اخبار اسفند ٨١

 

کارگران جهان به جنگ نه ميگويند!

اعتصاب و تحصن کارگران  کارخانه ساميکو در همدان

اعتصاب کارگران سد کارون

راهپيمايى کارگران تلار قائمشهر

 محمد گلابى در زندان سقز اعدام شد

تجمع اعتراضى کارگران شرکت آذر شهد اروميه عليه اخراج

تظاهرات کارگران نختاب و کارخانه تومات تبريز

تهاجم سرکوبگران به صفوف کارگران نختاب و تومات تبريز

 

دستمزد کارگران در سال ۸۲- کيهان ۲۸ اسفند ۸۱

اعتراضات کارگران عليه جنگ

اولتيماتوم کارگران عليه جنگ

تظاهرات هماهنگ کارگران نساجيهاى اصفهان مقابل استاندارى

اعتصاب و تجمع اعتراضى کارگران شهردارى منطقه ٢ تهران

تحصن و تجمع اعتراضى کارگران آسفالت جهاد نصر مرند

رانندگان شرکت واحد کرمانشاه اعتصاب کردند!

 کارگران عليه جنگ