با گسترش اعتراضات در کارخانه ايران خودرو

مديرت کارخانه اعلام دو روز تعطيلى کرد

 

به دنبال مرگ پيمان خسرو زاده کارگر بخش پژو در کارخانه ايران خودرو بر اثر فشار کار، کارگران اين کارخانه در دو روز متوالى دست به اعتصاب زدند و هم اکنون اين اعتراضات ادامه داشته و به ساير بخش هاى کارخانه گسترش پيدا کرده است. از سوى ديگر انعکاس وسيع اين خبر تاسف آور در روزنامه ها و کارخانجات ديگر موضوع ساعت کار و فشار کار در کارخانجات را به موضوع بحث و اعتراض همه کارگران تبديل کرده است. به گزارش سايت خبرى بازتاب مدير عامل کارخانه ايران خودرو که در ابتدا منکر مرگ پيمان خسرو زاده بر اثر فشار کار ميشد، در برابر فشار اعتراضى کارگران و گسترش اعتراض به ساير بخشهاى کارخانه روزهاى ٢ و ٣ مهر ماه را تعطيل اعلام کرد. اين درحاليست که بطور معمول اين شرکت اکثر روزهاى تعطيلى را روز کار اعلام ميکند. با تعطيلى ايران خودرو در روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه دوم و سوم مهرماه غير مستقيم مرگ کارگر خود را ناشى از فشارهاى کارى تاييد کرده است.

کارگران ايران خودرو خواهان محاکمه عاملين مرگ پيمان خسرو زاده هستند. کارگران ايران خودرو خواهان افزايش حقوقها و کاهش ساعت کارشان هستند. در کارخانه ايران خودرو ١٥ هزار کارگر به کار اشتغال دارند.