مهر ٨٦

 

اعتراض كارگران اخراجی كشتی سازی خلیج فارس
كارگران سد سمیره ۵ ماه است حقوق نگرفته اند

نامه کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران- به سازمانها و اتحاديه هاي کارگري جهان

از اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه حمایت کنید!
به صندوق همبستگي مالي با ٤٠٠٠ کارگر اعتصابي نيشکر هفت تپه کمک کنید!

تعدادی از کارگران فولاد مبارکه اصفهان خواهان لغو مجازات اعدام شدند

ترور مجید حمیدی از فعالین کارگری در شهر سنندج را محکوم کنيد

سوقصد به جان مجید حمیدی از فعالین کارگری در سنندج را بشدت محکوم می کنیم و مصرانه خواهان بازداشت و محاکمه عاملین و آمرین این سوء قصد هستیم

حمایت از کارگران ایران در هفته همبستگی فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل- (١٥ تا ٢١ اکتبر ٢٠٠٧)

اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه

کارگران شاهو بخشنامنه افزایش ساعات کار را اجرا نکردند و مسئله افزایش ساعات کار به شورای حل اختلاف موکول شد

کارگران کاغذ سازی کارون فردا یکشنبه در مقابل شرکت تجمع خواهند کرد

تهدید ١٢٠٠٠ کارگر کشت و صنعت موثر واقع شد

اخبرا اعتراضي کارگري ٥ مهر