دی ماه ۸۳

 

اعتصاب کارگران سد زيردان و تجمع اعتراضى کارگران شرکت سيانا

اعتصاب کارگران کارخانه شاهو در سنندج
کارگران خواهان پرداخت فورى دستمزدهاى معوقه خود هستند.

کارگران ايران خودرو، پيروزى بعد از اعتصاب نساجى کردستان

٨٥٠ نفر از کارگران شرکت رينگ سازى مشهد دست از کار کشيدند

خبارى از اعتراضات کارگرى

گزارشى از چيمن فرش کامياران

اعتصاب در ماشين سازى اراک

نامه اعتراضي کارگران ايران برک و مطالباتشان

کارگران پيمانکارى شهاب خودرو خواستار اجراى طبقه بندى مشاغل شدند

کارگران ايران خودرو خواهان بازگشت به کار ۷ همکار اخراجی خود هستند
اعتراض در کارخانه ايران خودرو ادامه دارد

کارگران پارس مينو خواهان افزايش حقوق هستند

تجمع اعتراضى پرستاران در مقابل سازمان مديريت و برنامه

کارگران در مقابل کار قراردادى مقاومت ميکنند
٢٠٠٠ کارگر پارس مينو در برابر کارخانه تحصن کردند

تجمع اعتراضى ٢٠٠٠ کارگر پارس مينوبن

اخباى از اعتراضات و مسايل کارگرى

مجتمع کشت و صنعت مغان بيش از ١٠٠٠ کارگر را اخراج مى کند

اخباى از اعتراضات و مبارزات کارگرى

اطلاعيه شماره ٤ گزارشى از کارخانه شاهو

اطلاعيه شماره ٣ - کارگران بايد ترفندهاى کارفرما و رژيم اسلامى را خنثى کنند

اطلاعيه شماره ٢ - اعتراض کارگران شاهو در سنندج ادامه دارد