گزارشى از شرکت مگاموتور تهران

بهرام حسينى

 شرکت مگاموتور زير نظر سايپا ٣ سال قبل تشکيل شد. اين شرکت داراى ٧ شرکت فنى خط توليد موتور است. تاسيس اين شرکت به سال ١٣٧٢ برميگردد. اين شرکت ابتدا داراى ١ سالن اصلى بود که در آن موتور هاىZ24 نيسان و P40 پاترل و گيربکس در آنها مونتاژ ميگرديد. در ادامه ٣ سالن بزرگ ديگر نيز درست شد. يکى از آنها ماشين کارى که داراى ماشينهاى CNC پيکان بود. در سال ٧٥ مجموعه ماشين کارى و ماشينهاى CNC همراه ٩٠ نفر به شرکت ايران خودرو انتقال پيدا کرد. سپس مديريت وقت شرکت مگاموتور ماشين هاى CNC را از کره خريدارى کرد که مجموعه گيربکس پرايد را توليد ميکرد. در سال ٧٦ و نيمه اول ٧٧ ماشين کارى گيربکس پرايد شروع به کار نمود. هم زمان سالنهاى گير بکس پرايد و آکسل و نيسان نيز به شدت کار ميکردند.شرکت مگاموتور داراى خط موتور پرايد، خط نيسان بارى و پاترل و گير بکس ميباشد. بنا به تصميم مجلس سرمايه و مديريت وقت بخش توليد مگاموتور (بخش کارگر فنى) اعم از ماشين کارى گيربکس موتور و آکسل به بخش خصوصى واگذار شد.بخش خصوصى پديده اى جديد و از بيرون نبود بلکه شامل همان مديران و سرکارگر دورو بر مديريت بودند که بدون هيچ سرمايه اى خط توليد را گرفتند و صاحب اين شرکت ها شدند. در ماه خرداد ٧٩ کارگران اين شرکت ضمن اعتراض و راه پيمايى و تحصن به واگذارى شرکت به بخش خصوصى که شرايط کار دشوار تر و ناامنى شغلى را براى آنها بدنبال داشت، اعتراض کردند. ولى اعتراض آنها به جايى نرسيد و يکى از نتايج اين خصوصى کردن اخراج ٤٠ نفر از کارکنان اين بخشها بود.

يکى از سالنهاى شرکت سالن ماشين کارى است و در حال حاضر به اسم شرکت دنده فن آور خط گير بکس کار ميکند.٣٥٠ نفر نيروى کار و داراى ٣ شيفت کارى مدام ميباشد. اکثر کارگران نيروى جديد و جوان و در سنين ٢٥ سال هستند. در اين بخش شدت کار بيشتر است و اعتراضات به نسبت بخشهاى ديگر کم است. بايد گفته شود که در طول ٣ سال اخير و بويژه در بهار امسال کارگران صدمات جدى ديده اند که شامل ١١ مورد قطع انگشتان بوده است. که تنها لطف کارفرما اين بوده که آنان را به دکتر ببرد و مرخصى بدهد و هيچ کار ديگرى صورت نگرفته است. حادثه ها به اين شرحند

١١ مورد قطع انگشتان دست (اسامى...)

٢ مورد مچ دست (اسامى...)

١٣ مورد واريس که عمل کرده اند(اسامى ...)

خط موتور نيسان

اين شرکت به اسم شرکت نيک انديشان مهر با توليد روزانه ٤٠ دستگاه شروع به کار کرد. با خط توليد ثابت به مدت ١٢ ساعت کار مستمر و در حال حاضر ٢٠٠ دستگاه موتور توليد ميکند. (از سال ٧٩ تا ٨٢ ) تعداد کارگران اين بخش از ٣٠ نفر به ٤٥ نفر افزايش يافته است.دستمزد کارگران اين شرکت که اکثرا نيروى جوان ميباشند ٨٥ هزار تومان در ماه است. کارگران مجبورند ساعت بيشترى را در محيط کار بمانند حتى روزهاى تعطيل اعم از شهادت و تولد کار ميکنند.طى ٤ ماهه اخير ١٢ نقر از پرسنل کارگرى اين خط يعنى توليد موتور نيسان به بهانه هاى گوناگون اخراج گرديده اند و حتى کار به شکايت رسيده است ولى اداره کار کارگر را مقصر دانسته است و شکايت آنها راه به جايى نبرده است.

شرکت آلکا موتور

يکى ديگر از شرکت هايى که در داخل مگاموتور ميباشد الکاموتور است که سليندر موتور پرايد را توليد ميکند. اين شرکت با ١٢٠ نفر نيروى جوان داراى ٣ شيفت متفاوت ٨ ساعته است. اخيرا در طول ٤ ماه گذشته کارگران دست به کم کارى زده اند و به عناوين مختلف نسبت به حضور مديريت مزدور و اداره کار آن معترض بودند و بعد از ٤ ماه مديريت شرکت الکاموتور در شهريور ماه ٨٢ تعويض و باعث خوشحالى کارگران شد.

خط گير بکس پرايد

اين خط بعد از پيمانکارى در تير ماه ٧٩ با ٣١ نقر پرسنل سابق شروع به کار نمود و در طى مدت زمان ٣ ساله کارگرهاى آن بيشتر شده و از يک خط توليدى به ٢ خط توليدى گسترش پيدا کرده و از ٢٤٠ دستگاه گيربکس هم اکنون ١١٠٠ دستگاه گير بکس توليد ميکند. بايد گفت که کار طاقت فرسا و ١٢ ساعت کار و ايستادن سر پا اکثر کارگران به مريضى پا درد و درد کمر دچار شده اند و کارفرما به هيچ عنوان به امکانات ايمنى و رفاهى توجه ندارد.نيروهاى بسيجى و جاسوس کماکان در سطح کارخانه ها در رابطه نزديک با کارفرما و پول و مقام هستند.