تحصن ۸۰ نفر از کارگران کارخانه نساجي کاشان
 
روز ۲۴ مهرماه ۸۰ نفر از کارگران کارخانه نساجي کاشان در اعتراض به اخراج خود از کار در مقابل سازمان تامين اجتماعی تحصن کردند. اين کارگران قبلا از سوی تامين اجتماعی مشمول بازنشستگي پيش از موعد شدند. اما پس از مدتي اعلام شد که پرونده آنها دارای نواقصی بوده و آنها را به کارخانه بازگرداندند. اما مديريت کارخانه از پذيرش اين کارگران به کار قبلي خود سر باز زد. اين موضوع باعث اعتراضات مکرر کارگران گرديد. در تحصن روز ۲۴ مهرماه يکي از کارگران از شدت ناراحتی دست به خود سوزی زد که با کمک همکارانش از مرگ نجات يافت. 

در سال ۷۸ در کارخانه نساجی کاشان و کارخانه ريسندگي و بافندگي کاشان که دارای هيات مديره ای واحد هستند ۵۶۰۰ کارگر اشتغال داشتند. طی چند ساله اخير ۱۵۰۰ نفر آنها بازنشسته و ۵۰۰ نفر آنها از کار بيکار شدند. در حال حاضر ۱۰۰۰ کارگر ديگر نيز در معرض اخراج قرار دارند. 

در شرکت نساجي کاشان هم اکنون ۳۶۰۰ کارگر اشتغال دارند که اخيرا ۵۰۰ نفر آنها اخراج شده و ۳۱۰۰ کارگر ديگر آن در بلاتکليفي بسر ميبرند.

کارگران ريسندگی و بافندگي کاشان و نساجی کاشان هم اکنون ۸ ماه است حقوقي دريافت نکرده اند و نيمي از عيدی آنها و بنهاي سالهای ۸۰ و ۸۱ نيز به آنها پرداخت نشده است. کارگران خواهان دستمزدهای پرداخت نشده خود هستند.