تيرماه ۸۲

 

تجمع اعتراضي کارگران کوره پزخانه محمود آباد

اعتصاب سراسر کارگران خط آهن در کره جنوبي

کارکنان گاز ملى در مقابل درب ورودى وزارت نفت در تهران دست به تحصن زدند -۷ تيرماه 

دولت خواهان مذاکره با نمايندگان کارگران نفت شد

 تجمع اعتراضى کارگران کشمير در مقابل سازمان صنايع کرمانشاه

نامه رسمى اتحاديه بيکاران در عراق
به تمام تشکلها و اتحاديه هاى کارگرى در سراسر جهان- ترجمه از انگليسى کاظم نيکخواه - ١٧ ژوئن ٢٠٠٣

کارگران نفت در تدارک اعتصابی سراسری-۱ تيرماه

اعتراضات کارگران گروی ايران عليه اخراج و بازخريد اجباری-۱ تيرماه 

تجمع اعتراضی مردم حصارک کرج در اعتراض به مشکل آب و برق

 اعتصاب کارگران سيمان شمال و جلوگيرى آنها از بارگيرى توليد کارخانه

اعتصاب موفق کارگران فلز براى کوتاه کردن ساعت کار -۲۴ تيرماه  

تجمع اعتراضی کارگران پوشش رشت و سفال ايران در ورامين عليه اخراج

تظاهرات و راهپيمائى اعتراضى اتحاديه کارگران بيکار عراق در بغداد

بخشنامه اداره اطلاعات به کارخانه داران يزد

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان