تحصن کارگران شرکت صنايع آذرآب
 
روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه  ۵۵۰ کارگر شرکت صنايع آذرآب در اعتراض به اخراج خود ازکار در مقابل شرکت دست به تحصن زدند. اين تحصن همچنان ادامه داد. کارگران خواهان بازگشت به کار خود هستند. به گزارش ايلنا اين کارگران تحت پوشش شرکت خدماتی انجمن حمايت از بيماران کليوی مي باشند. بنا به ادعای مديران صنايع آذرآب اراک با اتمام زمان قرارداد انعقاد شده ميان اين شرکت با شرکت خدماتی مذکور کارگران اخراج شده اند. اين درحاليست که اکثر کارگران اخراج شده دارای سوابق طولانی کار هستند و قرارداد کاری آنها تمديد شده است. هم اکنون اخراج کارگران استخدام دائمی را نيز تهديد ميکند.