اعتصاب کارگران ايران برک در رشت 
 

روز شنبه ١٢ مهرماه کارگران شرکت ايران برک در رشت در اعتراض به ٤ ماه دستمزدهاى پرداخت نشده خود دست به اعتصاب زدند. شرکت نساجى ايران برک ٥٥٠ کارگر دارد و از بزرگترين توليد کنندگان پوشاک و فاستونى در ايران بود که در آستانه تعطيلى قرار دارد. سهام اين شرکت به بانک تجارت، شرکت بهمن، صنايع ملى سازمان بازنشستگى، سرمايه گذارى بانک سپه و بانک مسکن، گردبافت و يلاستيران و فردى بنام ضرابيه قرار دارد. اعتراض کارگران براى گرفتن دستمزدهايشان ادامه دارد.