تجمع اعتراضي کارگران چاپخانه روزنامه جام جم
 
رروز ۶ مهرماه جمعي از کارگران چاپخانه آرمين چاپ چاپ گستر در اعتراض به تعويق ۴ ماه حقوق خوپ در مقابل دفتر مرکزی اين روزنامه دست به تجمعي اعتراضي زدند. چاپخانه آرمين چاپ، چاپ گستر، کاج، پيشگامان، محمد، سي جز، نورحکمت همگی طرف قرارداد روزنامه جام جم هستند و هم اکنون چاپخانه های نور حکمت، آرمين و پيشگامان به تعطيلي کشيده شده است. کارگران اين چاپخانه ها تا کنون بارها با مدير مسئول روزنامه جام جم صحبت کرده و خواهان بازگشت به کار و دستمزدهای معوقه خود شده اند.