کارگران اخرجى شهردارى بناب خواهان بازگشت به کار خود شدند

 

روز ١٣ مهرماه يکصد نفر از کارگران شهردارى اخراجى شهردارى بناب در اعتراض به اخراج خود در مقابل ساختمان شهردارى اين شهر دست به تجمع زدند و خواهان بازگشت به کار و دستمزدهاى پرداخت نشده دو ماه خود شدند. نيروهاى انتظامى رژيم که در محل مستقر شده بودند تلاش در متفرق کردن کارگران داشتند و سرانجام بعد مذاکره مسئولان شهردارى با کارگران اين تجمع خاتمه يافت و به کارگران قول داده شد که به خواستشان رسيدگى شود. کارگران منتظر اقدام عملى مسئولين شهردارى هستند. گفتنى است که اين کارگران بصورت قراردادى در استخدام شهردارى بودند و اخيرا از کار اخراج شده اند.