اسفند ماه ۸۳

 

کارگران توليد کاغذ و سلولوز ترکيه در جدال و مبارزه با پليس و کارفرما

اخبارى از اعتراضات و مبارزات کارگرى

کارگران کاشى اصفهان دست به تجمع زدند

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى
تجمع اعتراضى کارگران صنايع پوشش رشت

١٠٠٠ نفر از کارگران بازنشسته نفت آبادان تجمع کردند

اطلاعيه شماره ٢- کارخانه شاهو در سنندج تا آخر سال تعطيل اعلام شد
کارگران در مقابل اداره کار تجمع کردند

کارگران کشت و صنعت دشت مغان دست به تجمع زدند

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى

گزارشى از کارخانه شاهو در سنندج

کارگران کارخانه ريسندگى و بافندگى کاشان ١١ ماه است حقوق نگرفته اند

 

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى-٢٩ اسفند 

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى-٢٨ اسفند

افزايش ١٦ هزار تومانى دستمزدها را کارگران نخواهند پذيرفت

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى-٢٤ اسفند 

کارگران ايران خودرو موفق شدند همکاران اخراجى خود را به سر کار بازگردانند

اعتراض معلمان در دزفول، کردستان و خرم آباد

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى-٢٢ اسفند١٣٨٣،

اعتراض پرستاران و کارکنان بيمارستان و پرسنل درمانى بندرعباس

تجمع اعتراضى کارگران کارخانه يخچال سازى لرستان

يک موفقيت براى کارگران کاشى اصفهان

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى-١٩ اسفند

اعتراض کارگران ماشين سازى اراک

اعتصابات کارگرى مرتبا گسترش مى يابد-١٧ اسفند 

مبارزه کارگران کاشى اصفهان ادامه دارد
کارگران کاشى نيلو نيز در اعتراض بسر ميبرند

توطئه کارفرما در کارخانه پارس خودرو

کارگران فيلور همچنان کارخانه را در کنترل خود دارند

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى-١٦ اسفندماه 
-معدن زغال سنگ سنگر-کارخانه قند حداد عادل در کرمانشاه- شرکت بهمن پلاستيک- شرکت آزادراه تهران-ساوه-

کارگران قند دزفول بهمراه خانواده هايشان دست به تجمعي اعتراضي زدند

اخراج و بيکارسازى چندين هزار کارگر کشت و صنعت مغان را تهديد مى کند

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى-١٣ اسفند 

در موعد تعيين شده حقوق کارگران شاهو پرداخت نشد

جمهورى اسلامى يک کارگر را در سنندج ربوده است
جان اين کارگر در خطر است. جمهورى اسلامى مسئول جان او ميباشد.

جمهورى اسلامى يک کارگر را در سنندج ربوده است
جان اين کارگر در خطر است. جمهورى اسلامى مسئول جان او ميباشد.

اعتصاب در راه آهن تهران

کارگران کارخانه فيلور کارخانه را تحت کنترل خود در آوردند

پيام به کارگران کاغذ سازى و سلولز کارخانه "سکا" در شهر ازميت ترکيه