آبانماه۸۳

 

کنترل کارخانه توسط کارگران در يزد و اجتماع کارگران در کاشان

مقابله دستفروشان و مردم اهواز با سرکوبگران حکومت

اخبارى از اعتراضات کارگرى

ادامه اعتصاب غذا در کارخانه نساجی کردستان

اخبارى از اعتراضات کارگرى و مردمى

کارگران نساجى سنندج دست به تحصن زدند

توطئه نمايندگان مجلس اسلامى عليه کارگران را بايد به شکست کشانيد
درمورد خارج کردن کارگران قراردادى از مشموليت قانون کار

اعتراضات کارگرى عليه تعويق در پرداخت دستمزدها و دو خبر از قربانبان شرايط ناامن کار!

چند خبر از اعتصابات کارگرى

کار ارزان و دشوار، مرگ آسان

اعتراضات کارگران نساجى و قند اصفهان

چند حرکت اعتراضى کارگران عليه دستمزدهاى پرداخت نشده بر اساس گزارشات ارسالى از ايران

پيام على جوادى به کارگران به مناسبت ١۶ آذر 
جامعه در انتظار اقدام شماست!

اطلا عيه شملره يك انجمن آزادی و برابری بهار

اطلا عيه شماره دو انجمن آزادي و برابري بهار

راهپيمايى کارگران نقش ايران قزوين عليه اخراج

اعتصابات کارگرى در زمينه دستمزد و در حمايت از همکاران اخراجى

اعتصاب کارگران روزمزد و قراردادى شهردارى مسجد سليمان
تجمع اعتراضى کارگران آذرخش شاهرود
اعتصاب کارگران ذوب روى قشم با خواست بازگشت به کار همکاران اخراجى خود

رانندگان شرکت نفت لرستان دست به اعتصاب زدند!