ارديبهشت ۸۲

 

چند اعتصاب کارگري در جهان

کارگران در اطراف کرج اول مه را جشن گرفتند

بعد از چند دهه، مراسم اول مه در مرکز بغداد برگزار شد
به فراخوان حزب کمونيست کارگرى عراق امروز ٣٠ آوريل، يک روز قبل از اول مه، مراسم اول مه در مرکز شهر بغداد برگزار شد.

طى اجتماع بزرگى در کرکوک اول مه برگزار شد

روز جهانى کارگر در سراسر جهان گرامى داشته شد
شرکت فعالين کمونيسم کارگرى در تظاهرات اول مه در جهان

اول مه امسال در ايران جلوه اى از آگاهى کارگران

تجمع اعتراضی کارگران بازخريدی شهرداری با خواست بازگشت بکار -۱۰ ارديبهشت

تجمع اعتراضی كارگران شركت ماشينهاي اداري بعثت- ۹ ارديبهشت 

تجمع اعتراضى تعدادى از کارگران شهردارى در تهران

قطعنامه و بيانيه پايانى همايش تشکلهاى صنفى فرهنگيان کشور

فراخوان اعتصاب از جانب معلمان

تجمع اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران -۹ ارديبهشت 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه نازنخ قزوين -۸ ارديبهشت 

تجمع اعتراضى کارگران شرکت گيلان پاکت

 تحصن کارگران ريسندگی و بافندگی رحيم زاده اصفهان 

طرح ممنوعيت اعتصاب در فيليپين

گزارشي از کارخانه چيت بهشهر 
مبارزات کارگران چيت بهشهر از سال۷۷ تا کنون

سوانح کار همچنان از کارگران قرباني ميگيرد -۷ ارديبهشت 

تجمع اعتراضي کارگران مبليران در اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده 

اعتصاب براى ٣٦ ساعت کار در هفته

از زبان آمار دولتي !!!
 به اعتراف حسن صادقي رئيس کانون عالي شوراهای اسلامي - ۴ ارديبهشت

کارگران بهشهر عليرغم جو نظامى راهپيمائى کردند!
اعتراضات کارگران ادامه دارد!

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه ساميکوه صنعت همدان

حکومت نظامى در بهشهر
کارگران و مردم با نيروهاى جمهورى اسلامى درگير شدند!

 

اطلاعيه شماره ٤:
کارگران بهشهر تمام دستمزد خود را ميخواهند!
تحصن کارگران چيت سازى در درون کارخانه ادامه دارد

اطلاعيه شماره ۳
از کارگران چيت بهشهر حمايت کنيد
تحصن و اعتصاب غذای کارگران ادامه دارد

 اعتصاب سراسری کارگران در اسراييل موقتا خاتمه يافت
 دولت شارون ناچار به عقب نشينی شد-۱۸ مه ۲۰۰۳

کارگران چيت بهشهر به تحصن و اعتصاب غذا ادامه ميدهند!

تحصن کارگران چيت بهشهر در درون کارخانه
کارگران چيت بهشهر به مبارزات خود ادامه ميدهند

اعتصاب عمومى اسرائيل را فلج کرد
نتنياهو تهديد به ممنوعيت قانونى اعتصاب کرد

اعتصاب ده روزه کارگران کوره پزخانه هاى تبريز

اعتصاب سراسری کارگران در اسراييل

تظاهرات کارگران شرکتي نفتی در کابل در افغانستان

اعتصاب دوميليون نفر از کارگران بخش دولتى فرانسه را فلج کرد!

بزرگترين اعتصابات دهه اخير در فرانسه

کارگران اخراجی شهرداری روز شنبه سوم خرداد ماه تجمعي اعتراضي بر پا خواهند کرد

فردا سه شننبه اعتصاب سراسرى در فرانسه
۲۲ ارديبهشت

کارگران چيت بهشهر بازهم دست به تظاهرات زدند -۲۲ ارديبهشت

به دستگيرى معلمان اعتراض کنيد!
٢٢ ارديبهشت

تظاهرات کارگران چيت سازى بهشهر!
کارگران بهشهر تمامى دستمزد پرداخت نشده خودرا ميخواهند -۲۰ ارديبهشت

معلمان تهديد به اعتصاب و خوددارى از گرفتن امتحانات کردند! - ۲۰ ارديبهشت ۸۲

کارگران پالايشگاه بصره خواهان انتخاب مدير پالايشگاه توسط کارگران هستند -۹ مه ۲۰۰۳

تجمع کارگران شهرداری در آبادان

برگزارى تجمعات متعدد اول مه در تهران

کارگران چندين کارخانه اول مه را در کنار آبشار کندور جشن گرفتند

گزارش مشروح برگزاری جشن اول مه در سنندج

 اعتصاب کارگران ماشين سازي لرستان

اعتصاب بزرگ و سراسرى معلمان

اعتراضات سراسرى معلمان آغاز شده است