مهر ماه ۸۳

 

اخبارى از اعتراضات و مسائل کارگرى

تجمع سراسرى پرستاران در تهران برگزار شد

تجمع اعتراضي کارگران پاکريس سمنان

تجمع اعتراضي کارگران نساجی بابکان آمل

نعمت اله شکارى کارگر کارخانه سيمان دماوند قربانى شرايط ناامن کار شد!

تجمع اعتراضى کارگران در کارگران و حمايت جوانان و نوجوانان شهر از اين حرکت اعتراضى

برخورد فاشيستى به شهروندان افغانى موقوف!

کارخانه پارس جنراتور و شرایط کاری آن

نامه جمعی از کارگران يک کارخانه

زنده باد طبقه کارگر آلمان!

اخبارى از اعتراضات کارگرى و مردمى

کارگران نساجى سنندج دست به تحصن زدند

توطئه نمايندگان مجلس اسلامى عليه کارگران را بايد به شکست کشانيد
درمورد خارج کردن کارگران قراردادى از مشموليت قانون کار

اعتراضات کارگرى عليه تعويق در پرداخت دستمزدها و دو خبر از قربانبان شرايط ناامن کار!

چند خبر از اعتصابات کارگرى

کار ارزان و دشوار، مرگ آسان

اعتصاب کارگران اتوبوسرانى در اهواز و مبارزه کارگران نساجى ها عليه اخراج

کارگران برج ميلاد در اعتصاب بسر ميبرند

بازشکافي يک تراژدي
" ماليات خون " و مرگ به سبك كارگري !