مرداد ٨٦

 
همایش با شکوه جهانی در همبستگی با کارگران ایران
بیش از ۳۰ تظاهرات و تجمع در سراسر جهان بر پا شد

رژيم با دستگيري تعدادي از مسئولين سنديکاي واحد
به مقابله با تجمع اعتراضي امروز رفت

کارگران کامياران ۱۸ مرداد راهپيمايي کردند

پيام محمود صالحي از زندان سنندج:

سازمان سراسري کارگران سوئد با ۲ ميليون عضو خواستار آزادي فوري محمود صالحي و منصور اسانلو شد! "جمهوري اسلامي بايد براي هميشه به نقض حقوق اتحاديه اي در ايران پايان دهد"

به احکام زندان و شلاق به کارگران دستگير شده اول مه اعتراض کنيم- حمايت ها - پيامها

پنجشنبه 9 اوت (18 مرداد) روز اقدام جهانی- برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی

اعتصاب پیروزمندانه کارگران شرکت پارس حساس در عسلویه

از تعدادي از كارگران شاغل در كارخانجات ماشين سازي تبريز ، تراكتور سازي تبريز ، پالايشگاه تبريز و پتروشيمي تبريز ٬ مجتمع هاي پتروشيمي جنوب خوزستان به کميته همبستگي بين المللي کارگري و سازمانها و احزاب كارگري سراسر جهان در اعتراض به دستگيري فعالين کارگري٬ معلمان٬ دانشجويان و موج جديد سرکوب رژيم

نامه جمعي از: کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر٬ کارگران شرکت کشت و صنعت شعيبيه شوشتر٬ کارگران کاغذ سازي کارون شوشتر٬ کارگران نيشکر هفت تپه٬ کارگران نورد و لوله اهواز٬ کارگران صنايع فولاد اهواز به: کنفدارسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري ( ITUC) ٬ فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل (ITF) وكميته همبستگي بين المللي كارگري حزب كمونيست كارگري ايران