ديماه ۸۲

 

راهپيمايى کارگران لوله سازى خوزستان و فرش گيلان
کارگران خواهان دستمزدهاى پرداخت نشده خود هستند

يکى ديگر از کارگران ايران خودرو در اثر فشار کار جان باخت

دو روز اعتصاب و راهپيمايى در کارخانه لوله سازى خوزستان-روز ١٦ آذر

کارگران فرش گيلان دست به راهپيمايى زدند-١٦ ديماه

تجمع اعتراضى کارگران کارخانه حرير قايم شهر - ١٤ ديماه

تجمع اعتراضى کارگران کارخانه هاى مخمل و ابريشم کاشان - ۱۲ ديماه

تجمع اعتراضى کارگران سازمان آب و فاضلاب خرمشهر - ١٠ ديماه 

کارکنان پتروشيمى آبادان دست به اعتصاب و تجمع اعتراضى زدند!-۶ ديماه 

کارگران مگاموتور دست به اعتصاب زدند - ۲ ديماه

اعتصاب کارگران شرکت تابليه سد ٩ نيروگاه کارون ٣- ٢٧ ديماه

تجمع اعتراضى کارگران شرکت آزمايش - ٢٨ ديماه

کارگران ابزار براق ورامين دست به اعتصاب زدند -٢٧ ديماه

کارگران احيا گستر ايران خودرو به اعتراضات خود ادامه ميدهند

کارگران شرکت احيا گستر سبز وابسته به ايران خودرو اعتصاب کردند
کارگران خواهان معرفى مسببين مرگ همکارشان اميد اولادى هستند

اعتراضات و اعتصابات کارگران در کارخانه هاى مختلف
نساجيهاى کاشان، فرش گيلان، شرکت پارس ايران، شرکت لاميرال

تجمع اعتراضى کارگران شرکت نساجى پارس ايران - ٢٢ ديماه 

کارگران فرش گيلان بار ديگر دست به تجمعى اعتراضى زدند - -٢٢ ديماه 

کارگران پتروشيمى اراک بار ديگر دست به تجمعى اعتراضى زدند
سه شنبه هر هفته روز اعتراض و تجمع کارگران در پتروشيمى اراک-١٧ ديماه

اين قتلگاه است يا کارخانه؟
کارگر ديگرى در ايران خودرو جان باخت-١٧ ديماه