خرداد ۸۲

 

تحصن کارگران کارخانه های شهرک صنعتی گناباد -روز ۱۶ خرداد ماه

اعتصاب ماشين سازى هاى اراک و کرمان براى افزايش دستمزد آغاز شده است!-۱۶ ارديبهشت

تحصن دوباره کارگران کارخانه کشمير در مقابل اداره کار کرمانشاه

تجمع اعتراضى کارگران شرکت زرين گندمک در مقابل اداره کار استان خراسان - ٧ خرداد

با اعتصاب دو روزه کارگران چوب نکا عليه اخراج کارفرما عقب نشست

تحصن کارگران کارخانه کشمير در مقابل اداره کار کرمانشاه

اعتصابات کارگری در سوئد با خواست افزايش دستمزدها

اعتراضات وسيع کارگری در فرانسه

تظاهرات هزاران نفره کارگران در آلمان

کارگران صنايع فولاد آلمان خواهان ۳۵ ساعت کار هستند

کارگران در آرژانتين کنترل کارخانه هاى ورشکسته را بدست گرفته اند!

تظاهرات هزاران نفره اتحاديه کارگران بيکار در کرکوک در عراق 

تحصن کارگران منطقه ۱ شهرداري در تهران - ۲۹ خرداد ماه 

کارگران براى گرفتن دستمزدهايشان تهديد به تظاهرات کردند -۲۹ خرداد

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه جواهريان در تهران -۲۵ خرداد ماه 

کارگران مبليران جاده مخصوص کرج را بستند!
کارگران طلبها و حقوق معوقه خودرا ميخواهند -٢٦ خرداد

مرورى بر:
دو ماه اعتصاب و مبارزه در کارخانه چيت بهشهر

تجمع اعتراضی کارگران کنف کار گيلان در مقابل استانداری
کارگران برای رسيدگی به خواستهايشان ۷۲ ساعت اولتیماتوم دادند -۲۰ خرداد ماه

تظاهرات کارگران کشتى سازى بندرعباس و کارخانه نساجی رحيم زاده
کارگران خواهان پرداخت فورى دستمزدهايشان هستند -۲۰ خرداد

اطلاعيه شماره ١٥
نامه همبستگى خطاب به کارگران چيت بهشهر

اعتصاب کارگران ماشين سازى اراک پايان يافت
کارگران منتظر پاسخند و تهديد به ادامه اعتصاب کردند -١٧ خرداد