آذر ماه ۸۲

 

تجمع اعتراضي کارگران و کارکنان شرکت اتوبوسراني تهران - ۸ آذر 

بخشى از کارکنان پتروشيمى اراک دست به اعتصاب غذا زدند - ٩ آذر

تجمع اعتراضي کارگران الکتريک رشت -۹ آذر

تحصن کارگران بخش فنى و توليد کشاورزى کارخانه قند ياسوج-هفتم آذر

اعتصاب کارگران کارخانه پارس ايران وارد دهمين روز خود شد -۵ آذر

تجمع اعتراضى کارگران پتروشيمى اراک و اولتيماتوم به مقامات پتروشيمى-٤ آذر

کارگران چهار کارخانه پتروشيمى به دولت اولتيماتوم دادند - دوم آذر ماه 

تجمع اعتراضي کارگران صنعتي مينو خرمدره-اول آذر

اعتصاب کارگران شرکت ايران ترانسفو وارد پنجمين روز خود شد - اول آذر ماه

 اعتصاب دو روزه کارگران ايران خودرو با موفقيت پايان يافت - ٢٨ آذر ماه

مديريت کارخانه الکتريک رشت عقب نشيني کرد- ۲۸ آذر ماه

تجمع اعتراضي کارگران پتروشيمي آبادان -۲۷ آذر ماه

اعتصاب در کارخانه ايران خودرو - ۲۷ آذر ماه 

کارگران پتروشيمى اراک به تجمعات اعتراضى خود ادامه ميدهند

کارگران پتروشيمى بار ديگر دست به تجمع و اعتراض زدند

تجمع اعتراضي کارگران نخ تاب تبريز در برابر اداره کار اين شهر -۱۷ آذر 

نظاهرات ميليوني كارگران در ايتالي - ۱۷ آذر 

اعتصاب کارگران شرکت توسعه صنايع پزشکي ايران - ۱۵ آذر ماه

کارکنان پتروشيمى اراک هر هفته سه روز تجمع و اعتراض ميکنند

کارگران نختاب تبريز برای چندمين روز متوالي دست به تجمع اعتراضي زدند - ۱۲ آذر

تجمعات اعتراضي کارگران کارخانه فرش گيلان --۱۱ آذر

تجمع اعتراضي بزرگ و پرسروصدای کارگران پتروشيمي‌ ارا ک
مامورين انتظامى به کارگران هشدار دادند - ١٠ آذر