تجمع اعتراضی کارگران قند شاهرود 
 

١٥٠ نفز از کارگران فصلى کارخانه قند شاهرود (شرکت شکر) واقع در حومه اين شهر از ١٨ شهريور ماه مقابل درب کارخانه تحصن کرده و خواهان رسمى شدن استخدام خود در کارخانه هستند. توضيح اينکه کارخانه قند و شکر هر ساله حدود سه ماه و نيم يعنى از اواسط مهرماه تا اواسط ديماه کار ميکند و بطور فصلى از کار کارگران استفاده ميکند. در اين کارخانه باقى ماهها کارخانه کار تصفيه شکر خام را که از خارج وارد ميشود را انجام ميدهد. بنابراين اکنون که شروع کار فصلى است. کارگران اعلام کرده اند که حاضر به کار موقت فصلى نيستند و خواهان استخدام رسمى خود مى باشند. کارگران هر روز مقابل کارخانه تجمع ميکنند. نيروهاى پليس نيز از ترس گسترش اين حرکت اعتراضى کارگران به شهر در محل حاضر هستند. هم اکنون در ادامه اعتراض کارگران مدير عامل شرکت هوشنگ مشکى و بعضى از مقامات هيات مديره کارخانه از تهران به کارخانه آمده اند تا با هم نظرى با مقامات استان سمنان و کمک پليس بتوانند در تقابل با کارگران چاره جويى کنند.

به نقل از حزب کمونيست کارگرى ايران