مهر ٨٥

 

گزارشي ازسايت ايلنا از تجمع اعتراضي كارگران نازنخ قزوين

گزارش درگيري نيروهاي انتظامي با کارگران فرش"البرز"بابلسراز زبان مجروحان اين حادثه:

گزارشي تكان دهنده از قايم شهر

كارگران "آما" مدیریت و کارگران چیت تهران کارفرما را اخراج کردند

كارگرانی كه ۹ ماه حقوق نگرفتند را مورد تهاجم وحشیانه قرار میدهند!كارگران فرش البرز حمایت وسیع كارگران و مردم بابلسر را میخواهند!

گزارشهايي از برگزاري روز جهاني كودك در تهران، سنندج، كامياران

محاكمه كارگران دستگير شده اول مه ٨٣ محمود صالحي و جلال حسيني را محكوم كنيم- دادگاه يكي از فعالان كارگري سقز برگزار شد

حقوقهای معوقه كارگران فورا پرداخت باید گردد!
كارگران نفت گچساران و شركت گردباف یزد همچنان به مبارزه خود برای گرفتن دستمزدهای پرداخت نشده ادامه میدهند.

تصاويري از برگزاري روز جهاني كودك_ تهران      سنندج    سردشت- كامياران

مراکز کار در جمهوری اسلامی كشتارگاه كارگران است!
به ناامنی محیط كار باید پایان داد!

نامه اعتراضی دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزادکارگری به محمود احمدی نژاد در باره تلاشهای دادگاه شهر سقز برای محاکمه محمود صالحی و جلال حسینی

اتحادیه پست کانادا حمله به کارگران فرش البرز را محکوم کرد
و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران شد

حمايت فدراسیون بین المللی کارگران نساجی، دباغی و چرم از
کارگران شرکت فرش البرزو کارگران کارخانه رحیم زاده اصفهان

اخباري از اعتراضات گسترده كارگران براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده - كارگران نفت گچساران - نساجي پارسيلون -
ذوب ركورد - چيني ارس- فرش پارس قزوين - كارگران سايپاي گرمسار - كارگران باف كار - شركت سازمايه - شركت ذوب ركورد - پوشينه باف

گزارشي از اعتراض كارگران ناز نخ قزوين

کارگران شرکت پارس فن تدبیر پیروزمندانه بر سرکارهایشان باز گشتند