دي ۸۴

 

کارگران شیشه میرال جاده ساوه تهران را بستند

اخباری از اعتراضات و مبارزات کارگری. ٨ دي

اخباری از اعتراضات و مسائل کارگری ١ ديماه

به دستگیری فعالین سندیكای شركت واحد تهران اعتراض كنید
رانندگان شركت واحد برای روز یكشنبه اعلام اعتصاب عمومی كرده اند
 

گزارش خبری از کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان

اخباری از اعتراضات و مبارزات کارگران - ١٣ دي

کارگران یخچال سازی لرستان به همراه خانواده هایشان دست به راهپیمایی زدند

كارگران پتروشیمی كرمانشاه: مبارزه برای كاهش ساعت كار و علیه اخراجها

مبارزات کارگران یخچال سازی لرستان و پارسیلون ادامه دارد