بهمن ماه ۸۳

 

صعود به قله هاى کلون بستک و توچال
در سالروز جان باختن کارگران شهر بابک کرمان
-مخالفان کشتار کارگران

به کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد کارگرى

letter to ICFTU and labour uninos -Kazem Nikkhah

اخبارى از مسائل و مبارزات کارگرى

سرکوب کارگران نساجى فومنات بايد توسط همه مردم محکوم شود

کارگران ايران خودرو بياد کارگران جانباخته خاتون آباد
به مدت ٥ دقيقه دست از کار مى کشند!

بيش از دويست هزار نفر از کارکنان خدمات عمومى فرانسه تظاهرات کردند

ياد کارگران جانباخته خاتون آباد را گرامى بداريم!

کارگران پارس مينو خواهان افزايش دستمزد شدند

کار گران شرکت ایران خودرو یاد شهدای کار گر خاتون آباد را گرامی می دارند 

اطلاعيه شماره ٥ - کارخانه شاهو تا آخر بهمن ماه بسته ميشود

کارگران کشت و صنعت دشت مغان دست به تجمع زدند

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى

کارگران کارخانه ريسندگى و بافندگى کاشان ١١ ماه است حقوق نگرفته اند

گزارشى از کارخانه شاهو در سنندج

اخبارى از اعتراضات گسترده کارگران، معلمان و پرستاران

دو کارگر بر اثر فروکش خيابان مدفون شدند!

اخبارى از اعتراضات و مسائل کارگرى

بخشى از حقوق هاى معوقه کارگران کشت و صنعت فارابى اهواز پرداخت شد
کارگران شرکت نصب نيرو وابسته به اين مجتمع همچنان در اعتصاب بسر ميبرند

راهپيمايى ٣٠٠ هزار نفر در دفاع از ٣٥ ساعت کار در هفته -  کاظم نيکخواه

اعتصاب ٦٠٠ کارگر معدن البرز غربى پس از گذشت ٢٠ روز همچنان ادامه دارد!

اعتصاب در کشت و صنعت نيشکر فارابى در اهواز

اخبارى از اعتصابات کارگرى
نساجى پارس ايران- يخچال سازى لرستان- کارخانه علاء الدين-ذغال سنگ البرز غربى

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى
-معدن سنگ البرز غربى-شرکت پنبه کنى کشت و صنعت مغان- شرکت چرم مغان - اعتراض کارگران بازنشسته ايلام - ايران کنف - رشت - ياس خرمشهر

آماری از کارخانه ايران خودرو

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگرى
معدن سنگ البرز غربى

اخبارى از اعتصابات کارگرى

اعلام همبستگى با کارگران نساجى فومنات
کارگران ايران ضرب و شتم کارگران فومنات را محکوم مى کنند

کارگران شرکت ايران خودرو حمله به کارگران نساجى فومنات را محکوم کردند

سه روز اعتصاب در کارخانه نساجى خوى

کارگران ذغال سنگ البرز غربى دست به اعتصاب  زدند

در باره اعتصاب در کارخانجات صنعتى پارس مينو و مذاکرات کارگران و مديريت

کارگران رينگ سازى مشهد از آخر ديماه در اعتصاب بسر مى برند!

صعود به قله توچال و کلون بستک تهران در گراميداشت ياد کارگران شهر بابک