مرداد ماه ۸۳

 

اخبارى از اعتراضات پرستاران، معلمان و کارگران نساجى و صنايع الکترونيک

تجمع اعتراضى کارگران ريسندگى چل در مقابل اداره کار استان مازندران

اعتراض کارگران عليه گرانى

تجمع سراسري معلمان حق‌‏التدريس در مقابل وزارت آموزش و پرورش

کارخانه ايران خودرو قتل گاه کارگران
کارگر ديگری در ايران خودو جان خود را از دست

اخبارى از اعتراضات کارگران و معلمان

اخبارى از اعتراضات معلمان، کارگران، بيکارسازيها و سوانح کار

اخبارى از اعتراضات کارگران و مردم زحمتکش-٨ مرداد ١٣٨٣ 

تجمع اعتراضى کارگران پتروشيمى اراک و کارگران ناحيه راه آهن لرستان- انديمشک

معلمان دستگير شده بايد فورا آزاد شوند!
خواستهاى معلمان بايد فورا پاسخ بگيرد!

اخبارى از اعتراضات کارگران و مردم زحمتکش