اسفند ماه ۸۲

 

کارگران پتروشيمى تبريز تصميم به اعتصاب گرفتند

اعتراض کارگرى در اصفهان، گيلان، تبريز و ميدان نفتى آزادگان

کارگران پتروشيمي تبريز دست به اعتصاب زدند

تجمع اعتراضي کارگران ميدان نفتي آزادگان

اخبارى از مبارزات و مسائل کارگرى

اعتصاب و کم کارى موفقيت آميز کارگران کيان خودرو

کارگران انرژى اتمى اصفهان دست به گردهمائى اعتراضى زدند -۳ اسفند 

تجمع اعتراضى کارگران چيبال در اراک-۲ اسفند

کارگران کارخانجات ريسندگى و بافندگى کاشان مسيرهاى ورودى و خروجى شهر را بستند

تظاهرات و اعتراض کارگران نساجى در اصفهان و کارگران لوله سازى خوزستان

کارگران افزايش ناچيز دستمزدها را نخواهند پذيرفت
اعتصابات با قدرت بيشترى ادامه خواهد يافت

کارگران کارخانه پارس پود یکهفته است که در اعتصابند

اخبارى از اعتراضات کارگرى

کارگران ذوب مس خاتون آباد بار ديگر دست به اعتراض زدند

دستمزد کارگران از زبان آمار و رسانه هاى دولتى