آذر ماه ۸۳

 

گزارشى از نساجى کردستان در سنندج بعد از اعتصاب کارگران

کارگاه بخش بافنٰٰدگى نساجى کردستان براى بار دوم بسته شد

اعتصاب کارگران کارخانه شاهو با موفقيت به پايان رسيد.

شکايت خانواده هوشنگ برفى کارگر جان باخته در کارخانه نساجى

اعتصاب کارگران کارخانه شاهو در سنندج

اخبارى از مبارزات و اعتراضات کارگرى

کارگران صنايع پلاستيک قم در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده خود دست به تجمع زدند

عتصاب عمومى کارگران در ايتاليا عليه سياست اقتصادى دولت برلوسکونى

اخبارى از مبارزات کارگرى در اراک، اصفهان، گيلان و شوشتر

اخبارى از مبارزات و مسائل کارگرى

کارگران کارخانه الباف با برپايى تجمعى اعتراضى راه ورود و خروج کارخانه را بستندر

تجمع كارگران شركت " سيمين نو" اصفهان در مقابل هتل هما

کارگران نساجى کردستان بار ديگر دست به اعتصاب زدند

اولتيماتوم کارگران نساجى به کارفرماى اين کارخانه

اعلام همبستگى کارگران رسمى ايران خودرو با کارگران قراردادى

اخبارى از مبارزات و مسائل کارگرى

توطئه کارفرما عليه کارگران نساجى کردستان خنثى شد

اعتصاب در کارخانه صندوق نسوز خرم 

تجمع اعتراضى کارگران کارخانه آذرخش شاهرود

محيط کار يا قتل گاه کارگران!!!

اعتصابات کارگرى عليه نپرداختن دستمزدها

زنده باد اتحاد و همبستگى بخشهاى مختلف کارگران ايران خودرو

اعتصاب کارگران صنايع نخ خمين همچنان ادامه   دارد

يازدهمين روز اعتراض کارگران شرکتهای پيمانکاری ايران خودرو در اعتراض به اسخدام های قراردادی
نامه حمايتی کارگران شرکتهای پيمانکاری از اعتصاب کارگران پيمانکار در ايران خودرو

تجمع اعتراضى کارگران شرکتهاى زير مجموعه ايپاکو

اعتصاب در کارخانه  رامشير

راهپيمايى اعتراضى کارگران نساجى پارس ايران در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده

۱۲ کارگر معدن کوه سفید در ارتفاعات شهرستان بيدخرم ناپديد شدند

اعتراض کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران جهان به محدوديت های قانون کار در ايران 

اخبارى از مبارزات و اعتراضات کارگرى