بهمن ماه ۸۲

 

کارگران و مردم شهر بابک دست به اعتصاب عمومى زدند
جمعى از کارگران ايران خودرو با کارگران ذوب مس اعلام همبستگى کردند

اخراج کارگران کارخانه ماشين سازى اراک موقتا به تعويق افتاد- کارگران در برابر اخراجها مى ايستند-۶ بهمن ماه  

گزارشى از تحصن کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد و 
حمله رژيم به صف کارگران و مردم - ۶ بهمن ماه

تظاهرات کارگری در ايران چند کشته داد -گزارش بي بي سي-۵ بهمن ماه 

تجمع اعتراضي کارگران معدن اسفنديه در شهر بافت-۵ بهمن ماه

دو روز تجمع اعتراضي کارگران شرکت ريسندگي‌ و بافندگي کاشان

رژيم اسلامى اجتماع کارگران ذوب مس کرمان را به گلوله بست!
چهار نفر کشته و دهها نفر زخمى شدند - ۳ بهمن ۸۲

خبرى از کارخانه يخچال سازى (اوچ)-
٣بهمن ماه ۸۲

اخبارى از اخراج و نپرداختن دستمزد کارگران و اعتراض عليه آن

اعتراض کارگران اخراجى شهردارىتهران 

تجمع اعتراضي ۴۰۰ نفر از کارگران اخراجي شهرداری در تهران 

اعتراض کارگران قند ياسوج و الکتريک رشت عليه اخراج و تعويق دستمزدها

تجمع هر روزه کارگران قند ياسوج در اعتراض به ٨ ماه حقوق خود

دستمزد کارگران حداقل بايد به اندازه حقوق نمايندگان مجلس افزايش يابد

تجمع اعتراضى کارگران شرکت الکتريک رشت

اخبارى از بيکارسازيها

کارگران کارخانه ريخته گرى چينى در کرمانشاه در اعتصاب بسر ميبرند

کارگران کارخانه چيت رى دست به تجمعى اعتراضى زدند

کارگران کارخانه سنگ برى اصفهان دست به اعتصاب زدند

تحصن کارگران شادانپور در مقابل مجلس

کارگران شرکت ايران خودرو کشتار کارگران خاتون آباد را محکوم مي کنند