اسفند ۸۴

 
اعتراضات گسترده کارگران براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده - 3 اسفند

هيچ کارگري نميتواند از تعيين دستمزدي نصف ميزان خط فقر خشمگين نشود!

كارگران فرنخ و مه نخ در قزوين براي دومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند

اعتصاب كارگران مجتمع بزرگ پتروشيمي كرمانشاه به پیروزی رسید

کارگران کشتی سازی ایران صدرا باز هم دست به اعتصاب زدند
اعتصاب فردا یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت

احبار اعتراضات كارگري ٥ اسنفد

کارگران پتروشيمي کرمانشاه با شروع اعتصاب دستمزدهاي خودرا گرفتند