فروردين ۸۴

 

 اعتراض کارگران ايران خودرو  به اخراج ۲۰۰ نفر از همکاران خود

اخبارى از مبارزات و مسائل کارگرى در کارخانجات
ايران خودرو- مجتمع فرهنگى و هنرى دنياى شادى تهران
کارخانه قند کرج - بيمارستان مهديه کرمانشاه - شرکت سبز شهر طبس

 اخبارى از اعتراضات و مسائل کارگرى- ١٩ فرودين

کارگران نيروگاه اتمى بوشهر، زمان الکتريک مشهد، شرکت البرز نيشابور دست به تجمع اعتراضى زدند

تجمع اعتراضى کارگران شرکت چوب و کاغذ ايران

تجمع اعتراضى کارگران ايران خودرو ديزل

  دولت و کارفرما در مقابل صدمات کارگران در محيط کار مجرم و مسئولند

اعتصاب رانندگان اتوبوس برون شهرى استان سمنان و راهپيمايى کارگران شرکت فرش البرز

 اخبارى از اعتراضات و اعتصابات کارگرى -٢٩ فروردين ١٣٨٤

اعتراضات کارگران چندين مرکز توليدى و معلمان - ۱۵ ارديبهشت ۸۴

دست يک کارگر در حين کار قطع شد

فدراسيون کارگران نفت نروژ جمهورى اسلامى را بخاطر نقض حقوق کارگران بشدت محکوم کرد

دستگيري يكي از كارگران شركت ايران خودرو

كارگران ايران خودرو روز كارگر در سركار حاضر نخواهندشد.

اعتراض کارگران شاهو به اخراج ٣٠ نفر از همکارانشان

کارگران کارخانه فيلور با خواست
حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان وارد اعتصاب شدند

اعتصاب کارگران سد در کرمانشاه

 

 اعتراض كارگران ايران خودرو به دسمزد اعلام شده از سوي وزارت كار

همچنان ادامه دارد

اخبارى از اعتراضات و مسائل کارگرى - ۲۱ فروردين