کارگران پوشين گستر رشت خواهان دستمزدهای معوقه خود هستند
 
شرکت پوشين گستر رشت که بسته بندی نايلون و مايلکس را انجام ميدهد، ۸ ماه است که دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند. شرکت پوشين گستر تحت پوشش بخش خصوصی است. هم اکنون بيش از ۶۰ نفر از کارگران اين شرکت بيکار شده اند. کارگران اين شرکت در رابطه با دستمزدهای معوقه خود به دفعات دست به اعتراض زده و اخيرا به اداره کار شکايت برده اند. تحت فشار اين اعتراضها هيات های حل اختلاف خواست کارگران را تاييد کرده اند و قرار است مراجع قضايي اين تصميمات را به اجرا بگذارد.

۸ مهرماه