تير ماه ۸۳

 

اخبارى از اعتراضات و مبارزات کارگرى

اعتصاب کارگران نفت نروژ گسترده تر ميشود

اعتراضات پرستاران گسترش مى يابد
رژيمى که جوابگوى خواستهاى عادلانه مردم نيست بايد با نيروى اعتراض مردم به زير کشيده شود

تجمعات اعتراضى پرستاران فراگير مى شود
تحرکات گسترش يابنده پرستاران نشان دهنده تحولات مهمى در اعماق جامعه است

تجمع اعتراضى کارگران شرکت سعادت نساجان

عتصاب موفقيت آميز کارگران شرکت پرداموتور

کارگران خباز سقز خواهان افزايش فورى
دستمزدهاى خود شدند!

از اعتصاب کارگران ماشين سازى اراک با تمام قوا پشتيبانى کنيم

اعتصاب در ماشين سازى اراک
و ادامه اعتراض در نيروگاه اتمى بوشهر