٧ مهر جمعيت دفاع از کودکان کار در تهران همراه ديگر ان جي او هاي فعال در اين عرصه از مبارزه، به مناسبت روز جهاني کودک، در پارک شهر برنامه اي مقدماتي همراه با گذاشتن ميز تبليغي برپا کرد. و برنامه اصلي خود را براي روز ١٨ مهر که در فرهنگسراي شهرياران جوان، واقع در تقاطع نجات الهي ورشو برگزار ميشد با موضوع زير اعلام داشت:
- درمورد وضعيت کودکان اعدامي ودرگير با مسايل حقوقي وقضايي
- بررسي بستر وگره گاهاي اجتماعي کودکان درگير باقانون
- اجراي موسقي ونمايش
- معرفي اهداف وبرنامه هاي جمعيت دفاع از کودکان کار
ساعت برگزاري 17:30الي 19:30

همچنين به همين مناسبت جمعي از اعضاي کانون دنياي شاد براي کودکان، روز گذشته، بنا به سنت هر ساله، در پارک کودک سنندج گرد هم امدند، و اين روز را جشن گرفتند. مراسم با حضور جمعي از مردم شهر سنندج و در ميان خانواده ها برپا شد، و عليرغم همه ممانعت هاي دولت براي برگزاري آن، با استقبال گرم مردم قرار گرفت. شعار محوري مراسم امسال، لغو فوري مجازات اعدام براي کودکان بود.

١٠ اکتبر(١٨ مهر) روز جهانى عليه اعدام
روز نه به اعدام اين قتل عمد دولتي
زنده باد کارگران عسلويه

دو سال پِيش تعدادي از کارگران عسلويه به مناسبت ١٠ اکتبر روز جهاني عليه اعدام دست به ابتکار جالبي زدند و پلاکاردهائي عليه اعدام در برخي نقاط شهرک عسلويه نصب کردند. اين کارگران در واقع خواست و نظر هزاران کارگر عسلويه را با اين ابتکار خود به نمايش گذاشتند و بدينطريق همراه با هزاران آزاديخواه ديگر در داخل کشور و در سطح جهان روز جهاني عليه اعدام را گرامي داشتند. اين اقدام زيباي کارگران عسلويه بيش از بيش نشانگر وجود يک جنبش قوي عليه اعدام در ايران است. جنبشي انساني که در اين حرکت تاريخي کارگران عسلويه پرجمش برافراشته شد. امسال در اين روزهاي انقلاب بايد با خواست محاکمه سران جناِيتکار رژيم، به خاطر سي سال جنايتشان و کشتارهاي اخِير و با برافراشتن پرجم نه به اعدام در همه جا و پر کردن در و دِيوار با اِين شعار، اين رور را به روز اعتراض وسيع خود تبديل کنيم. .