مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه در سال ٧٨

نیشکر هفت تپه باز هم نپرداختن حقوق، باز هم اعتصاب

صبح روز شنبه ١٩ مرداد (٩ اوت) بيش از ١٠٠٠ نفر از کارگران بخش کارخانه نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خرداد و تير خود و عدم اجرای ديگر وعده های مديريت از جمله اجرای حق طبقه بندی مشاغل و برکناری شفيعی و هيات او از کار دست به اعتصاب زدند و از آغاز صبح در مقابل اطاق مديريت تجمع کردند. کارگران اعلام داشتند که در صورت عدم پاسخگوئی به خواستهايشان اعتراضات خود را گسترش خواهند داد و کل کارگران شرکت دست به اعتصاب خواهند زد.

لازم به توضیح است که کارگران نيشکر با اعتصابات متعدد خود موفق شدند سه ماه دستمزد اسفند و فروردين و ارديبهشت خود را دريافت کنند. قرار بود که هفته گذشته حقوق خرداد پرداخت شود که پرداخت نگرديد.

حزب کمونیست کارگری از خواستها و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه قاطعانه حمایت میکند و کارگران مراکز مختلف و مردم شوش و هفت تپه را به همبستگی و حمایت از کارگران نیشکر و خواستهای بحق آنها فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٩ مرداد ١٣٨٧، ٩ اوت ٢٠٠٨

 

پنجاه و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد
درمقابل وعده مدیریت، کارگران خواهان تعهد کتبی او شدند

کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتراضات خود، روزهای یکشنبه و دوشنبه را در مسجد دانیال نبی تجمع کردند و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند. روز قبل در حالیکه کارگران در مسجد دانیال نبی بودند خبر رسید که شفیعی مدیر کارخانه به کارخانه آمده تا با کارگران مذاکره کند. حدود ١٧٠٠ نفر از کارگران در کارخانه گرد آمدند. شفیعی ١٤ روز مهلت خواست که سه ماه حقوق معوقه را بپردازد. کارگران به او پاسخ دادند که بعدا تصمیمشان را اعلام میکنند. امروز سه شنبه نیز اعتصاب در پنجاه و یکمین روز خود ادامه یافت و کارگران در تجمع خود در کارخانه خواهان آن شدند که شفیعی کتبا تعهد بدهد که در طول این دو هفته سه ماه حقوق معوقه را پرداخت میکند تا کارگران درمورد آن تصمیم گیری کنند.

لازم به توضیح است که کارگران خواهان پرداخت فوری پنج ماه حقوق معوقه، اخراج شفیعی مدیر عامل و زیودار رئیس حراست، لغو همه پرونده هائی که علیه رهبران کارگران ساخته شده و پایان دادن به احضار کارگران هستند.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواستها و مبارزه کارگران نیشکر حمایت میکند و مردم شوش و هفت تپه و مراکز مختلف کارگری را فرامیخواند که از این مبارزه پیگیرانه حمایت کنند. حزب کارگران نیشکر را به اتحاد هرچه مستحکمتر، برگزاری مجمع عمومی کارگران و تصمیم گیری جمعی برای غلبه بر هرنوع تفرقه در صفوف کارگران فرامیخواند.

آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٤ ژوئن ٢٠٠٨، ٤ تیرماه ١٣٨٧

 

چهل و ششمین روز اعتصاب بزرگ کارگر نیشکر هفت تپه

کارگران زیوداری رئیس حراست را از کارخانه بیرون انداختند
بیست نفر از همسران کارگران در تجمع کارگران در داخل کارخانه شرکت داشتند
کارگران کاغذسازی پارس به اعتصاب ادامه میدهند

امروز پنجشنبه ٣٠ خرداد کارگران نیشکر هفت تپه دست به اقدام مهمی زدند و یکی از خواستهای خود را که اخراج زیوداری مسئول حراست و یکی از مهره های وزارت اطلاعات در درون کارخانه بود، عملی کردند. کارگران گوش زیوداری از عوامل لو دادن و سرکوب کارگران را گرفتند و از کارخانه بیرون انداختند.

از ساعت ٨ و نیم صبح بیش از ١٠٠٠ نفر از کارگران در کارخانه تجمع کردند و اعلام کردند تا تحقق کلیه خواستهای خود به مبارزه ادامه خواهند داد. حدود بیست نفر از همسران و اعضای خانواده های کارگران نیز برای اولین بار به درون کارخانه آمدند و دوش به دوش کارگران در تجمع امروز شرکت کردند. مدتی است که مدیران و معاونین کارخانه خود را مخفی کرده اند، اما امروز سر و کله زیوداری در کارخانه پیدا شد و کارگران دفتر حراست را محاصره کردند و با شعار مرگ بر زیوداری خواهان اخراج فوری او شدند. زیوداری در دفتر را از پشت قفل کرده بود. کارگران در دفتر را شکستند و او را که در توالت مخفی شده بود بیرون کشیدند و از کارخانه بیرون انداختند. مسئولین نیروی انتظامی تحت فشار کارگران اعلام کردند که زیوداری دیگر به کارخانه نخواهد آمد و بدین ترتیب کارگران به نیروی متحد خود یکی از خواستهای خود را عملی کردند. کارگران به اخراج زیوداری قانع نشده و خواهان منحل کردن حراست کارخانه هستند.

در تجمع امروز، کارگران از جمله شعار میدادند: معيشت زندگی حق مسلم ماست٬ حقوق ماهیانه حق مسلم ما است، کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد، شفیعی حیا کن هفت تپه را رها کن.

لازم به توضیح است که کارگران کاغذسازی پارس نیز امروز وارد هفتمین روز اعتصاب خود شدند.

حزب کمونیست کارگری به همسران و اعضای خانواده کارگران نیشکر درود میفرستد و اقدام آنها را الگوی مهمی برای کل طبقه کارگر میداند. اعضای خانواده های کارگران نیشکر در هفته های گذشته نقش مهمی در گسترش و تقویت مبارزه کارگران نیشکر داشته و ابعاد تازه ای به مبارزه کارگران داده اند. آنها پیشقراول یک سنت بسیار مهم و تعیین کننده در جنبش کارگری در ایران شدند و به سایر خانواده های کارگری در سراسر کشور راه نشان دادند. همسران کارگران و سایر اعضای خانواده کارگران حق دارند در تجمعات کارگران و مجمع عمومی آنها در درون کارخانه شرکت کنند و در جریان کلیه تصمیمات کارفرمایان و رهبران کارگران و تصمیمات مجمع عمومی کارگران قرار داشته باشند و دخالت و اظهار نظر کنند. حزب کمونیست کارگری خانواده کارگران در سراسر کشور را فرامیخواند که فعالانه دوش به دوش کارگران شاغل در کارخانه ها به میدان بیایند و تجمعات و مبارزات کارگران را قدرتمندتر کنند.

آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ ژوئن ٢٠٠٨، ٣٠ خرداد ١٣٨٧

چهل و پنجمین روز اعتصاب بزرگ کارگر نیشکر هفت تپه

در تجمع امروز ٨٠٠٠ نفر شرکت کردند
مردم هفت تپه به کارگران پیوستند
کارگران کاغذسازی پارس نیز اعتصاب خود را شروع کردند

امروز چهارشنبه ٢٩ خرداد مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه ابعاد وسیعتری بخود گرفت. حضور خانواده ها چشمگیرتر بود و هزاران نفر از مردم نیز به صف کارگران پیوستند. از ساعت ٨ و نیم صبح حدود ٤٥٠٠ کارگر و پرسنل هفت تپه درمقابل دفتر مدیریت در کارخانه جمع شدند و منتظر حضور فرماندار شوش و توضیحات او شدند. دیروز فرماندار خواسته بود در تجمع آنها در جاده اهواز اندیمشک شرکت کند اما کارگران آنرا نپذیرفتند و اعلام کردند که اگر فرماندار حرفی دارد به کارخانه بیاید. اما از فرماندار خبری نشد و کارگران تصمیم به راهپیمائی و کشاندن اعتراض خود به شهر گرفتند. همزمان حدود صدنفر از همسران و اعضای خانواده های کارگران درمقابل کارخانه حضور داشتند و همراه با کارگران شروع به راهپیمائی بطرف سه راهی هفت تپه کردند.

کارگران شعار ميدادند: معيشت زندگی حق مسلم ماست٬ کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم٬ کارگر می ميرد ذلت نمی پذيرد، مرگ بر ساعدی (نماينده مجلس اسلامي در شوش)، مرگ بر زيبداری (رئيس حراست کارخانه)، مرگ بر قاسمی (مدير عامل بخش کشاورزی). در محل بازار هفت تپه کارگران تصميم گرفتند مانند روز گذشته به سه راهی جاده اهواز انديمشک بروند و جاده را ببندند. کارگران با اتوبوس و ماشين های شخصی بطرف اين سه راهي حرکت کردند. تعدادی از مردم هفت تپه نيز کارگران را با ماشين های خود همراهی کردند. بدين ترتيب جمعيتی حدود ٨٠٠٠ نفر در سه راهی اهواز انديمشک گرد آمدند و جاده بين المللی را بستند. ترافيک سنگينی بوجود آمد. حدود ٦٠٠ نفر نيروی انتظامی به محل آمده بودند که کارگران را عقب برانند. کارگران نیز تصمیم به مقابله گرفته بودند. نیروهای انتظامی کارگران را محاصره کرده بودند اما تعدادی از کارگران و مردم دور آنها را گرفتند. نيروهای انتظامی که شاهد این روحیه در میان کارگران و مردم خشمگین هفت تپه بودند، موفق به کاری نشدند. اين تجمع از ساعت ٩ تا ١١ و نيم صبح طول کشيد. کارگران تاکيد کردند فردا دوباره در محل کارخانه جمع خواهند شد و تا رسيدن به خواستهايشان به اعتصاب و تجمعات خود ادامه خواهند داد. کارگران هفت تپه ٥ ماه است حقوق نگرفته اند.

امروز همچنين ۲٠٠٠ کارگر کاغذسازي پارس که همجوار هفت تپه است، اعتصاب خود را در اعتراض به نپرداختن دو ماه حقوق شروع کردند.

حزب کمونیست کارگری به کارگران نیشکر هفت تپه و خانواده های آنها و همینطور مردم مبارز هفت تپه و شوش درود میفرستد و آنها را به اتحاد هرچه بیشتر فرامیخواند. حزب کارگران کاغذسازی و خانواده هایشان را به پیوستن به تجمعات کارگران نیشکر فرامیخواند. اتحاد کارگران و خانواده های آنها و جوانان و مردم آزادیخواه ضامن پیروزی آنها درمقابل کارفرمایان و حکومت آنها، در مقابل مشتی دزد و چپاولگر و فاسد و سرکوبگر است.

آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٨ ژوئن ٢٠٠٨، ٢٩ خرداد ١٣٨٧

چهل و چهارمین روز اعتصاب بزرگ هزاران کارگر نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه و خانواده هایشان جاده اهواز اندیمشک را بستند

جمهوری اسلامی مانع پیوستن کارگران کاغذسازی به کارگران نیشکر شد

از صبح امروز سه شنبه ٢٨ خرداد ٢٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه در مقابل دفتر مديرت تجمع کردند. همزمان در ساعت هشت صبح تعدادی از خانواده های کارگران به مقابل کارخانه آمدند و سپس به اتفاق کارگران بطرف سه راه ورودی هفت تپه حرکت کردند و از ساعت هشت و نيم صبح تا يازده ونيم بمدت سه ساعت جاده اهواز انديمشک را که جاده ای بين المللي است مسدود کردند. این اقدام کارگران موجب راه بندان سنگینی شد و انعکاس وسيعی در منطقه پیدا کرد. از سر سه راهی تا عبدالخان٬ الوان شهر که حدود ٣٠ کيلومتر است تماما ترافيک بود و راه ببسته شده بود. نيروی انتظامی جرات هيچ تحرکی نداشت و کاملا نظاره گر بود.

در تجمع امروز خانواده ها پيشقدم بستن جاده بودند و پلاکاردهايی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: معيشت زندگي حق مسلم ماست، کارگر مي ميرد ذلت نمي پذيرد. بر روی پارچه بزرگ سفيد رنگی نیز که همراه کارگران بود، متنی نوشته شده بود مبنی بر اینکه اگر معيشت نباشد انسان به تباهی کشيده ميشود و این ريشه همه فسادهای اجتماعی است. در حاليکه جاده بسته شده بود به کارگران خبر داده شد که فرماندار به آنجا خواهد بود تا با کارگران صحبت کند اما کارگران نپذيرفتند و اعلام کردند که فرماندار میتواند فردا در کارخانه در جمع ما حاضر شود تا ببينيم صحبتش چيست. لازم به یادآوری است که روز گذشته نیز دهها نفر از همسران و اعضای خانواده های کارگران نیشکر به نزدیک کارخانه آمدند و کارگران نیشکر به آنها پیوستند و دست به راهپیمائی زدند. حضور همسران کارگران جلوه تازه ای به این مبارزه داده و هرچه بیشتر آنرا به یک مبارزه اجتماعی تبدیل کرده است.

امروز کارگران کارخانه کاغذسازی پارس که از کارخانجات همجوار نیشکر هفت تپه است، به قصد پيوستن و حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه قصد خروج از کارخانه را داشتند که از طرف مديريت و نيروی انتظامی ممانعت شد. بنا به گزارش ٤ روز است که برق کارخانه کاغذسازی پارس توسط وزارت نيرو قطع شده و دوماه حقوق این کارگران پرداخت نشده است.

امروز همچنین در میان کارگران بحث از مبارزات دانشجوئی و ضرورت حمایت از آن بود.

حزب کمونیست کارگری اقدام کارگران کاغذسازی پارس را ارج مینهد و از سایر مراکز کارگری در منطقه میخواهد دست به اقدامات مشابهی بزنند. مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه شایسته گرمترین حمایت مردم در سراسر کشور است.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٧ ژوئن ٢٠٠٨، ٢٨ خرداد ١٣٨٧

 

کارگران نیشکر هفت تپه سندیکای خود را تشکیل دادند
کارگران و خانواده هایشان دست به راهپیمائی زدند

چهل و سومین روز اعتصاب:
امروز ۲٧ خرداد، کارگران نیشکر هفت تپه درمقابل دفتر مدیریت تجمع کردند و خواستهای خود را پیگیری کردند. در این تجمع کارگران همچنین درمورد ضرورت ایجاد تشکل صحبت کردند و متنی درمورد تشکیل سندیکا و اعضای هیئت موسس آن در میان کارگران توزیع کردند و کارگران با امضا یا اثر انگشت تشکیل سندیکا و موسسین آنرا تصویب کردند. حدود ۲٠٠٠ نفر در تجمع امروز و رای گیری درمورد سندیکا و هیئت موسس آن شرکت داشتند. و بدینترتیب کارگران از امروز صاحب سندیکای خود شدند. فرماندار شهر قبلا به کارگران گفته بود که درصورتی با تشکیل سندیکا موافقت میکند که مسئولین سندیکا را خود فرمانداری انتصاب کند! کارگران جواب داده بودند تشکلی که دیگران بویژه دولت نمایندگانش را انتخاب کند تشکلی کارگری نیست.

اعضای هیئت موسس سندیکای کارگران نیشکر عبارتند از: فریدون نیکوفر، جلیل احمدی، علی نجاتی، رحیم بساق، محمد حیدری مصر، رمضای علیپور، نجات دهلی و علی شریفی. یادآوری کنیم که جمهوری اسلامی از مدتهای قبل برای تعدادی از این کارگران پرونده سازی کرده و آنها را به جرم دفاع از حقوق کارگران محاکمه کرده است.

امروز خانواده های کارگران نیز دست به ابتکار بسیار جالبی زدند و بدنبال تشکیل سندیکا، دهها نفر از آنان در محلی در نزدیک کارخانه حضور یافتند و دو هزار کارگر حاضر در کارخانه به آنها ملحق شدند و دسته جمعی دست به راهپیمائی زدند و شعار دادند: کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه ایم، معیشت زندگی حق مسلم ماست، این بچه گرسنه وعده سرش نمیشه. کارگران بطرف بازارچه هفت تپه راهپیمائی کردند و در ساعت ده و نیم صبح با رسیدن به پایگاه نظامی هفت تپه به راهپیمائی خود پایان دادند. کارگران اعلام کردند چنانچه به خواستهای آنها پاسخ داده نشود فردا نیز دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. کارگران پنج ماه حقوق طلبکارند.

ما تشکیل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به کارگران هفت تپه تبریک میگوئیم و برای آنها آرزوی موفقیت میکنیم. حضور متحد و قدرتمند توده وسیع کارگران در اعتراضات، به کارگران امکان داد که سندیکای خود را تشکیل دهند و شرط موفقیت سندیکا نیز اتکا بر توده کارگران و مجمع عمومی توده کارگران است. حزب کارگران سراسر کشور، دانشجویان و همه مردم آزادیخواه و بویژه جوانان و مردم شوش را به حمایت فعال و همه جانبه از کارگران نیشکر هفت تپه فرامیخواند.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران نیشکر هفت تپه

حزب کمونیست کارگری ایران
١٦ ژوئن ٢٠٠٨، ٢٧ خرداد ١٣٨٧

دو نفر از کارگران نیشکر هفت تپه بر اثر سکته جان باختند

طی خبری که یکی از کارگران هفت تپه به ما گزارش کرده است، متاسفانه امروز دو نفر از کارگران نیشکر هفت تپه در اثر فشارهای شدید اقتصادی و روحی، سکته کردند و جان باختند. کارگران جانباخته عبارتند از: حسین پورمحمدی و حسن رضوی ٣٦ ساله.

حزب کمونیست کارگری صمیمانه جانباختن حسن رضوی و حسین پورمحمدی را به خانواده ها و دوستان آنها و کلیه کارگران این کارخانه تسلیت میگوید. فقر مطلق ناشی از دستمزدهای پائین و عدم پرداخت آن، فشار غیرقابل توصیفی به هزاران کارگر نیشکر و نزدیک به ۲٠ هزار اعضای خانواده آنها وارد کرده است و منجر به انواع بیماری جسمی و روحی و مشکلات متعدد اجتماعی در میان آنها شده است. حسن رضوی و حسین پورمحمدی قربانی مستقیم وضعیت اسفباری هستند که جنایتکاران جمهوری اسلامی همراه با گله اوباش انتظامی و اطلاعاتی و حراستی و غیره بر کارگران تحمیل کرده اند. علیرغم این شرایط دهشتناک که کارفرمایان و جمهوری اسلامی مسئول مستقیم آن هستند، کارگران متحد و یکپارچه و با عزمی راسخ به مبارزه خود ادامه میدهند و امروز همانطور که در اطلاعیه دیگری اطلاع دادیم سندیکای خود را تشکیل دادند و همراه با خانواده های خود دست به راهپیمائی زدند.

کارگران نیشکر هفت تپه شایسته گرمترین حمایت مردم در سراسر کشور هستند. مراسم گرامیداشت کارگران جانباخته باید هرچه باشکوه تر برگزار شود و به محل تجمع همه کارگران و اعضای خانواده های آنها، و مردم آزادیخواه شوش و هفت تپه تبدیل شود.

گرامی باد یاد کارگران جانباخته حسن رضوی و حسین پورمحمدی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٦ ژوئن ٢٠٠٨، ٢٧ خرداد ١٣٨٧

کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل درب بسته کارخانه
دست به تجمع اعتراضی زدند
کارگران بخش آبیاری نیز در همبستگی با سایر کارگران اعتصاب کردند

امروز سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه است. رژیم همه تلاشش را برای در هم شکستن این اعتصاب بکار گرفته است. اما کارگران نیز متحد و یکپارچه به اعتراض خود ادامه میدهند. امروز درب کارخانه را بروی کارگران بستند تا کارگران نتوانند وارد کارخانه شوند. کارگران در مقابل این توطئه در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند و برای تحقق مطالبات خود شعار دادند. امروز کارگران آبیاری نیز در اعتراض به حمله روز قبل سرکوبگران رژیم به تجمع کارگران، دست از کار کشیدند و در همبستگی با سایر کارگران اعتصاب کردند. لازم به یادآوری است که روز قبل نیروهای سرکوب حکومت به تجمع کارگران حمله کردند و تعدادی از کارگران را مجروح و تعدادی را دستگیر کردند. در تجمع دیروز تعدادی از همسران کارگران نیشکر نیز شرکت داشتند و مردم را به پیوستن به صف کارگران تشویق میکردند.

حزب کمونیست کارگری همه مراکز کارگری در سراسر کشور، دانشجویان و همه مردم مبارز و آزادیخواه را به حمایت قاطعانه از کارگران نیشکر فرامیخواند. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه یک کانون و سنگر مهم اعتراض مردم بجان آمده است و باید پیروز شود. در مقابل تلاشهای رژیم و کارفرما و توطئه های مختلفی که علیه آنها در جریان است، باید صف قدرتمندی را در سراسر کشور در حمایت و همبستگی با کارگران اعتصابی هفت تپه تشکیل داد. با ارسال نامه های همبستگی، با اعزام هیئت همبستگی به نزد کارگران، با ایجاد صندوقهای کمک مالی به اعتصاب کارگران نیشکر و به هر شکل دیگری که میتوانید این اعتصاب را مورد حمایت قرار دهید. حزب بویژه کارگران، جوانان و مردم شوش را به شرکت در تجمعات اعتراضی کارگران، ایجاد کمیته ها و جمع های همبستگی با کارگران اعتصابی و تلاش برای بسیج سایر مراکز کارگری در سایر شهرها فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١١ ژوئن ٢٠٠٨، ٢٢ خرداد ١٣٨٧

باتوم و اسپری در برابر معیشت و زندگی!
هجوم وحشیانه رژیم اسلامی به کارگران هفت تپه

صبح امروژ سه شنبه ٢١ خرداد ۸۷ بار دیگر شهر شوش صحنه جدال خونین کارگران هفت تپه و رژیم اسلامی سرمایه بود. صف راهپیمایی کارگران اعتصابی هفت تپه با هجوم وحشیانه اوباش جمهوری اسلامی روبرو شد. بسیاری از کارگران در اثر اسپری و ضربات باتوم مجروح شدند و تعدادی نیز دستگیر شدند که تا لحظه ارسال خبر اطلاعی از سرنوشت آنها نیست.

ساعت هشت صبح امروز در ٣۷ مین روز اعتصاب، کارگران هفت تپه با پلاکاردهای "معیشت، زندگی حق مسلم ماست" و "کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه ایم" وارد شهر شوش شدند و از روبروی تربیت بدنی و بیمارستان مافی راهپیمایی خود را آغاز کردند. یکساعت بعد وقتی صف کارگران به خیابان و میدان چهار دستگاه رسید،کارگران مورد هجوم نیروی انتظامی و یگان ویژه رژیم قرار گرفتند. جزییات بیشتر این یورش سبعانه رژیم به صف کارگران را به محض دریافت به اطلاع خواهیم رساند.

حزب کمونیست کارگری حمله اوباش رژیم اسلامی به صف کارگران را قویا محکوم میکند و کمافی السابق با تمام توان میکوشد تا کارگران و مردم و افکار عمومی جهان را نسبت به جنایات جمهوری اسلامی بر علیه کارگران هفت تپه آگاه نماید. حزب از کارگران و همه مردم آزاده و بویژه مردم شوش و منطقه میخواهد که به هر شکل ممکن به حمایت مادی و معنوی از کارگران هفت تپه برخیزند. حزب کمونیست کارگری به کارگران قهرمان هفت تپه درود میفرستد و آنها را فرامیخواند تا با اتکا به مجمع عمومی و تحکیم اتحاد و همبستگی تا کسب حقوق خود از پای ننشینند و خواهان معرفی و مجازات آمرین و عاملین یورش به صف کارگران شوند. تشکل، اعتصاب، راهپیمایی، معیشت و زندگی حق مسلم کارگران است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران
٢١خرداد ١٣٨٧، ١٠ ژوئن ٢٠٠٨


نیشکر هفت تپه، بیست و پنجمین روز اعتصاب

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه همچنان ادامه دارد
کارگران با هیچ وعده و وعیدی کوتاه نمی آیند

اعتصاب هزاران کارگر نیشکر هفت تپه همچنان ادامه دارد. کارگران هرروز در محل کارخانه حاضر میشوند و دست به تجمع میزنند و با شعار دادن بر خواست های خود تاکید میکنند. صبح روز چهارشنبه ٨ خردادماه از قول مدیریت که گفته میشود در تهران است، به کارگران وعده داده شد که حقوق معوقه آنها عصر همان روز پرداخت میشود اما کارگران شعار دادند که به این وعده وعیدها هیچ باوری ندارند و تا زمانی که خواستهایشان برآورده نشود به مبارزه خود ادامه خواهند داد. از دیروز کارگران آبیاری برای جلوگیری از خشک شدن مزارع با توافق عمومی کارگران سر کار برگشتند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، بیانگر روحیه اعتراضی و تسلیم ناپذیر کل طبقه کارگر است. دوره ای که کارگران را با تهدید و وعده و وعید مجبور به کار کنند سپری شده است. جنبش کارگری باید خود را برای اعتصابات بزرگتر و متحدانه تر، اعتصابات همزمان مراکز کارگری آماده کند.

حزب کمونیست کارگری از کلیه مراکز کارگری، از دانشجویان و معلمان و همه مردم آزادیخواه در شهرهای خوزستان و در سراسر کشور میخواهد که فعالانه از این مبارزه حمایت کنند. حزب بویژه جوانان و مردم شوش را به ایجاد کمیته های همبستگی با کارگران نیشکر و جلب حمایت از این مبارزه فرامیخواند. این اعتصاب شایسته حمایت گرم همه مردم است.

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٩ مه ٢٠٠٨، ٩ خرداد ١٣٨٧

 

نیشکر هفت تپه، بیست و دومین روز اعتصاب

بار دیگر حکومت اسلامی به تجمع کارگران هفت تپه حمله کرد

كارگران نیشكر هفت تپه بدنبال حضور گارد ویژه در سطح شهر، از روز پنجشنبه ٢ خرداد، به اعتصاب خود ادامه دادند اما ادامه تجمع را به کارخانه انتقال دادند. در چند روز گذشته تجمع کارگران در مقابل دفتر مدیریت در کارخانه ادامه یافت. روز قبل کارگران تهدید کردند که چنانچه حقوق معوقه آنها فورا پرداخت نشود بار دیگر به خیابان خواهند آمد. حقوق کارگران پرداخت نشد و امروز دوشنبه کارگران ضمن ادامه اعتصاب، دست به تجمع درمقابل فرمانداری شوش زدند و خواستهای خود را تکرار کردند و شعار دادند: فرماندار بي کفايت استعفا استعف، معيشت زندگی حق مسلم ماست، نيروی انتظامي خجالت خجالت، حقوق ماهيانه حق مسلم ماست.

صبح امروز معاون مدیر کل کار استان خوزستان، کارگران نیشکر را تهدید کرده بود که شما اخلالگر هستید و برای نظام مشکلات امنیتی ایجاد کرده اید و دستگاههای اطلاعاتی حق دارند با شما برخورد کنند. و دستگاههای اطلاعاتی نیز به فرمان مقامات به اجتماع کارگران حمله کردند و گفته میشود که ١٢ نفر از کارگران را دستگیر کردند.

حزب کمونیست کارگری حمله به اجتماع کارگران و دستگیری کارگران را شدیدا محکوم میکند. کارگران دستگیرشده باید فورا و بدون هیچ نوع قید و شرطی آزاد شوند. حزب از همه مراکز کارگری، از دانشجویان و معلمان و همه مردم آزادیخواه در سراسر کشور میخواهد که فعالانه از این مبارزه حمایت کنند. حزب بویژه جوانان و مردم شوش را به ایجاد کمیته های همبستگی با کارگران نیشکر و جلب حمایت از این مبارزه فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٦ مه ٢٠٠٨، ٦ خرداد ١٣٨٧


نیشکر هفت تپه، هیجدهمین روز اعتصاب

اعتصاب كارگران نیشكر هفت تپه ادامه دارد

كارگران نیشكر هفت تپه بدنبال حضور گارد ویژه در سطح شهر، از روز پنجشنبه ٢ خرداد ادامه تجمع را به کارخانه انتقال دادند. اعتصاب همچنان ادامه دارد و همزمان با اعتصاب کارگران در محوطه صنعتی شركت و مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند. کارگرانی که روز ١ خرداد در سطح شهر دستگیر شده بودند، نیز آزاد شدند.

حمایت از اعتصاب کارگران نیشکر را باید گسترش داد. این یک اعتصاب مهم است و باید با تمام قوا از جانب همه مراکز کارگری، از جانب معلمان و دانشجویان و همه مردم آزادیخواه مورد پشتیبانی قرار گیرد. حزب بویژه جوانان و مردم شوش را فرامیخواند که با ایجاد کمیته ها و جمع های همبستگی فعالانه از کارگران نیشکر حمایت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
٢٣ مه ٢٠٠٨، ٣ خرداد ١٣٨٧

 

٢٦ کارگر دستگير شده نيشکر هفت تپه از زندان آزاد شدند

کارگران نيشکر هفت تپه خواهان لغو پرونده هاي تشکيل شده براي فعالين کارگري در اين شرکت و ختم محاکمات قضايي آنانست
در اطلاعيه ٣١ ارديبهشت اطلاع داديم که تعدادي از کارگران نيشکر هفت تپه از جمله رحيم بساق٬ کورش بهمني از بخش تراشکاري شرکت هفت تپه٬ علي شهبازي٬ و مهران اکبري دستگير شدند. بنا به گزارشات رسيده کارگران دستگير شده در اين روز که تعداد آنها ٢٦ نفر اعلام شده٬ در شب همان روز و صبح روز اول خرداد از زندان آزاد شدند. هم اکنون کارگران نيشکر هفته تپه در ادامه مبارزاتشان و براي پيگيري خواستهايشان در اعتصاب بسر ميبرند. يک خواست مهم کارگران نيشکر هفت تپه ختم محاکمه فعالين و رهبران کارگري در اين شرکت و باطل شدن پرونده هاي تشکيل شده براي آنان است.

 

تعدادي از کارگران نيشکر هفت تپه دستگير شدند.

رحيم بساق٬ کورش بهمني از بخش تراشکاري شرکت هفت تپه٬ علي شهبازي٬ و مهران اکبري از جمله دستگير شدگان هستند

بدنبال هفده روز اعتراض و مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه٬ امروز شهر شوش حالت حکومت نظامي به خود گرفت. بنا به گزارش فرماندار شوش دستور سرکوب کارگران را صادر کرده و شخصا بر اين کار نظارت دارد. از شب گذشته از شهرهاي اطراف از خرم آباد٬ اهواز و دزفور نيروي گار ويژه وارد اين شهر شده و در همه جا مستقر شده اند. هر جا که تحرکي از سوي کارگران ديده ميشود دستگير ميشوند. امروز تعدادي از کارگران نيشکر هفت تپه دستگير و به مکان نامعلومي انتقال يافته اند. از جمله رحيم بساق٬ کورش بهمني از بخش تراشکاري شرکت هفت تپه٬ علي شهبازي٬ و مهران اکبري جزو دستگير شدگان هستند و حکم دستگيري تعدادي ديگر نيز صادر شده است. عليرغم اين وضعيت کارگران نيشکر هفت تپه بر خواستهاي خود تاکيد دارند. کارگران نيشکر هفت تپه دستمزدهاي معوقه خود را ميخواهند و خواهان اخراج زيبداري رئيس حراست شرکت و شفيعي مدير عامل اين شرکت هستند. کارگران نيشکر هفت تپه خواهان آزادي فوري همکارانشان از زندان و ختم پرونده سازي ها و احضار به دادگاه فعالين و رهبران خود هستند.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي حمله به کارگران نيشکر هفت تپه٬ دستگيري و فشار بر روي اين کارگران را محکوم ميکند و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط کارگران دستگير شده است. کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي از کارگران نيشکر هفت تپه و مردم شهر شوش ميخواهد که اسامي تمامي دستگير شدگان همراه با عکس آنان را وسيعا منتشر کنند و با يک اعتراض گسترده و وسيع براي آزادي تمامي اين عزيزان تلاش کنيم. کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي مردم شوش٬ کارگران در بخش هاي مختلف کارگري و تمامي مردم را به حمايت وسيع و قاطعانه از کارگران نيشکر هفت تپه فرا ميخواند

کارگر زنداني آزاد بايد گردد

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

١ خرداد ١٣٨٧- ٢١ مه ٢٠٠٨

0044 777 98 98 968
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

 

برقراری حکومت نظامی در هفت تپه و دستگیری کارگران
اعتصاب کارگران نیشکر ادامه دارد

طبق گزارشی دریافتی امروز چهارشنبه ١ خرداد شهر شوش حالت حکومت نظامی بخود گرفته و نیروهای گارد ویژه که از شهرهای خرم آباد٬ دزفول و اهواز به این شهر آمده، در ورودی ها و مناطق مرکزی شهر از جمله فرمانداری و بازار مستقر شده اند و در سطح شهر به گشت زنی مشغولند. رژیم دستور سرکوب کارگران را صادر کرده و تاکنون تعداد قابل توجهی از کارگران را دستگیر کرده است. امروز کارگران تجمع نکردند، اما تجمعات پراکنده ای در سطح شهر توسط مردم و جوانان صورت گرفت و اینجا و آنجا لاستیک آتش زده شد. فضای شهر شوش متشنج است.

تاکنون اسامی چهار نفر از کارگران دستگیر شده روشن شده است: علی شهبازی و مهران اکبری و همچنین رحیم بساق و کورش بهمنی از بخش تراشکاری نیشکر. مکان نگهداری کارگران زندانی هنوز معلوم نیست. اعتصاب در نیشکر همچنان ادامه دارد و علیرغم فضای بگیر و ببند، کارگران بر خواستهای خود پافشاری میکنند و روحیه اعتراضی بالائی بر آنها حاکم است.

حزب کمونیست کارگری برقراری حکومت نظامی و دستگیری کارگران را بشدت محکوم میکند و همه مردم را به اتحاد و یکپارچگی و ابراز همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه و مردم شوش فرامیخواند. وقت آن است که در سراسر کشور، یک جنبش همبستگی بزرگی با کارگران و مردم هفت تپه سازمان داده شود. مبارزه کارگران نیشکر و مردم هفت تپه باید به گرمی و فعالانه مورد حمایت بخش های مختلف مردم قرار گیرد. حزب همه سازمانهای کارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان در سطح بین المللی را نیز به حمایت از کارگران هفت تپه و محکومیت جمهوری سرکوبگر اسلامی فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
٢١ مه ٢٠٠٨، ١ خرداد ١٣٨٧

دادگاه کارگران نيشکر هفت تپه برپا شد٬ اما بررسي پرونده به جلسه اي ديگر موکول شد

کارگران نيشکر هفت تپه خواهان خاتمه يافتن محاکمه قضايي رهبران خود و لغو و باطل اعلام شدن پرونده هاي تشکيل شدن براي رهبران خود هستند

صبح امروز ٣١ارديبهشت ٦ نفر از رهبران اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه به اسامي محمد حيدري مهر٬ فريدون نيکوفر٬ علي نجاتي٬ جليل احمدي٬ و رمضان عليپور بهمراه ابوالفضل عابديني خبرنگار که اخبار اين اعتراضات را انعکاس ميداد٬ در دادگاه شهر دزفول محاکمه شدند. رياست اين دادگاه شرم آور را قاضي اندي برعهده داشت. وحيد احمد فخرالدين وکالت تمامي اين افراد را برعهده داشت. دادگاه با يکساعت تاخير در ساعت ١١ صبح شروع شد. و مدت دو ساعت و چهل و پنج دقيقه بطول انجاميد. در اين دادگاه پنج فعال کارگري و يک خبر نگاربه اتهام تبليغ عليه نظام و تحريک کارگران هفت تپه به برپايي اعتصاب محاکمه شدند. همه متهمين در دفاعيات خود بر بيگناهي خويش و حقوق حقه خود تاکيد کردند. يکي از کارگران با گفتن اينکه شعار کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه! يک حقيقت است جرم نيست. از حقانيت اعتراض کارگران دفاع کرد.

همچنين بنا به گزارش رحيم بسحاق يکي ديگر از کارگران نيشکر هفت تپه در مرحله باز پرسي حکم برائت گرفت . اين دادگاه در حالي برپا ميشد که هزاران کارگر نيشکر هفت تپه در ادامه اعتراضات دو هفته اي خود در اعتصاب بسر برده و همزمان در مقابل فرمانداري شوش تجمع داشتند. همچنين تعدادي از کارگران مقابل دادگاه دوستان کارگر خود را همراهي کرده بودند. دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي٬ با ديدن اعتراض گسترده کارگران٬ محاکمه کارگران را به اتمام نبرد و ادامه رسيدگي به اتهامات کارگران به جلسه اي ديگر موکول شد. کارگران نيشکر هفت تپه بر خواستهاي خود پافشاري ميکنند. کارگران نيشکر هفت تپه خواهان دو ماه دستمزد معوقه خود٬ خاتمه دادن به احضار و دادگاهي کردن رهبرانشان و باطل اعلام کردن پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران و براي ابوالفضل عابديني که جرم او خبرنگاري بوده است و نيز برکناري زيبداري رئيس حراست که در تهديد و فشار بر روي کارگران نقش اصلي را داشته است و نيز شفيعي مدير عامل شرکت نيشکر هفت تپه هستند. مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه ادامه دارد.

کارگر زنداني آزاد بايد گردد

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

٣١ ارديبهشت ١٣٨٧- ٢٠ مه ٢٠٠٨

0044 777 98 98 968
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

 

دادگاه فعالین کارگران هفت تپه ناتمام گذاشته شد

امروز نیز هزاران نفر دست به راهپیمائی در شهر شوش زدند

همانطور که در اطلاعیه قبل به اطلاع رسید امروز دادگاه ٥ فعال کارگری هفت تپه فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، محمد حیدری مهر و رمضان علیپور و همچنین ابوالفضل عابدینی خبرنگار، در شهر دزفول برگزار شد. جمهوری اسلامی اما در شرایطی که کارگران در حال اعتراض و راهپیمائی و در اوج مبارزه خود هستند، جرات نکرد کارگران را محکوم کند و عملا دادگاه به یک جلسه تقلیل داده شد. هدف جمهوری اسلامی این است که در شرایطی دیگر مجددا کارگران را به دادگاه بکشاند و محاکمه کند. کارگران اما خواهان پایان دادن به هرنوع احضار و دادگاهی کردن کارگران و پایان دادن به پرونده سازی علیه کارگران هستند. شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد که در راهپیمائی دیروز و امروز توسط هزاران نفر از کارگران سر داده شد، جوهر اعتراض کارگران به پرونده سازی و تعقیب کارگران و لغو همه پرونده ها را، نه تنها علیه کارگران نیشکر بلکه همه فعالین کارگری در سراسر کشور، به نمایش گذاشت.

همزمان با دادگاه تعدادی از کارگران در مقابل دادگاه تجمع کردند و رفقای کارگر خود در دادگاه را مورد حمایت قرار دادند.

در شهر شوش نیز هزاران نفر از کارگران و جوانان و مردم شهر دست به تجمع درمقابل فرمانداری زدند و سپس راهپیمائی کردند و شعار دادند: کارگر زندانی آزاد بايد گردد، معيشت زندگي حق مسلم ماست، پرونده سازی عليه کارگران را متوقف کنيد، مدعي عدالت خجالت خجالت، حقوق ماهيانه حق مسلم ماست، کارگر مي ميرد ذلت نمي پذيرد، زيبداری استعفا استعفا. نيروهای سرکوب رژيم در محل مستقر بودند. لباس شخصي های مزدور حکومت نیز همه جا پراکنده بودند. کارگران با شعار دادن بر خواستهاي خود پافشاری کردند. لازم به توضیح است که روز گذشته نیز در ابتدا دو هزار نفر از کارگران راهپیمائی را شروع کردند اما جوانان و مردم آزادیخواه شوش به آنها پیوستند و صف کارگران به ٦٠٠٠ نفر رسید.

کارگران ناتوانی رژیم از محکوم کردن کارگران را نتیجه مبارزه گسترده خود میدانند و اعلام کردند که تا تحقق کلیه خواستهایشان به اعتصاب و تجمع ادامه خواهند داد.

حزب کمونیست کارگری همراه با کارگران هفت تپه و جوانان و مردم آزادیخواه شوش، جمهوری اسلامی را بخاطر محاکمه کارگران، پرونده سازی علیه آنان و حمله به اجتماعات کارگران محکوم میکند و کلیه مراکز کارگری و مردم آزادیخواه در شوش، و شهرهای اطراف و در سراسر کشور را به اعلام همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
٣١ اردیبهشت ١٣٨٧، ٢٠ مه ٢٠٠٨

 

دادگاه فعالین کارگران هفت تپه برگزار شد
کارگران همزمان در مقابل دادگاه دزفول و فرمانداری شوش تجمع کردند

امروز ٣١ ارديبهشت (٢٠ ماه مه)، همزمان با محاکمه ٥ فعال کارگری هفت تپه فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، محمد حیدری مهر و رمضان علیپور و همچنین ابوالفضل عابدینی خبرنگار، تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه درمقابل دادگاه در شهر دزفول تجمع کردند و گفته میشود لاستیک آتش زده و درگیری هائی نیز روی داده است. همزمان از ساعت ٨ صبح، کارگران در شانزدهمين روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری جمع شدند و به سمت چهار راه شوش راهپيمايي کردند. در مسير راه مردم و بويژه جوانان به صف کارگران پيوستند. کارگران مانند ديروز جاده اصلی دزفول انديمشک را بستند. کارگران شعار ميدادند: کارگر زندانی آزاد بايد گردد، معيشت زندگي حق مسلم ماست، پرونده سازی عليه کارگران را متوقف کنيد، مدعي عدالت خجالت خجالت، حقوق ماهيانه حق مسلم ماست، کارگر مي ميرد ذلت نمي پذيرد، زيبداری استعفا استعفا. نيروهای سرکوب رژيم در محل مستقر بودند. لباس شخصي های مزدور حکومت نیز همه جا پراکنده بودند. کارگران با شعار دادن بر خواستهاي خود پافشاری کردند.

از نتیجه دادگاه و جزئیات راهپیمائی کارگران هنوز خبری به ما نرسیده است.

حزب کمونیست کارگری ایران
٣١ اردیبهشت ١٣٨٧، ٢٠ مه ٢٠٠٨

 

دوشنبه پانزدهمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

٦٠٠٠ نفر امروز راهپیمائی کردند
جوانان و مردم شوش به صف کارگران پیوستند
فردا روز محاکمه رهبران کارگران است

کارگران نیشکر امروز نیز دست به تجمع و راهپیمائی زدند و جاده اندیمشک اهواز را بستند.
طبق گزارش دریافتی به حزب، امروز نیز از ساعت ٨ صبح کارگران و خانواده های آنها دست به تجمع زدند، جاده اهواز اندیمشک را بستند و خواستهای خود را فریاد زدند.

مردم شوش نیز به حرکت کارگران پیوستند و تعداد شرکت کنندگان در تجمع و راهپیمائی امروز به ٦٠٠٠ نفر رسید.

فردا سه شنبه ٣١ اردیبهشت، روز محاکمه رهبران کارگران بدلیل اعتراض به ندادن دستمزدها، دستمزدهای ناچیز، به اذیت و آزار کارگران و ارگانهای سرکوب است. وظیفه همه مردم در شوش و شهرهای اطراف و در سراسر کشور است که به هر شکل که میتوانیم در کنار کارگران قرار گیریم و به حکومت سرکوبگر سرمایه داران اعتراض کنیم. فردا هزاران کارگر نیشکر دست به تجمع میزنند تا به محاکمه رهبران خود اعتراض کنند. این یکی از باشکوهترین لحظات این مبارزه حق طلبانه و نشانه رشد آگاهی و همبستگی و حق خواهی کارگران است. این مبارزه شایسته حمایت همه ما است.

حزب کمونیست کارگری از همه مردم شوش، اندیمشک و دزفول، از کارگران کاغذسازی و کشت و صنعت کارون میخواهد به صف کارگران بپیوندند و بویژه فردا یکشنبه را به روز تظاهرات بزرگ و عظیم خود تبدیل کنند و با صدای بلند اعلام کنند که جمهوری اسلامی حق دادگاهی کردن هیچ کارگر و هیچ انسان حق طلبی را ندارد. حزب از کارگران همه مراکز کارگری در سراسر کشور، از دانشجویان و معلمان و همه مردم معترض میخواهد به هر شکل که میتوانند با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی کنند. کارگران هفت تپه سنگر مهمی برای همه مردم ایجاد کرده اند و باید آنرا تقویت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ مه ٢٠٠٨، ٣٠ اردیبهشت ١٣٨٧

کارگران نیشکر هفت تپه امروز هم دست به راهپیمائی زدند
حضور خانواده های کارگران گسترش می یابد
جوانان و مردم شوش بار دیگر به صف کارگران پیوستند

امروز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت کارگران نيشکر هفت تپه بار دیگر دست به تجمع و راهپیمائی زدند و شعار دادند و عزم خود را برای تداوم مبارزه اعلام کردند. در تجمعات اخیر، خانواده های کارگران نیز شرکت دارند و هرروزنقش فعالتری در تجمعات ایفا میکنند. در تجمع و راهپیمائی روز یکشنبه حضور آنها از روزهای قبل چشمگیرتر بود. در راهپیمائی امروز تعداد زیادی از مردم بویژه جوانان شوش به صف کارگران پیوستند.

تجمع از ساعت ٨ صبح در محل پل زير گذر، پل اهواز دزفول، شروع شد. کارگران سپس بطرف فرمانداری دست به راهپيمايی زدند. در طول راه کارگران شعار میدادند: "معیشت منزلت حق مسلم ما است"، "پرونده قضائی مختوم باید گردد"، "مدیر حراست اخراج باید گردد"، "کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه ایم". کارگران راهپیمائی را پس از یک ساعت پایان دادند تا مانع حمله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی شوند.

تعداد تجمع کنندگان در ابتدا ٣٥٠٠ نفر بود که با پیوستن مردم و عمدتا جوانان تعداد آنها به ٥٠٠٠ نفر رسید. فرماندار به ميان کارگران آمد و تلاش کرد تا باز هم کارگران را سر بدواند و مبارزه آنها را منحرف کند. از کارگران خواست که نماینده انتخاب کنید تا با آنها صحبت کنیم. کارگران گفتند سال قبل نماینده انتخاب کردیم کرديم شما دارید آنها را محاکمه ميکنيد. الان همه ما نماینده هستیم. و تا پاسخ خواستهای ما داده نشود به تجمع و اعتراض پایان نخواهیم داد. کارگران پس از یکساعت قرار گذاشتند روز دوشنبه نیز دست به تجمع بزنند و به تجمع و راهپیمائی خود پایان دادند.

حزب کمونیست کارگری به کارگران نیشکر هفت تپه و خانواده های آنها و به جوانان و مردم آزادیخواه شهر شوش درود میفرستد و همه مردم شوش و کارگران و مردم شهرهای اطراف را به پیوستن به تجمعات اعتراضی کارگران فرامیخواند. خواست کارگران هفت تپه خواست میلیونها نفر در سراسر کشور است و باید از جانب همه مردم مورد حمایت قرار گیرد.

یادآوری میکنیم که روز ٣١ اردیبهشت قرار است رهبران کارگران را دادگاهی کنند و به جرم مبارزه علیه این شرایط ظالمانه و غیرانسانی محاکمه کنند. این روز را باید به نمایش همبستگی همه مردم با کارگران و روز محاکمه فقر و بیحقوقی، به روز محاکمه این نظام غیرانسانی و نکبت بار تبدیل کنیم. همه جا باید فریاد اعتراض مردم به دادگاهی کردن کارگران هفت تپه بلند شود. همه جا باید با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی شود.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٨ مه ٢٠٠٨، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧

 

کارگران لوله سازی اهواز و ایران خودرو نیز
با کارگران نیشکر اعلام همبستگی کردند

کارگران لوله سازی اهواز و جمعی از کارگران ایران خودرو طی بیانیه های جداگانه ای برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و پاسخ ندادن به کارگران نیشکر هفت تپه را شدیدا محکوم کردند و با کارگران نیشکر اعلام همبستگی کردند. قبلا نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران و مراکز کارگری زیر طی بیانیه ای از کارگران هفت تپه حمایت کرده بودند:
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران کارخانه شاهو
و جمعهایی از کارگران:کارخانه نساجی کردستان، پالایشگاه گاز فازهای 9 و10 عسلویه، کارخانه نیرو رخش، کارخانه پرریس، پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانشاه، آجر پزی سنندج، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کارگران شهر صنعتی قم.

این حمایت ها هرچه بیشتر باید گسترش یابد و به یک حرکت سراسری تبدیل شود. فردا قرار است حکومت اسلامی، یعنی عاملین فقر و فلاکت مردم، عاملین بیکاری و محرومیت اکثریت عظیم مردم، عاملین این وضعبت نکبت باری که به سر اکثریت مردم آورده اند کارگرانی را که به جرم اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب و اعتراض زده اند را به میز محاکمه بکشانند. باید با سازماندهی یک حرکت وسیع و سراسری در سراسر کشور اعلام کنیم که دست حکومت و وزارت اطلاعاتش، دست دادگاه و ارگانهای حراست و سرکوبش از سر کارگران و مردم کوتاه. اعلام کنیم که اگر کسی باید محاکمه شود این سران رژیم جنایتکار اسلامی هستند که حتی نان خالی را از سفره کارگران دزدیده اند و مردم را به گرسنگی کشانده اند. سران حکومت اند که رهبر و سازمانده استثمار و فساد و دزدی و چپاول کارگران و مردم محروم و زحمتکش اند و باید به پای میز محاکمه کشیده شوند. این سران حکومت اند که تنها پاسخشان به خواست بحق مردم باتوم و شلاق و زندان و دادگاه است.

مبارزه شکوهمند کارگران نیشکر هفت تپه، سران حکومت را به مخمصه کشانده است. ممکن است فردا ٣١ اردیبهشت بخواهند با اعلام اینکه رئیس دادگاه حضور نداشت محاکمه را به تعویق بیندازند و در شرایط دیگری برگزار کنند و یا دست به هر توطئه و فریب و نیرنگ دیگری بزنند. نباید گذاشت از این مخمصه بیرون بروند. باید بر خواست صریح لغو همه پرونده ها و پایان دادن به اذیت و آزار و تهدید و دستگیری رهبران کارگران نیشکر هفت تپه و سایر مردم حق طلب پایان داده شود. این خواست همه مردم در سراسر کشور است و حول آن و همراه با کارگران نیشکر هفت تپه باید به یک حرکت سراسری تبدیل شود و بر پرچم همه کارگران و مردم معترض و حق طلب نقش بندد.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ مه ٢٠٠٨، ٣٠ اردیبهشت ١٣٨٧

 

یازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
کارگران با خانواده های خود دست به تظاهرات زدند
كارگران التیماتوم دادند كه روز شنبه با تعداد بیشتری به خیابان میایند

اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه که از روز ١٦ اردیبهشت ماه شروع شده است، روز بروز ابعاد گسترده تری بخود میگیرد. کارگران اعتصابی شش روز است دست به تجمعات اعتراضی میزنند و امروز با پیوستن تعدادی از خانواده های آنها اقدام به راهپیمائی کردند که از طرف ماموران حکومت جنایتکار اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

صبح امروز پنجشنبه بیش از ٢٠٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شهر شوش دست به تجمع زدند. بدنبال بی توجهی فرمانداری، کارگران بطور بازار شهر دست به راهپیمائی زدند و شعار دادند: "معیشت منزلت حق مسلم ما است"، "پرونده قضائی مختوم باید گردد"، "مدیر حراست اخراج باید گردد"، "کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه ایم". و همسران کارگران نیشکر که در صف مقدم این تظاهرات حرکت میکردند با نشان دادن فرزندان خود شعار می دادند: "این بچه گرسنه وعده سرش نمی شه". تعدادی از مردم به صف کارگران پیوستند و مزدوران حکومت برای جلوگیری از گسترش این اعتراض ضرب و شتم کارگران را شروع کردند و حداقل پنج نفر از کارگران را مصدوم کردند.

در پایان تجمع امروز، کارگران اعلام کردند روز شنبه با تعداد بیشتری از خانواده های خود به خیابان خواهند آمد. خواستهای کارگران عبارت است از:

¬­ پرداخت فوری ٢ ماه دستمزد پرداخت نشده،
¬­ منع تهدید و فشار بر فعالین كارگری و احضار آنان به دادگاه،
¬­ لغو تمامی پرونده هایی كه برای كارگران تشكیل شده است،
¬­ بركناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شركت،
¬­ بركناری رئیس حراست شركت كه نقش مستقیمی در جاسوسی و سركوب كارگران و پرونده سازی علیه فعالین كارگری در این شركت داشته است.

حزب کمونیست کارگری، سرکوب کارگران را شدیدا محکوم میکند و کارگران بخش های مختلف نیشکر را به اتحاد و پیوستن به تجمعات اعتراضی کارگران فرامیخواند. حزب مردم شهرستان شوش و کلیه خانواده های کارگران را فرامیخواند که با تمام قوا در تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه شرکت کنند و از مبارزه آنها به هرشکل که میتوانند پشتیبانی کنند. تنها با تقویت و گسترش اعتراض میتوان حکومت اوباشان اسلامی را سر جای خود نشاند. حزب مراکز کارگری در سراسر کشور، دانشجویان و معلمان و سایر بخشهای مردم آزادیخواه را فرامیخواند از کارگران نیشکر هفت تپه قاطعانه حمایت کنند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٥ مه ٢٠٠٨، ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٧

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
کارگران با خانواده های خود دست به تظاهرات زدند
مردم شوش وسیعا به صف کارگران پیوستند
كارگران اعلام کردند به اعتصاب و تجمعات خود ادامه میدهند


طبق گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، امروز شنبه ٢٨ اردیبهشت، کارگران نیشکر هفت تپه در سیزدهمین روز اعتصاب، همراه با تعدادی از اعضای خانواده های خود از ساعت ٨ صبح در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و ساعت ٨ و نيم در حالیکه شعار میدادند بطرف شهر براه افتادند. در راهپیمائی امروز، مردم شهر شوش وسیعا به صف کارگران پیوستند و صف کارگران به ٥٠٠٠ نفر رسید.

امروز سیزده روز است که هزاران کارگر نیشکر هفت تپه علیرغم همه تهدیدات و فشارها به اعتصاب خود ادامه میدهند. از روز ٢٢ اردیبهشت، کارگران همزمان با اعتصاب دست به تجمع میزنند. از دو روز قبل بخشی از اعضای خانواده های کارگران نیز به آنها پیوسته اند و دست به راهپیمائی میزنند و این ابعاد تازه ای به مبارزه آنها داده است و عزم و اراده کارگران برای تداوم اعتراض حق طلبانه شان را محکم تر کرده است. در تجمع امروز تعداد کارگران و خانواده هایشان بالغ بر ٣٠٠٠ نفر بود. در راهپیمائی امروز مردم شهر شوش بسرعت به صف کارگران پیوستند و صف کارگران به ٥٠٠٠ نفر رسید. کارگران شعار میدادند: معیشت منزلت حق مسلم ماست، پرونده قضاپی مختوم باید گردد، مدیر حراست اخراج باید گردد، کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه ایم. در ساعت ١١ و نیم نیروهای سرکوب حکومت با گاز اشک آور به کارگران حمله کردند و کارگران را پراکنده کردند. دو نفر از کارگران مجروح و به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنها بر اثر گاز اشک آور مصدوم شده است. کارگران مصممانه اعلام کردند که فردا نیز به تجمع خود ادامه خواهند داد.

کارگران، دانشجویان، معلمان، جوانان و مردم آزادیخواه و معترض:
با تمام قوا باید از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرد. مبارزه کارگران نیشکر و پیوستن خانواده های آنها و مردم شهر شوش، یک اتفاق مهم در مبارزه کارگران و جنبش حق طلبانه مردم علیه وضعیت نکبت باری است که حکومت اسلامی به مردم تحمیل کرده است. این سنگر مهمی در مبارزه مردم است و باید هرچه بیشتر قدرتمند شود و اوباشان حاکم را به عقب براند. پیروزی کارگران نیشکر راه را بر مبارزه همه مردم بازتر خواهد کرد و این در گرو حمایت همه جانبه و فعال شما است. به هرشکل که میتوانید از کارگران هفت تپه حمایت کنید. روز ٣١ اردیبهشت تاریخ احضار رهبران کارگران هفت تپه به دادگاه است. باید صف قدرتمندی علیه این اقدام سرکوبگرانه، در سراسر کشور شکل بگیرد. همه شما را به پیوستن به این مبارزه فرامیخوانیم.

آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٧ مه ٢٠٠٨، ٢٨ اردیبهشت ١٣٨٧

اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد
كارگران التیماتوم دادند كه چهارشنبه نیز تجمع خواهند كرد

به دنبال اعتراضات دور اخیر كارگران نیشكر هفت تپه، كه از روز ١٦ اردیبهشت ماه با تجمع بیش از ٣٣٠٠ تن از كارگران این شركت در محوطه این شركت شروع شد، امروز دوشنبه ٢٣ اردیبهشت نیز بیش از ٢٠٠٠ تن از كارگران این شركت با تأكید و پافشاری بر خواستهای خود در مقابل فرمانداری تجمع كرده و شعارهای خود را تكرار كردند. تجمع كارگران تا ساعت ١٢ ظهر ادامه داشت و فرماندار شوش را مجبور كرد كه به میان كارگران بیاید. اما پاسخی به كارگران نداد و كارگران اعلام کردند تا خواستهایشان پاسخ نگیرد به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه عبارتند از:

¬­ پرداخت فوری ٢ ماه دستمزد پرداخت نشده،
¬­ منع تهدید و فشار بر فعالین كارگری و احضار آنان به دادگاه،
¬­ لغو تمامی پرونده هایی كه برای كارگران تشكیل شده است،
¬­ بركناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شركت،
¬­ بركناری رئیس حراست شركت كه نقش مستقیمی در جاسوسی و سركوب كارگران و پرونده سازی علیه فعالین كارگری در این شركت داشته است.

مبارزه سرسختانه کارگران نیشکر هفت تپه، در بحبوبه گرانی و فقر و بیکاری، بیانگر خشم و نفرت عظیم کارگران و اکثریت مردم محروم و ستمدیده از بیکاری و گرانی و فقر و بیحقوقی است که از هرگوشه کشور زبانه میکشد. کارگران هفت تپه بدرست درمقابل این وضعیت و درمقابل تهدید و ارعاب رهبران و فعالین خود به میدان آمده اند و مصممانه درمقابل دولت و کارفرما و عوامل سرکوب در کارخانه ایستاده اند و باید به پیروزی برسند. حمایت بخش های مختلف مردم از این مبارزه عامل مهمی در موفقیت کارگران نیشکر است و راه را بر پیشروی مبارزه مردم در سراسر کشور هموار میکند.

حزب کمونیست کارگری، مردم شهرستان شوش و بویژه خانواده های کارگران را فرامیخواند که با تمام قوا در تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه شرکت کنند و از مبارزه آنها به هرشکل که میتوانند پشتیبانی کنند. از این سنگر باید با تمام قوا حمایت کرد و حکومت مفتخوران و سرکوبگران را با تمام قوا وادار به پاسخگوئی به خواستهای بحق مردم کرد.
آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٢ مه ٢٠٠٨، ٢٣ اردیبهشت ١٣٨٧

کارگران نیشکر هفت تپه تسلیم تهدیدات نمیشوند
جوانان و مردم شوش به صف کارگران پیوستند

صبح امروز ٢٢ ارديبهشت، در هفتمین روز اعتصاب، ١٥٠٠ نفر از کارگران نيشکر هفت تپه، در مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند و شروع به شعار دادن کردند: کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ایم٬ معيشت زندگی حق مسلم ماست، مدير بی لياقت استعفا استعفا، مدير بي کفايت نميخواهيم نميخواهيم، فرماندار دروغگو نميخواهيم نميخواهيم. کارگران پس از يک ساعت، به طرف بازار راهپيمايي کردند. راهپيمايي کارگران با استقبال مردم روبرو شد. تعدادی از جوانان و مردم به صف کارگران پيوستند و رانندگانی که از مقابل کارگران عبور ميکردند، با بوق زدن حمايت خود را اعلام ميکردند. کارگران هفت تپه جمع شده بودند تا علیه ندادن دستمزد و علیه تهدید و تعقیب رهبران خود اعتراض کنند و خواهان برکناری مسئولین شرکت و سرکوبگران خود شوند. نيروی انتظامی در خيابان مستفر بود و سرانجام در ساعت ١٢ ظهر کارگران را مجبور کرد به راهپیمائی پایان دهند. اما کارگران اعلام کردند که فردا با تعداد بیشتری در مقابل فرمانداری تجمع خواهند کرد و چنانچه به خواستهايشان پاسخ داده نشود٬ به اعتراضاتشان شدت بيشتری خواهند داد.

خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه عبارتند از:
¬­ پرداخت فوری ٢ ماه دستمزد پرداخت نشده،
¬­ منع تهدید و فشار بر فعالین كارگری و احضار آنان به دادگاه،
¬­ لغو تمامی پرونده هایی كه برای كارگران تشكیل شده است،
¬­ بركناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شركت،
¬­ بركناری رئیس حراست شركت كه نقش مستقیمی در جاسوسی و سركوب كارگران و پرونده سازی علیه فعالین كارگری در این شركت داشته است.

مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه، بیانگر سرسختی و تسلیم ناپذیری طبقه کارگر درمقابل فشارها و محرومیت های اقتصادی و سیاسی تحمیل شده به اکثریت مردم است و جا دارد که کلیه مردم شوش، خانواده های کارگران و کارگران کلیه مراکز کارگری و همه مردم آزادیخواه فعالانه از آن حمایت کنند. کارگران نیشکر سنگر مستحکمی ایجاد کرده اند که باید از جانب همه مردم تقویت شود. شعار کارگران علیه گرسنگی، علیه مقامات دولتی و مسئولین شرکت، علیه تهدید و تعقیب رهبران کارگران و در دفاع از منزلت و معیشت خود، باید توسط همه مردم زحمتکش، در سراسر کشور، به اهتزاز درآید و همه جا طنین اندازد.

حزب کمونیست کارگری همه مردم شهرستان شوش و بویژه خانواده های کارگران را فرامیخواند که با تمام قوا در تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه شرکت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١١ مه ٢٠٠٨، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد ششمین روز خود شد
كارگران درمقابل فرمانداری شوش تجمع کردند

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه که از ١٦ اردیبهشت شروع شده بود، امروز ٢١ ارديبهشت وارد ششمين روز خود شد. در حال حاضر تمامي بخش هاي کارخانه در هر سه شيفت در اعتصاب بسر ميبرند. کارگران همزمان با اعتصاب در مقابل فرمانداري شهرستان شوش تجمع کردند و بر خواستهاي خود پافشاري کردند. خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپه همانطور که قبلا اعلام کردیم عبارتند از:
¬
پرداخت فوری ٢ ماه دستمزد پرداخت نشده،
¬منع تهدید و فشار بر فعالین كارگری و احضار آنان به دادگاه،
¬لغو تمامی پرونده هایی كه برای كارگران تشكیل شده است،
¬بركناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شركت،
¬بركناری رئیس حراست شركت كه نقش مستقیمی در جاسوسی و سركوب كارگران و پرونده سازی علیه فعالین كارگری در این شركت داشته است،

بنا به گزارش در چند روز اخير شفيعی مدير عامل اين شرکت و اعضاي هيات مديره و ريبداری رئيس حراست در کارخانه حاضر نشده اند. تهديد رهبران کارگران از سوی اطلاعات رژيم همچنان ادامه دارد. کارگران اعلام کرده اند که در صورتيکه به خواستهای آنها پاسخی داده نشود به اشکال گسترده تری به اعتراضشان ادامه خواهند داد.

لازم به یادآوری است که وزارت اطلاعات فعالین نیشکر از جمله فریدون نیكوفر، جلیل احمدی، علی نجاتی، محمد حیدری مهر و قربانعلی رمضان پور و همچنین ابوالفضل عابدینی که بعنوان خبرنگار اخبار اعتراض کارگران را تحت پوشش قرار داده است، را بارها تحت فشار و پیگرد قرار داده، دستگیر كرده و برای آنها پرونده سازی كرده است و آنها را به دادگاه در روز ٣١ اردیبهشت احضار کرده است.

حزب کمونیست کارگری از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه قاطعانه حمایت میکند و از كارگران دیگر بخشهای این شركت می خواهد كه به اعتراض همكاران خود بپیوندند و از خواستهای آنها حمایت کنند. حزب از کارگران میخواهد که رهبران و فعالین خود را تنها نگذارند و روز ٣١ اردیبهشت همگی دست از کار بکشند و چنانچه فعالین آنها قصد مراجعه به دادگاه دارند، همراه با کلیه خانواده های کارگران، آنها را همراهی کنند. تنها در این صورت است که دست وزارت اطلاعات بسته میشود. هزاران کارگر نیشکر باید یکصدا اعلام کنند که احضار رهبران خود را احضار همه کارگران میدانند، و همگی در مقابل آن بایستند. حزب كارگران را به تشكیل مجمع عمومی هرروزه و تصمیم دسته جمعی درمورد این احضاریه و چگونگی تداوم مبارزه فرامیخواند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١٠ مه ٢٠٠٨، ٢١ اردیبهشت ١٣٨٧

اعتصاب بیش از ٣٠٠٠ تن از كارگران نیشكر هفت تپه
كارگران به پرونده سازی اعتراض كردند و خواهان اخراج رئیس حراست و مدیرعامل شدند

بنا به خبری كه امروز دریافت کردیم، بیش از ٣٣٠٠ تن از كارگران نیشكر هفت تپه در اعتراض به ٢ ماه دستمزد پرداخت نشده خود روز ١٦ اردیبهشت ماه دست از كار كشیده و در داخل محوطه این شركت تجمع کردند. روز ١٧ اردیبهشت ماه نیز از ساعت ٧ صبح در مقابل دفتر مدیریت شركت جمع شده و با جلوگیری از ورود معاون مدیر عامل شركت، بر خواستهایشان پافشاری کردند. با شروع اعتصاب کار در همه بخشهای این شرکت متوقف شده است. تعدادی از لباس شخصی های وزارت اطلاعات نیز در محوطه شرکت حضور دارند. خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه عبارتند از:
­ پرداخت فوری ٢ ماه دستمزد پرداخت نشده،
­ منع تهدید و فشار بر فعالین كارگری و احضار آنان به دادگاه،
­ لغو تمامی پرونده هایی كه برای كارگران تشكیل شده است،
­ بركناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این شركت،
­ بركناری رئیس حراست شركت كه نقش مستقیمی در جاسوسی و سركوب كارگران و پرونده سازی علیه فعالین كارگری در این شركت داشته است،

پرونده سازی برای فعالین کارگری و دستگیر و بازداشت آنها معضل مهم کارگران است. تنها از این طریق است که تلاش میکنند جلو متشکل شدن کارگران و ایجاد تشکل مستقل از دولت را که یک خواست مبرم کارگران است بگیرند و مانع گسترش اعتراض کارگران و تحقق خواستهای آنها شوند. و کارگران بدرست بر منع تهدید و احضار فعالین کارگری و لغو پرونده هائی که علیه کارگران تشکیل داده اند و برکناری رئیس حراست تاکید کرده اند. لازم به یادآوری است که وزارت اطلاعات فعالین نیشکر از جمله فریدون نیكوفر، جلیل احمدی، علی نجاتی، محمد حیدری مهر و قربانعلی رمضان پور و همچنین ابوالفضل عابدینی که بعنوان خبرنگار اخبار اعتراض کارگران را تحت پوشش قرار داده است، را بارها تحت فشار و پیگرد قرار داده، دستگیر كرده و برای آنها پرونده سازی كرده است و آنها را به دادگاه در روز ٣١ اردیبهشت احضار کرده است.

حزب کمونیست کارگری از خواستهای بحق کارگران نیشکر هفت تپه قاطعانه حمایت میکند و از كارگران دیگر بخشهای این شركت می خواهد كه به اعتراض همكاران خود بپیوندند و فعالانه از این خواستها حمایت کنند. حزب کمونیست کارگری از کارگران میخواهد که رهبران و فعالین خود را تنها نگذارند و روز ٣١ اردیبهشت همگی دست از کار بکشند و چنانچه فعالین آنها قصد مراجعه به دادگاه دارند، همراه با کلیه خانواده های کارگران، آنها را همراهی کنند. تنها در این صورت است که دست وزارت اطلاعات بسته میشود. هزاران کارگر نیشکر باید یکصدا اعلام کنند که احضار رهبران خود را احضار همه کارگران میدانند، و همه کارگران در مقابل آن خواهند ایستاد. حزب كارگران را به تشكیل مجمع عمومی هرروزه و تصمیم دسته جمعی درمورد این احضاریه و چگونگی تداوم مبارزه فرامیخواند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
٧ مه ٢٠٠٨، ١٨ اردیبهشت ١٣٨٧

 

کارگران نیشکر هفته تپه به اعتصاب خود پایان دادند

کارگران نیشکر پس از شش روز اعتصاب از ٢٠ تا ٢٥ فروردین ماه، امروز دوشنبه به اعتصاب خود پایان دادند. طبق گزارشی که به حزب رسیده است، بدنبال تجمع ٣٠٠٠ نفر از کارگران در مقابل دفتر مدیریت در روز یکشنبه ٢٥ فروردین، به کارگران قول داده شد که حقوق فروردین هفته آینده پرداخت شود. پاداش کلیه کارگران نیز پرداخت شده است. کارگران ترجیح دادند اعتصاب را خاتمه دهند و چنانچه هفته آینده حقوق آنها پرداخت نشد، اعتصاب را مجددا از سر بگیرند. یک دلیل دیگر پایان دادن به اعتصاب این بود که درصورت ادامه اعتصاب نیشکرهای بریده شده خشک و غیر قابل استفاده میشد و کارگران ترجیح دادند کار را از سر بگیرند.

کارگران اعتصاب شش روزه خود را موفقیت آمیز میدانند اما در عین حال شدیدا نگران تعطیل کارخانه و از دست دادن شغل های خود هستند. کارگران اقداماتی را به منظور مقابله با تعطیل کارخانه در دستور گذاشته اند. اتحاد، رزمندگی و پافشاری هزاران کارگر نیشکر هفت تپه و توهم نداشتن به مقامات و مسئولین، از نقاط برجسته این اعتصاب شش روزه بود. کارگران هفت تپه با اتکا به این نقاط قوت میتوانند نیروی بیشتری برای مقابله با تعطیل کارخانه و سایر خواستهای خود به میدان آورند. این شرط پیروزی آنها در مقابل بیکارسازی ها است.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزه کارگران هفت تپه پشتیبانی میکند و آنها را فرامیخواند برای به میدان آوردن صدها هزار کارگر دیگر در اطراف آنها که خواستهای مشابهی دارند، پیشقدم شوند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٤ آوریل ٢٠٠٨، ٢٦ فروردین ١٣٦٧

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در پنجمین روز اعتصاب
تهدید کارگران نیشکر امیرکبیر و نیشکر زعبل غذائی (Zeabal) به اعتصاب

طبق گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، امروز شنبه ٢٤ فروردین پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه است. از صبح امروز حدود ٣٠٠٠ نفر از کارگران بخش هاي مختلف نیشکر هفت تپه در مقابل دفتر مديريت تجمع کردند و خواهان پرداخت فوری دستمزد معوقه اسفند ماه و پاداش خود شدند. اما به کارگران پاسخي داده نشد. يعقوب شفيعی مدیر عامل شرکت چند روز است در دفتر کارش حاضر نميشود و نه هیئت مدیره و نه کس ديگری نيز جوابگوی کارگران نيست. کارگران اعلا م کرده اند که تا رسیدن به خواسته هايشان به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد.

بنا به گزارش ديگری به حزب در شرکت نيشکر زعبل غذايي واقع در مسير شوشتر- اهواز کارگران سه ماه است دستمزد خود را نگرفته اند و پاداش آخر سال را نيز طلب دارند. کارگران اعلام کرده اند اگر طلب آنها پرداخت نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

همچنين در شرکت توسعه نيشکر امير کبير در دشت آزادگان٬ هنوز عيدی و پاداش آخر سال کارگران پرداخت نشده است و کارگران اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت آن، دست به اعتصاب خواهند زد.

خواست پرداخت حقوق و مزایای معوقه یک خواست فوری هزاران کارگر در کشت و صنعت ها و سایر مراکز کارگری است. حزب کمونیست کارگری، کارگران این مراکز و سایر کارگران منطقه را به اتحاد و همبستگی و اعتصاب همزمان و دسته جمعی حول خواستهای خود فرامیخواند. تجمعات گسترده و متحدانه کارگران این مراکز و خانواده های آنها اهرم مهمی برای عقب راندن کارفرماها و دولت و تحقق خواست های کارگران است.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٢ آوریل ٢٠٠٨، ٢٤ فروردین ١٣٦٧

چهارمین روز اعتصاب در نیشکر هفت تپه

اعتصاب هزاران کارگران نيشکر هفته تپه که از روز سه شنبه ٢٠ فروردين شروع شده بود امروز جمعه ٢٣ فروردین وارد چهارمین روز خود شد. اعتصاب در اعتراض به تعویق دستمزد اسفند ماه و پاداش کارگران است. روز پنجشنبه ٢٢ فروردين پاداش نيمی از کارگران را پرداخت کردند تا با اين کار هم صفوف کارگران را بشکنند و هم اعتراض را عقب بزنند. اما کارگران اعلام کردند که تا گرفتن حقوق اسفندماه و پرداخت پاداش باقي کارگرانی که طلب خود را دريافت نکرده اند، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. بدين ترتيب امروز جمعه نیز اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه ادامه یافت.
نگرانی از بسته شدن کارخانه و بیکاری، یک موضوع دیگر اعتراض کارگران است. گفته میشود که یعقوب شفیعی مدیر کل، افضل زاده معاون مدیر کل، زیبداری رئیس حراست و از نیروهای وزارت اطلاعات در این کارخانه، حاتمی مدیر بخش کشاورزی و مهندس غلامرضا مرادی از طریق اشخاص ثالثی بهترین زمینهای زراعی این شرکت را خریداری و یا اجاره کرده اند و حتی برای آبياری این زمين ها عملا از کارگران شرکت استفاده ميکنند.
حزب کمونیست کارگری از همه کارگران و مردم آزادیخواه بویژه کارگران و مردم منطقه و خانواده های کارگران اعتصابی میخواهد که به هر شکلی كه برایشان مقدور است کارگران نیشکر را در رسیدن به خواستهای خود همراهی کنند. حزب کارگران و خانواده های کارگران و مردم آزادیخواه منطقه را به حمایت فعال از کارگران اعتصابی فرامیخواند. پرداخت حقوق های معوقه و امنیت شغلی و بیمه بیکاری مکفی از خواست های فوری طبقه کارگر است. کارگران نیشکر هفت تپه میتوانند پیشقدم شوند و حول این خواست ها سایر کارگران و مردم را همراه خود کنند. تنها راه موفقیت کارگران به میدان کشیدن همه نیروی خود، از خانواده ها تا کارگران و سایر مردم و مبارزه متشکل است.

آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده با جمهوری سوسیالیستی

حزب کمونیست کارگری ایران
١١ آوریل ٢٠٠٨، ٢٣ فروردین ١٣٦٧

اعتصاب کارگران هفت تپه امروز نيز ادامه داشت

در اطلاعیه روز ٢٠ فروردین به اطلاع رساندیم که کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زده و اعلام کرده اند که روز ٢١ فروردین نیز به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. طبق گزارشی که امروز دریافت داشته ایم، امروز نیز اعتصاب ادامه یافت و کارگران پیشنهاد مدیرعامل شرکت را نپذیرفتند. یعقوب شفیعی مدیر عامل شرکت به کارگران گفت که پاداش معوقه را پرداخت میکند اما حقوق معوقه را نمیتواند پرداخت کند و کارگران در مقابل اعلام کردند تا تمام حقوق و مزایای معوقه پرداخت نشود به اعتصاب ادامه خواهیم داد.

موضوع دیگری كه مورد اعتراض و نگرانی كارگران نیشکر هفت تپه است، تهدید به بیكاری آنها است. بخش قابل توجهی از زمین های زراعي نيشکر براي کشت گندم به شرکت های دیگر فروخته شده است و بدين ترتيب سال ديگر زميني براي کشت نيشکر نخواهد ماند و کارگران اين شرکت با دو انتخاب خانمانسوز خرید سابقه خود و يا بازنشستگی روبرو خواهند شد. در غير اينصورت میتوانند با نصف حقوق به این وضعیت بلاتکفیف ادامه دهند.

حزب کمونیست کارگری از همه کارگران و مردم آزادیخواه بویژه کارگران و مردم منطقه و خانواده های کارگران اعتصابی میخواهد که به هر شکلی كه برایشان مقدور است کارگران نیشکر را در رسیدن به خواستهای خود همراهی کنند. میلیونها کارگر در سراسر کشور بیکارند، میلیونها جوان در سالهای گذشته وارد بازار کار شده اند اما کاری برای آنها نیست و صدها هزار کارگر سالانه با تعطیل مراکز کارگری به جرگه بیکاران میپوندند. خواست کار مناسب یا بیمه بیکاری مکفی هرروز اهمیت بیشتری برای کل طبقه کارگر پیدا میکند. حزب کمونیست کارگری کارگران در سراسر کشور را به اتحاد بر این خواستهای پایه ای خود فرامیخواند.

آزادی، برابری، حكومت كارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده با جمهوری سوسیالیستی
حزب کمونیست کارگری ایران
٩ آوریل ٢٠٠٨، ٢١ فروردین ١٣٦٧

هزاران کارگر نیشکر هفت تپه باز هم اعتصاب کردند

بنا به گزارش رسيده به حزب کمونيست کارگري ايران، امروز ٢٠ فروردین ماه، بیش از ٤٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد اسفندماه و پاداش خود دست به اعتصاب زدند. در این اعتصاب کلیه کارگران نیشکر هفت تپه٬ بخش تولید، کشاورزي و کارگران ني بر شرکت دارند. طبق این خبر کارگران با يعقوب شفيعي مدير عامل شرکت مذاکره داشتند اما مذاکره به نتیجه نرسید و کارگران از صبح امروز اعتصاب را شروع کردند. کارگران اعلام کرده اند که فردا نیز اعتصاب را ادامه خواهند داد.

در ماههای گذشته، کارگران نیشکر هفت تپه برای نقد کردن هرماه حقوق خود دست به اعتصاب زده اند تا یک ماه و دو ماه حقوق عقب افتاده را دریافت کنند. هربار مسئولین شرکت قول داده اند که دستمزدها و مزایای عقب افتاده را کامل پرداخت میکنند اما به تعهدات خود عمل نمیکنند و کارگران نیز با اعتصاب خود آنها را مجبور به پرداخت بخشی از دستمزد خود میکنند.

مدیر عامل حقوق نمیدهد، عوامل رژیم در کارخانه علیه کارگران توطئه میکنند، امام جمعه کارگران را به آرامش دعوت میکند و وزارت اطلاعات کارگران پیشرو و فعالین اعتصاب را دستگیر و تهدید میکند. در مقابل همه اینها کارگران متحد و یکپارچه ایستاده اند و با روحیه ای رزمنده بارها و بارها دست به اعتصاب زده اند و تسلیم این فشارها نشده اند. کارگران نیشکر هفت تپه شایسته حمایت گرم همه مردم هستند.

حزب کمونیست کارگری از همه کارگران و مردم آزادیخواه بویژه کارگران و مردم منطقه و خانواده های کارگران اعتصابی میخواهد که به هر شکل میتوانند کارگران نیشکر را در رسیدن به خواستهای خود همراهی کنند. کارگران هفت تپه در پایان اعتصاب یازده روزه خود در سال گذشته بر تشکیل مجمع عمومی منظم تاکید کردند و اکنون بار دیگر باید با تمام قوا آنرا پیگیری کنند و به کرسی بنشانند. این ضامن اتحاد آنها، قدرت آنها و اتخاذ راه های موثرتر در مبارزه است.

حزب کمونیست کارگری ایران

٨ آوریل ٢٠٠٨، ٢٠ فروردین ١٣٦٧

اعتصاب كارگران نی بر در شركت نیشكر هفت تپه

بنا به خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسیده است، بیش از ١٧٠٠ تن از كارگران نی بر در بخش كشاورزی نیشكر هفت تپه، روز ١٣ اسفند ماه در اعتراض به بتعویق افتادن حقوق خود و عدم تحویل جیره ایام نوروز دست از كار كشیدند. كارگران همچنین گفته‌اند كه شایعه اخراج ٢٠٠٠ نفر از كارگران این شركت تا پایان سال بر نگرانی كارگران افزوده است. طبق گزارش دیگری فعالین كارگری شاغل در نیشكر هفت‌تپه از جمله فریدون نیكوفر، حیدر مهری، ابولفضل عابدینی، احمدی و علیپور با حكم دادگاه طی روزهای آینده دستگیر و زندانی خواهند شد.

بنا به این خبر، كارفرما كاغذ پرداخت عیدی را به كارگران داده است، اما از پرداخت پول خبری نیست؛ بلكه مثل همیشه قول آن را به كارگران داده‌اند. كارگران التیماتوم داده‌اند كه اگر پول پرداخت نشود اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواست کارگران نیشكر هفت تپه حمایت میكند و کارگران را به تشکیل هر روزه مجمع عمومی و تصمیم دسته جمعی و متحدانه برای ادامه مبارزه خود فرامیخواند. احکام صادره علیه فعالین کارگری در هفت تپه باید بی قید و شرط ملغی شود و به اذیت و آزار فعالین کارگری پایان داده شود. حزب همه کارگران هفته تپه و خانواده های آنها را به اعتراض به جلب فعالین کارگری و لغو احکام آنها فرامیخواند. کارگران باید این را در صدر خواستهای خود قرار دهند. حزب سایر مراکز کارگری و مردم منطقه را به پشتیبانی از کارگران هفت تپه فرامیخواند. مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه شایسته بیشترین پشتیبانی است.

حزب کمونیست کارگری ایران
۵ مارس ٢٠٠٨، ١۵ اسفند ١٣٨٦